Cestovný príkaz – tuzemská cesta

Cestovný príkaz vypisuje zamestnanec  v spolupráci so zamestnávateľom alebo na základe jeho pokynov. Cestovný príkaz sa vypisuje pred zahájením pracovnej cesty a podpisuje ho zamestnanec aj zamestnávateľ. 

Právny stav od: 15. 7. 2005
Právny stav do: 31. 12. 2008
Dátum publikácie: 11. 4. 2007
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Náhrady v pracovnom práve


Pracovná cesta zamestnanca je podľa § 2 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z. z. doba od nástupu zamestnanca na cestu na výkon práce do iného miesta, ako je jeho pravidelné pracovisko, vrátane výkonu práce v tomto mieste, až do návratu zamestnanca z tejto cesty. 

Pre posúdenie pracovnej cesty a nadväzne na to nárokov na cestovné náhrady je dôležité určiť miesto pravidelného pracoviska. 

• Pravidelným pracoviskom zamestnanca je podľa § 2 ods. 3 zákona miesto, ktoré má zamestnanec písomne dohodnuté so svojim zamestnávateľom. 

• Ak nemá zamestnanec takéto miesto dohodnuté, je pravidelným pracoviskom miesto výkonu práce dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohodách o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. 

Na pracovnú cestu je zamestnanec vyslaný svojim zamestnávateľom, ktorý je povinný stanoviť podmienky pracovnej cesty. Podľa § 3 ods.1 zákona zamestnávateľ, ktorý vysiela zamestnanca na pracovnú cestu písomne určí: 
• miesto nástupu na pracovnú cestu, 
• miesto výkonu práce, 
• čas trvania pracovnej cesty, 
• spôsob dopravy, 
• miesto skončenia pracovnej cesty, 
• prípadne ďalšie podmienky pracovnej cesty. 

Zamestnávateľ môže zamestnancom, v súlade s ustanovením § 3 ods. 2 zákona, ktorým častá zmena pracoviska vyplýva z osobitnej povahy povolania, určiť podmienky pracovnej cesty jedným rozhodnutím: 
• pre viacerých zamestnancov, 
• na viacero pracovných ciest zamestnanca. 

Podľa § 4 ods. 1 zákona zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu patrí:
• náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
• náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie,
• stravné,
• náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov,
• za presne určených podmienok náhrada preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny do miesta pobytu.

Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok ustanovených týmto zákonom. Suma stravného je ustanovená v závislosti od času trvania pracovnej cesty v kalendárnom dni, pričom čas trvania pracovnej cesty je rozdelený na časové pásma
• 5 až 12 hodín,
• nad 12 hodín až 18 hodín,
• nad 18 hodín.

Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy a náhrada za spotrebované pohonné látky.

Výšku cestovných náhrad od 1. 1. 2007 nájdete na www.epi.sk v rubrike Aktuálne – Cestovné náhrady.

Prílohy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR