Ústavný zákon č. 183/1989 Zb.Ústavný zákon o voľbe nových poslancov zákonodarných zborov

Čiastka 37/1989
Platnosť od 28.12.1989 do31.12.1990
Účinnosť od 10.06.1990 do31.12.1990

183

ÚSTAVNÝ ZÁKON

z 28. decembra 1989

o voľbe nových poslancov zákonodarných zborov

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto ústavnom zákone:


Čl. II

1. Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

2. Článok I stráca účinnosť dňom vykonania volieb do zákonodarných zborov, najneskoršie 31. decembrom 1990.


Čalfa v. r.

tiež na mieste prezidenta republiky podľa čl. 64 ústavného zákona o československej federácii

Kukrál v. r