Nariadenie vlády č. 159/1980 Zb.Nariadenie vlády Československe socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb. a č. 46/1977 Zb.

Čiastka 39/1980
Platnosť od 08.12.1982
Účinnosť od 01.01.1981

159

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 13. novembra 1980

o zmenách a doplnkoch nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb. a č. 46/1977 Zb.

Vláda Československej socialistickej republiky podľa § 48 písm. b) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb. a č. 46/1977 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa pripájajú na konci tieto vety:

„Ak dôjde k zmene v zaradení výrobku do iného odboru jednotnej klasifikácie,1) platí pre pôsobnosť Federálneho cenového úradu doterajšie zaradenie. Pre nový výrobok zaradený do nového odboru určuje ceny Federálny cenový úrad, ak ide o odbor príbuzný odborom, pre ktoré má Federálny cenový úrad túto cenovú pôsobnosť.“.

2. Zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad sa mení a dopĺňa v rozsahu uvedenom v prílohe.


Čl. II

Predseda vlády Československej socialistickej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov vyhlásil úplné znenie nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb., ktorým sa ustanovuje zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadeniami vlády Československej socialistickej republiky č. 56/1972 Zb., č. 46/1977 Zb. a týmto nariadením.

Čl. III

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1981.


Dr. Štrougal v. r.


Príloha nariadenia vlády ČSSR č. 159/1980 Zb.

ZOZNAM
výrobkov, výkonov a služieb, ktorým sa mení a dopĺňa zoznam surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad

Pol. č.číselný kódnázov
123
2.02003Okopaniny okrem 003 111, 003 112 a 003 4, ale včítane 003 421, a ďalej okrem 003 71, 003 75-6, 003 78
2.03011Výrobky z produkcie olejnatých rastlín, chmeľ, tabak
2.09041Hydina, včely, drobné hospodárske a kožušinové zvieratá a výrobky z ich chovu okrem 041 4-6, 041 72-3, 041 9, ale včítane 041 911
5.03131-159Základné hutnícke výrobky a druhovýrobky
6.04202-204Výrobky zlievární, kováční a lisovní
6.05205Výrobky práškovej metalurgie (okrem výrobkov z opracovaných spekaných karbidov)
7.30285Výrobky pre zdravotníctvo z plastických hmôt a z kombinovaných materiálov
8.01309-339Kovospracujúce výrobky všeobecného použitia; strojárske prvky a strojové súčasti; mechanizmy všeobecného použitia
8.05401-405Výrobky jemnej mechaniky; elektronické zariadenia
8.11468-479Zdvíhacie, transportné a manipulačné zariadenia
8.18537-546Ostatné strojárske výrobky pre spoločenskú spotrebu a pre domácnosť
8.20548-566Kovospracujúce výrobky účelového použitia a analogické výrobky z plastických hmôt
9.03591Azbestocementové výrobky
9.031592Betónové a železobetónové prefabrikáty
9.05594Priestorové stavebné dielce z betónových a železobetónových prvkov
9.08598Žiaruvzdorné silikátové výrobky
9.09599Žiaruvzdorné nesilikátové výrobky
16.00901Prevádzka a správa komunikácií
17.01902 11Výkup výrobného kovového odpadu
17.02902 21Úprava výrobného kovového odpadu
17.03902 22Úprava kovového odpadu od obyvateľstva
18.01904Geologické výkony (vzťahuje sa na všetky organizácie)
18.02906Projektovanie (vzťahuje sa na všetky organizácie)
20.00Výkony obnovujúce úžitkové vlastnosti hmotných statkov (opravy a údržba výrobkov zaradených do zoznamu)
20.01911Opravy a údržba strojov a zariadení pre energetiku a ťažbu
20.02912Opravy a údržba strojov a zariadení pre metalurgický, strojársky a kovospracujúci priemysel
20.03913Opravy a údržba strojov a zariadení pre energetiku a ťažbu
20.04914Opravy a údržba strojov a zariadení pre spotrebný a potravinársky priemysel
20.05915Opravy a údržba traktorov, poľnohospodárskych strojov a zariadení
20.06916Opravy a údržba strojov a zariadení pre stavebnú výrobu a výrobu stavebných hmôt
20.07917Opravy a údržba dopravných prostriedkov
20.08918Opravy a údržba výrobkov elektrotechnického a elektronického priemyslu
20.09919Opravy a údržba výrobkov jemnej mechaniky a opravy náradia
20.10921Opravy a údržba ostatných výrobkov strojárskeho priemyslu
20.11922Opravy gumových výrobkov (okrem obuvi)
21.00927Montáže opravárenského charakteru (s výnimkou malého stavebníctva)
22.00928Opravy a údržba stavebnej povahy (s výnimkou malého stavebníctva)
23.00931Rozvod energie
24.00932Nákladná doprava
Prepravné výkony a služby ČSD, ČSAD, ČSA, SLOV-AIR, pokiaľ ide o prepravu nákladov, vnútroštátnej vodnej dopravy a podnikovej dopravy, s výnimkou mestskej koľajovej dopravy, miestnej vodnej dopravy, potrubnej dopravy v rámci kraja, inej mechanizovanej dopravy a s výnimkou lanoviek, ktoré nie sú v prevádzke ČSD
25.00933Výkony spojov
26.00936Demontáže (s výnimkou malého stavebníctva)
27.00937Demolície (včítane ostatných spôsobov likvidácie stavebných objektov) (s výnimkou malého stavebníctva)
28.00942Výkony odbytu a zásobovania (včítane výkonov skladového hospodárstva)
29.00943Výkony zahraničného obchodu
z toho: obchodné prirážky a zrážky v zahraničnom obchode (vzťahuje sa na všetky organizácie)
30.00945Výkony vnútorného obchodu
z toho: obchodné prirážky a zrážky (vzťahuje sa na všetky organizácie)
31.00951Osobná doprava
Prepravné výkony a služby ČSD, ČSAD, ČSA, SLOV-AIR, pokiaľ ide o prepravu osôb, vnútroštátnej vodnej dopravy a podnikovej dopravy, s výnimkou miestnej vodnej dopravy, dopravných výkonov skupiny 951 7, ale včítane výťahov a lanoviek, ktoré sú v prevádzke ČSD
32.00952Výkony bytového hospodárstva
z toho: užívanie bytov a služby spojené s užívaním bytov (podľa vyhlášky č. 60/1964 Zb.)
33.00971Výkony pri strojovom spracovaní dát
z toho: výkony súvisiace so zavádzaním a realizáciou automatizovaných systémov riadenia (vzťahuje sa na všetky organizácie)
34.01972 1Poradenské, vedecko-technické služby (vzťahuje sa na všetky organizácie)
34.02972 2Služby systémového inžinierstva (vzťahuje sa na všetky organizácie)
34.03972 3Služby dopravného inžinierstva (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.01973 1Architektonické služby organizáciám (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.02973 2Investorské služby (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.03973 4Technická projekcia (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.04973 5Projektové činnosti neinvestičnej povahy (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.05973 61-2Priame a dodávateľské inžinierske činnosti (vzťahuje sa na všetky organizácie)
35.06973 9Ostatné technické služby (vzťahuje sa na všetky organizácie)
36.00974 77Prenájmy miestností a priestranstiev na rôzne účely, trhoviskové služby
z toho: prenájmy miestností prideľovaných rozhodnutím príslušného národného výboru, pokiaľ sa oceňujú podľa vyhlášky č. 98/1967 Zb.
37.00984Geodetické a kartografické výkony (vzťahuje sa na všetky organizácie)
38.00986Výkony vedy a technického rozvoja
39.00987 3Technická normalizácia
40.00988 1Hydrologické výkony

V zozname surovín, výrobkov, výkonov a služieb, ktorých ceny určuje Federálny cenový úrad, uvedenom v prílohe nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 22/1971 Zb. a č. 56/1972 Zb. sa vypúšťajú tieto položky:

Pol. č.číselný znaknázov
123
2.04013Technické okopaniny
2.05014Chmeľ
2.06015Tabak
6.05205Prášková metalurgia
9.03591 a 592Azbestocementové a betónové výrobky
9.08598Žiaruvzdorné výrobky
16.00842Opravy a údržba priemyselnej povahy (v odboroch zaradených do zoznamu)
17.00Práce a služby výpočtovej techniky (vzťahuje sa na všetky organizácie)
18.01845Geologické a hydrologické práce (vzťahuje sa na všetky organizácie)
18.02857Projekty (vzťahuje sa na všetky organizácie a na fyzické osoby oprávnené na tieto práce)
18.03Inžinierska činnosť (vzťahuje sa na všetky organizácie)
19.00Geodetické a kartografické práce (vzťahuje sa na všetky organizácie)
20.00847Výkony spojovej služby
20.01Účastnícke poplatky rozhlasu a televízie
21.00Výkony a služby dopravy ČSD, ČSAD, ČSA, vnútroštátnej vodnej dopravy, podnikovej dopravy, s výnimkou mestskej cestnej a koľajovej dopravy, miestnej vodnej dopravy, výťahov, lanoviek (okrem lanoviek v prevádzke ČSD)
22.00Nájomné z bytov a nebytových priestorov včítane vedľajších platov (vzťahuje sa na všetky organizácie a vlastnícke formy)
23.00Sadzby obchodného, odbytového a zásobovacieho, nákupného rozpätia (vzťahuje sa na všetky organizácie)
24.00Výskumné, vývojové a normalizačné práce
25.00Výkony ekonomického a technického zamerania, ktoré majú povahu technického rozvoja a vykonávajú ich socialistické organizácie

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška Ústrednej komisie ľudovej kontroly a štatistiky č. 71/1965 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie priemyslových odborov a výrobkov a jednotnej klasifikácie výrobkov v poľnohospodárstve a lesníctve.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 124/1980 Zb. o jednotnej klasifikácii stavebných objektov a stavebných prác výrobnej povahy.
Vyhláška Federálneho štatistického úradu č. 114/1972 Zb. o zavedení a využívaní jednotnej klasifikácie výkonov v znení neskorších doplnkov.