Vyhláška č. 70/1989 Zb.Vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o zrušení vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese

Čiastka 18/1989
Platnosť od 29.06.1989
Účinnosť od 01.08.1989

70

VYHLÁŠKA

Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky

z 28. júna 1989

o zrušení vyhlášky Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese

Štátna plánovacia komisia podľa § 17 ods. 1 písm. d) a e) a ods. 4 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní a Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky podľa § 394 ods. 1 písm. a) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení neskorších predpisov ustanovujú:


Čl. I

Zrušuje sa vyhláška Štátnej plánovacej komisie a Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky č. 48/1980 Zb. o hmotnom bilancovaní a prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augustom 1989.


Hlavný arbiter

Československej socialistickej republiky:

Doc. JUDr. Vaněk CSc. v. r.

Podpredseda vlády ČSSR a predseda

Štátnej plánovacej komisie:

Ing. Žák v. r.