422 – Nedeliteľný fond (2019)

Pri vzniku družstva sa tvorba nedeliteľného fondu účtuje na ťarchu účtu 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie so súvzťažným zápisom v prospech účtu 418 - Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov. Tvorba nedeliteľného fondu z účtovného zisku sa účtuje na ťarchu účtu 431 - Výsledok hospodárenia vo schvaľovaní alebo 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 422 -Nedeliteľný fond. V účtovníctve člena družstva sa účtuje pri vzniku družstva suma tvoriaca nedeliteľný fond na ťarchu účtu 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok so súvzťažným zápisom v prospech účtu 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov.

Autori: Ing. Monika Adamíková Ing. Jana Turóciová Ing. Viera Kaletová Ing. Anna Jurišová
Právny stav od: 1. 1. 2019
Právny stav do: 31. 12. 2019
Dátum publikácie: 1. 4. 2019
Oblasti práva: Správne právo / Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

PRIHLÁSENIE

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Autor: Ing. Monika Adamíková, Ing. Jana Turóciová, Ing. Viera Kaletová, Ing. Anna Jurišová

Archívne verzie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 431/2002 Z. z. Zákon o účtovníctve
  • 740/2002 Z. z. Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ
  • 457/2013 Z. z. Oznámenie o opatrení k individuálnej účtovnej závierky pre mikro účtovné jednotky
  • 388/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu
  • 389/2014 Z. z. Oznámenie o opatrení o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky