Nariadenie vlády č. 19/1950 Zb.Nariadenie, ktorým sa vykonáva zákon o zrušení osídľovacích úradov

Čiastka 9/1950
Platnosť od 15.03.1950
Účinnosť od 15.03.1950

19.

Vládne nariadenie

zo dňa 15. marca 1950,

ktorým sa vykonáva zákon o zrušení osídľovacích úradov.

Vláda československej republiky nariaďuje podľa § 1 ods. 1 a § 3 zákona č. 18/1950 Sb., o zrušení osídľovacích úradov:


§ 1.

(1) Pôsobnosť predsedu osídľovacieho úradu prechádza na predsedu príslušného Fondu národnej obnovy s výnimkou

a) pôsobnosti zbaviť na návrh predsedu Fondu národnej obnovy služby zamestnanca, ktorého úloha skončila (§ 11 ods. 1 vládneho nariadenia č. 45/1946 Sb., ktorým sa vydáva štatút a spravovací poriadok Fondov národnej obnovy), ktorá prechádza na ministra financií, a s výnimkou

b) pôsobnosti byť vypočutý o návrhu na vymenovanie a zbavenie funkcie predsedu Fondu národnej obnovy (§ 3 ods. 2 dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy, a § 2 ods. 2 vl.nar. č. 45/1946 Sb.), ktorá zaniká.

(2) Ostatná pôsobnosť osídľovacích úradov prechádza na príslušný Fond národnej obnovy, pokiaľ podľa § 4 zák.č. 18/1950 Sb. nezaniká.

§ 2.

(1) Fond národnej obnovy, zriadený pri Osídľovacom úrade v Prahe, je pri Ministerstve financií a Fond národnej obnovy zriadený pri Osídľovacom úrade v Bratislave, je pri Povereníctve financií.

(2) Rada osídľovacieho úradu a Fondu národnej obnovy (§ 3 ods. 3 dekrétu č. 108/1945 Sb.) sa zrušuje. Pôsobnosť rady zaniká s výnimkou pôsobnosti zverovať zastupovanie Fondu národnej obnovy jeho úradníkom alebo iným osobám a určovať odmeny mimoúradných znalcov (§ 1 ods. 3 a § 12 ods. 2 vl.nar. č. 45/1946 Sb.), ktorá prechádza na predsedu Fondu národnej obnovy.

§ 3.

Pôsobnosť ministra vnútra podávať vláde návrh na vymenovanie predsedu Fondu národnej obnovy a na zbavenie funkcie predsedu tohto fondu (§ 3 ods. 2 dekrétu č. 108/1945 Sb. a § 2 ods. 2 vl.nar. č. 45/1946 Sb.) prechádza na ministra financií.

§ 4.

(1) Zmluvní zamestnanci osídľovacích úradov sa prevádzajú do osobného stavu Ministerstva financií (Povereníctva financií).

(2) Zamestnanci pridelení až dosiaľ osídľovacím úradom sa považujú za zamestnancov pridelených Ministerstvu financií (Povereníctvu financií). Ich osobným úradom je posledný osobný úrad z času pred ich pridelením osídľovacím úradom; ak zanikol tento osobný úrad, bez toho že by jeho pôsobnosť v osobných veciach zamestnancov prešla na iný úrad (orgán), je osobným úradom týchto zamestnancov Ministerstvo financií (Povereníctvo financií).

(3) Zamestnanci uvedení v predchádzajúcich odsekoch obstarávajú práce Fondov národnej obnovy.


§ 5.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15. marca 1950; vykonajú ho ministri vnútra a financií po dohode so zúčastnenými členmi vlády.


Zápotocký v. r.

Nosek v. r.

Kabeš v. r.