Vyhláška č. 163/1970 Zb.Vyhláška ministra zahraničného obchodu o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu

(v znení č. 48/1974 Zb.)

Čiastka 47/1970
Platnosť od 30.12.1970
Účinnosť od 08.05.1974

163

VYHLÁŠKA

ministra zahraničného obchodu

z 30. decembra 1970

o zriadení Tuzexu, podniku zahraničného obchodu

Minister zahraničného obchodu ustanovuje po dohode s ministrom financií podľa § 2 a § 20 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva:


§ 1

Zriaďuje sa podnik

T U Z E X, podnik zahraničného obchodu (ďalej len podnik).

§ 2

Sídlom podniku je Praha. Podnik môže podľa potreby zriaďovať so súhlasom Ministerstva zahraničného obchodu pobočné závody aj mimo svojho sídla.

§ 3

(1) Hlavným predmetom podnikania je tuzemský aj zahraničný predaj tovaru každého druhu v drobnom za cudzie meny.

(2) Na potreby predaja v drobnom zabezpečuje podnik dovoz prostredníctvom príslušných organizácií zahraničného obchodu; dovoz exkluzívnych výrobkov a noviniek v rozsahu pre zavádzací predaj tovaru, včítane potrebných náhradných dielcov, a dovoz tovaru podľa individuálnych požiadaviek zákazníkov môže zabezpečovať priamo.

(3) Pri priamych dovozoch je podnik povinný zabezpečiť dodržiavanie obchodnopolitických zásad ustanovených Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu a postupovať po dohode s tovarovo príslušnými organizáciami zahraničného obchodu.

(4) Podnik je oprávnený na predaj tovaru v drobnom za cudzie meny aj vo vybraných prevádzkárňach iných podnikov a organizácií, ktoré sú na to osobitne oprávnené príslušným ústredným orgánom; pritom sa musí zabezpečiť evidencia o oddelenom predaji.

(5) Podnik je oprávnený vykonávať všetku činnosť priamo súvisiacu s predmetom jeho podnikania.

§ 4

(1) Podnik je samostatnou právnickou osobou.

(2) Podnik je hospodárskou organizáciou, ktorá hospodári samostatne a zodpovedá za svoje záväzky svojím majetkom.

(3) Štát ani iné organizácie neručia za konanie a záväzky podniku.

(4) Podnik neručí za záväzky štátu ani iných organizácií.

(5) Za vlastníka nehnuteľného majetku sa zapisuje podnik.

§ 5

(1) Podnik riadi generálny riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva minister zahraničného obchodu; generálny riaditeľ je osobne zodpovedný ministrovi zahraničného obchodu.

(2) Generálny riaditeľ zastupuje podnik navonok a je oprávnený na všetky opatrenia a rozhodnutia v správe podniku.

(3) Minister zahraničného obchodu môže vymenovať jedného alebo viac námestníkov generálneho riaditeľa. Námestník zastupuje generálneho riaditeľa v plnom rozsahu jeho oprávnenia.

(4) Generálny riaditeľ a jeho námestníci skladajú pri svojom vymenovaní ministrovi zahraničného obchodu sľub, že budú svoje povinnosti plniť svedomite.

(5) Minister zahraničného obchodu môže urobiť vlastné opatrenie na dočasné vedenie správy a riadenie podniku.

§ 6

Základný majetok podniku je 66 000 000 Kčs.

§ 7

(1) Podnik patrí do pôsobnosti Ministerstva zahraničného obchodu.

(2) Podrobnejšie vymedzenie úloh podniku, včítane podrobnejšej úpravy predmetu podnikania, jeho organizácie, vykonávania činnosti a zodpovednosti pracovníkov, ustanoví podľa potreby minister zahraničného obchodu v rámci svojej právomoci.

§ 8

(1) Oprávnenie udelené Tuzexu, účastinnej spoločnosti v Prahe, vyhláškou ministra zahraničného obchodu č. 202/1968 Zb. na vykonávanie tuzemského aj zahraničného predaja tovaru každého druhu v drobnom za cudzie meny je obmedzené na činnosť súvisiacu s likvidáciou tejto účastinnej spoločnosti.

(2) Vyrovnanie práv a záväzkov účastinnej spoločnosti Tuzex je zabezpečené pri ukončení činnosti spoločnosti podľa zákona č. 243/1949 Zb.

(3) Pracovníkov účastinnej spoločnosti Tuzex prevezme podnik ku dňu svojho vzniku.


§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1971.


Prvý námestník ministra:

Hustoles v. r.