Zákon č. 29/1967 Zb.Zákon o zriadení a pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy

(v znení č. 207/1968 Zb.(nepriamo))

Čiastka 11/1967
Platnosť od 10.04.1967 do31.12.1970
Účinnosť od 01.01.1969 do31.12.1970
Zrušený 133/1970 Zb.

29

ZÁKON

z 5. apríla 1967

o zriadení a pôsobnosti Ministerstva poľnohospodárstva a výživy

Národné zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

(1) Zriaďuje sa Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy.

(2) Ministerstvo poľnohospodárstva, Ministerstvo potravinárskeho priemyslu a Ústredná správa nákupu poľnohospodárskych výrobkov sa zrušujú; ich pôsobnosť ustanovená zákonmi a vládnymi nariadeniami prechádza na Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy.

§ 2

Povereník Slovenskej národnej rady pôsobí v odbore štátnej správy poľnohospodárstva a výživy.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Novotný v. r.

Laštovička v. r.

Ing. Šimůnek v. r.