Vyhláška č. 392/1990 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o predĺžení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organiácií v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 363/1990 Zb.

Čiastka 67/1990
Platnosť od 28.09.1990
Účinnosť od 28.09.1990

392

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 25. septembra 1990

o predĺžení účinnosti vyhlášky č. 224/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 363/1990 Zb.

Federálne ministerstvo financií podľa § 4 zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií ustanovuje:


§ 1

Účinnosť vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 224/1990 Zb., ktorou sa vykonáva zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 177/1990 Zb. o niektorých opatreniach týkajúcich sa majetku politických strán, politických hnutí a spoločenských organizácií, sa predlžuje do 31. marca 1991.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

v z. Ing. Kočárník CSc. v. r.

námestník ministra