Vyhláška č. 14/1980 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky

Čiastka 3/1980
Platnosť od 15.02.1980
Účinnosť od 01.03.1980
Uzavretie zmluvy 03.07.1978

14

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. novembra 1979

o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky


Dňa 3. júla 1978 bola v Mapute podpísaná Dlhodobá obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky. Dohoda nadobudla platnosť podľa svojho článku 11 dňom 5. júla 1979.

Český preklad textu dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Mozambickej ľudovej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Mozambickej ľudovej republiky, vedené prianím konsolidovať a ďalej rozvíjať hospodárske a obchodné vzťahy medzi oboma krajinami, založené na princípoch priateľstva a vzájomných výhod, sa dohodli takto:

Článok 1

Zmluvné strany prijmú všetky potrebné opatrenia na podporu hospodárskych stykov a na čo možno najväčší rozvoj objemu obchodu medzi oboma krajinami.

Článok 2

Zmluvné strany poskytnú jedna druhej zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod vo všetkých veciach týkajúcich sa ich vzájomných obchodných stykov. Zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod sa bude vzťahovať predovšetkým na clo a iné poplatky, dávky a dane, ktoré sa môžu vyberať pri dovoze a vývoze tovaru, ako aj na pravidlá a predpisy upravujúce preclievanie a udieľanie dovozných a vývozných povolení.

Zaobchádzanie podľa zásady najvyšších výhod uvedené v tejto dohode sa nebude vzťahovať na osobitné výhody, ktoré:

a) jedna zo zmluvných strán poskytla alebo poskytne susedným krajinám v rámci uľahčenia pohraničného styku;

b) vyplývajú z oblasti voľného obchodu, colnej únie alebo hospodárskeho integračného zoskupenia, ktorých je jedna zo zmluvných strán členom alebo sa ním môže stať.

Článok 3

1. V rámci zákonov a nariadení platných v oboch krajinách sa obe zmluvné strany zaväzujú vydávať dovozné a vývozné povolenia, pokiaľ také povolenia budú potrebné, na tovar pochádzajúci a dovážaný z územia druhej zmluvnej strany alebo vyvážaný na územie druhej zmluvnej strany.

2. Pripojené listiny tovaru „A“ a „B“ tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody. Uvedené zoznamy majú iba indikatívnu povahu a nebudú sa považovať za obmedzenie výmeny tovaru, ktorý sa v nich neuvádza.

Článok 4

Obchodné transakcie v rámci tejto dohody sa budú uskutočňovať na základe kontraktov, ktoré sa budú uzavierať medzi právnickými a fyzickými osobami oboch krajín, ktoré sú príslušnými zákonmi a nariadeniami riadne oprávnené na vykonávanie zahraničnoobchodnej činnosti.

Článok 5

Zmluvné strany zabezpečia, že sa tovar dovážaný jednou stranou z druhej nebude reexportovať bez predchádzajúceho súhlasu príslušných orgánov krajiny pôvodu.

Článok 6

Zmluvné strany v rámci zákonov a nariadení platných v ich krajinách oslobodia:

a) od cla, daní a iných poplatkov - vzorky a propagačný materiál potrebné na získanie objednávok a na reklamné účely;

b) od cla, daní a iných poplatkov - stavebné materiály a zhotovené dielce dovážané na stále veľtrhy a výstavy;

c) od cla, daní a iných poplatkov - uvedený tovar a predmety v prípade ich dočasného dovozu:

- náradie a iné predmety dovážané alebo zasielané na účely zostrojenia alebo kompletácie projektu,

- predmety určené na skúšobné účely,

- tovar a predmety, ktoré budú vystavené na veľtrhoch a výstavách buď dočasne, alebo trvale,

- označené obaly dovážané na zabalenie dovezených výrobkov, ktoré sa po určitom čase budú reexportovať.

Tovar a predmety uvedené v odseku c) tohto článku sa môžu po uplynutí lehoty dočasného dovozu buď reexportovať, alebo spotrebovať v krajine po zaplatení cla a obvyklých daní, ak to platné predpisy dovoľujú.

Článok 7

Všetky platby medzi oboma krajinami sa budú vykonávať vo voľne zameniteľných menách.

Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na osobitnom dojednaní týkajúcom sa obchodných transakcií uzavieraných v rámci tejto dohody.

Článok 8

Každá zmluvná strana uľahčí účasť organizácií druhej zmluvnej strany na medzinárodných veľtrhoch a výstavách konaných na svojom území.

Článok 9

V záujme uľahčiť plnenie tejto dohody a podporiť hospodárske styky medzi oboma krajinami vytvoria zmluvné strany spoločný výbor, ktorý bude mať tieto hlavné úlohy:

a) preverovať výsledky plnenia tejto dohody;

b) urovnávať prípadné nedorozumenia, ktoré môžu vzniknúť v priebehu plnenia tejto dohody;

c) vypracúvať návrhy majúce za cieľ podporu a ďalšie rozšírenie hospodárskych stykov medzi oboma krajinami.

Výbor sa bude schádzať najmenej raz za rok na žiadosť jednej zo zmluvných strán striedavo v Československu a Mozambiku.

Článok 10

Ustanovenia tejto dohody budú platné aj po jej skončení pre kontrakty uzavreté v jej rámci a v čase jej platnosti.

Článok 11

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade so zákonnou úpravou každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť v deň výmeny nót potvrdzujúcich toto schválenie.

Táto dohoda zostane v platnosti 3 roky a bude sa potom mlčky predlžovať vždy na jeden rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie tri mesiace pred skončením jej platnosti.

Vyhotovené a podpísané v Mapute 3. júla 1978 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Andrej Barčák v. r.

minister zahraničného obchodu

Za vládu

Mozambickej ľudovej republiky:

Salomäo Munguambe v. r.

minister zahraničného obchodu

LISTINA A

Tovar určený na vývoz z Československej socialistickej republiky do Mozambickej ľudovej republiky

1. Kompletné priemyselné celky a ich časti

2. Čerpadlá

3. Dieselové motory a dieselové agregáty

4. Zdviháky

5. Elektrické zariadenie a motory

6. Elektrické transformačné stanice

7. Dopravné zariadenie

8. Osobné automobily

9. Nákladné automobily

10. Cestné a stavebné stroje

11. Textilné stroje

12. Žeriavy a pohyblivé žeriavy

13. Náradie a vybavenie dielní

14. Zariadenie pre spoje

15. Meracie, laboratórne a zdravotnícke vybavenie

16. Poľnohospodárske stroje a vybavenie

17. Kožiarske a obuvnícke stroje

18. Zváračky

19. Dielenské náradie a prístroje, tlačiarske stroje, písacie stroje a počítače

20. Náhradné dielce

21. Prístroje pre domácnosť

22. Rôzne druhy papiera

23. Valcované železo a výrobky z ocele (tyče, plechy, rúrky, atď.)

24. Chemické, farmaceutické a zdravotnícke výrobky

25. Poľnohospodárske výrobky a potraviny

26. Hudobné nástroje a nahrávky

27. Fotoaparáty a kamery

28. Filmy a citlivé papiere na fotografie

29. Zdravotnícka keramika, obkladačky a armatúry

30. Brúsivá

31. Hračky, hry a športové predmety

32. Textil každého druhu

33. Koberce

34. Materiál na výrobu obuvi

35. Kancelárske potreby

36. Sklo a výrobky zo skla

37. Zbrane a strelivo na poľovanie a šport

38. Kancelárske a školské potreby

39. Bižutéria, sklenené a syntetické kamene a príslušenstvo pre bižutériu

40. Iné nešpecifikované druhy tovaru

LISTINA B

Tovar určený na vývoz z Mozambickej ľudovej republiky do Československej socialistickej republiky

1. Čaj

2. Orechy kešú

3. Konzervované ovocie

4. Strúhaný kokos

5. Pomaranče a grapefruity

6. Krevety a morské raky (lobster)

7. Koprový olej

8. Kopra

9. Pokrutiny

10. Melasa

11. Výťažok z orechov kešú

12. Bavlna

13. Sisal

14. Sisalové laná a povrazy

15. Drevo (rezivo)

16. Parkety

17. Mramor

18. Sľuda

19. Bentonit

20. Kolumbo-tantalit

21. Beryl

22. Polodrahé granáty

23. Morské mušle

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.