Opatrenie č. 99/1967 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia o zrušení Štátnej drevárskej inšpekcie

Čiastka 37/1967
Platnosť od 25.10.1967
Účinnosť od 25.10.1967

99

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Národného zhromaždenia

z 11. októbra 1967

o zrušení Štátnej drevárskej inšpekcie

Predsedníctvo Národného zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa článku 60 ods. 2 ústavy na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

Štátna drevárska inšpekcia sa zrušuje.


§ 2

Zrušujú sa:

1. zákonné opatrenie Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 22/1955 Zb. o Štátnej drevárskej inšpekcii,

2. vládne nariadenie č. 61/1958 Zb., ktorým sa rozširuje pôsobnosť Štátnej drevárskej inšpekcie,

3. ustanovenie § 43 zákona č. 23/1963 Zb. o ľudovej kontrole a o národohospodárskej evidencii,

4. vyhláška ministra lesov a drevárskeho priemyslu č. 91/1955 Ú. l. (Ú. v.), ktorou sa vydáva štatút Štátnej drevárskej inšpekcie.

§ 3

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Lenárt v. r.