Vyhláška č. 54/1984 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 83/1980 Zb.

Čiastka 11/1984
Platnosť od 15.06.1984 do30.09.1986
Účinnosť od 01.07.1984 do30.09.1986
Zrušený 51/1986 Zb.

54

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 18. mája 1984,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášky Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 83/1980 Zb.

Federálne ministerstvo zahraničného obchodu po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Federálnym ministerstvom zahraničných vecí ustanovuje podľa § 44 ods. 2 colného zákona č. 44/1974 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu č. 119/1974 Zb., ktorou sa vykonáva colný zákon č. 44/1974 Zb., v znení vyhlášky č. 83/1980 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

§ 40 ods. 3 znie:

(3) Okrem prípadov uvedených v odsekoch 1 a 2 sa oslobodzuje od cla tovar s výnimkou motorových vozidiel v cene až do výšky 5000 Kčs dovážaný v cestovnom styku osobami s trvalým bydliskom v tuzemsku, ak bol v cudzine získaný darom alebo za devízové prostriedky, ktoré môžu podľa platných predpisov na nákup tovaru použiť. U spolucestujúcich manželov a ich detí, pokiaľ spolu trvale žijú v spoločnej domácnosti, sa sumy ustanovené na oslobodenie od dovozného cla sčítajú.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1984.


Minister:

Ing. Urban CSc. v. r.