Nariadenie vlády č. 139/1991 Zb.Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991

Čiastka 27/1991
Platnosť od 15.04.1991 do31.05.1992
Účinnosť od 15.04.1991 do31.05.1992
Zrušený 260/1992 Zb.

139

NARIADENIE VLÁDY

Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky

zo 16. marca 1991,

ktorým sa mení nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991

Vláda Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky podľa § 10 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 156/1989 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky č. 15/1991 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti v roku 1991 sa mení takto:

§ 4 ods. 1 znie:

(1) Objem mzdových a ostatných osobných nákladov nepodliehajúci odvodu zistí organizácia za prvý štvrťrok tak, že objem tarifných miezd (odseky 2 až 4) zvýši o 9 % a takto upravený objem tarifných miezd zvýši ďalej o podiel mimotarifných zložiek, ktorý si odvodí podľa odsekov 5 a 6 v percentách k objemu tarifných miezd.“.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Čalfa v. r.