Vyhláška č. 477/1992 Zb.Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky

Čiastka 95/1992
Platnosť od 22.10.1992
Účinnosť od 22.10.1992

477

VYHLÁŠKA

ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky

ze dne 11. září 1992,

kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky

Ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky stanoví podle § 15 odst. 3 zákona České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. (dále jen „zákon“):


§ 1

(1) Vypořádání zůstatků z likvidace a poskytování záloh a uspokojení pohledávek podle § 15 odst. 2 zákona se provádí vůči organizacím, jejichž provozní jednotky byly prodány podle zvláštních předpisů.1)

(2) Úhradu pohledávek a poskytnutí záloh provede ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky (dále jen „ministerstvo“) ze svého zvláštního účtu2) na žádost organizace. K žádosti přiloží organizace vyplněné formuláře uvedené v příloze č. 1 (§ 2 odst. 1 této vyhlášky) a č. 2 (§ 2 odst. 2 této vyhlášky).

§ 2

(1) Vypořádání pohledávek podle § 15 odst. 2 písm. a) se provádí s organizací ve výši vztahující se prokazatelně k příslušné zprivatizované provozní jednotce ke dni dražby. Vypořádání se provede až po zaplacení této provozní jednotky vydražitelem.

(2) Pro vypořádání pohledávek organizace v likvidaci (dále jen „likvidátor“) podle § 15 odst. 2 písm. b), c) a d) zákona je rozhodující stav jmění3) ke dni 1. lednu 1991. Jmění odpovídající majetku, který byl nebo má být vydán oprávněným osobám podle zvláštních předpisů4) se od jmění k uvedenému datu neodečítá.

§ 3

(1) Pokud se sníží ke dni podání žádosti součet účetních hodnot základních prostředků včetně pozemků, uměleckých děl, které byly dosud sledovány v operativní evidenci, a drobných a krátkodobých předmětů privatizovaných jednotek nejvýše o 80 %, lze zálohu poskytnout nejvýše do hodnoty, o kterou bylo jmění státního podniku sníženo převody vlastnictví podle zvláštních předpisů.5)

(2) Likvidátor je povinen předložit ministerstvu vyplněný platební poukaz a likvidační kartu, které jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky.

§ 4

Likvidátor je povinen zálohu poskytnutou podle § 15 odst. 2 písm. b) a c) zákona při konečné likvidaci vyúčtovat a případný přebytek odvést na zvláštní účet ministerstva.2)

§ 5

(1) Pokud záloha poskytnutá podle § 15 odst. 2 písm. b) zákona a výtěžek z likvidace nestačí na uspokojení všech pohledávek podle § 19 zákona č. 427/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, uspokojí se nezaplacené pohledávky ze zvláštního účtu ministerstva.2)

(2) Pokud likvidace končí přebytkem, převede se zůstatek na zvláštní účet ministerstva.2)

(3) Likvidátor, kterému byla poskytnuta záloha podle § 3 odst. 1 této vyhlášky, se při konečné likvidaci řídí zvláštními předpisy.6)

§ 6

(1) Žadatel je povinen dodržet náležitosti potřebné k poskytnutí zálohy nebo k závěrečnému vypořádání při likvidaci státního podniku. Tyto náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 1 a č. 2 této vyhlášky.

(2) Likvidátor v rámci konečné likvidace (§ 5 odst. 3) je povinen vypracovat žádost o úhradu pohledávek.

(3) Zakladatel je povinen ověřit správnost uvedených údajů a předat je ministerstvu.


§ 7

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


Ministr:

Ing. Skalický v. r.


Příloha 01

Příl.1 k vyhlášce č. 477/1992 Sb.

Příloha 01

Příloha 02

Příl.2 k vyhlášce č. 477/1992 Sb.

Příloha 01

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb., zákona č. 429/1991 Sb. a zákona č. 561/1991 Sb.

2) Číslo 2162096-008.

3) Účetní výkaz Rozvaha Úč 2A-02 řádek č. 71 účet 921-Základní jmění.

4) Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 529/1990 Sb. a zákona č. 137/1991 Sb.

5) Zákon č. 427/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6) § 27 a následující hospodářského zákoníku.
§ 761 odst. 3 obchodního zákoníku.