Zverejňovanie podnikových kolektívnych zmlúv

Má zamestnávateľ povinnosť zverejniť svoju podnikovú kolektívnu zmluvu?

Autori: JUDr. Jana Kňazovická
Dátum publikácie: 12. 9. 2019Otázka:

Má zamestnávateľ povinnosť zverejniť svoju podnikovú kolektívnu zmluvu?

Odpoveď:

 

Podniková kolektívna zmluva (ďalej len „kolektívna zmluva“) ako dvojstranný právny úkon je výsledkom kolektívneho vyjednávania medzi zamestnávateľom a odborovým orgánom. Upravujú sa ňou individuálne a kolektívne vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami a práva a povinnosti zmluvných strán.

Priebeh kolektívneho vyjednávania upravuje zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní, ktorého § 5 ods. 5 ukladá príslušnému odborovému orgánu povinnosť oboznámiť zamestnancov s obsahom kolektívnej zmluvy najneskôr do 15 dní od jej uzavretia.

Povinnosť oboznámiť zamestnanca s platnou kolektívnou zmluvou je daná aj zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 47 ods. 2 Zákonníka práce povinný oboznámiť s jej obsahom aj každého novoprijatého zamestnanca, a to hneď pri jeho nástupe do zamestnania.

Od informačnej povinnosti vyplývajúcej z citovaných ustanovení zákona o kolektívnom vyjednávaní a Zákonníka práce, ktorej adresátom je zamestnanec, je treba odlíšiť povinnosť vyplývajúcu z § 5a ods. 5 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), t. j. povinnosť zverejniť uzavretú kolektívnu zmluvu i každý jej dodatok. 

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v produkte Príklady z praxe:

Zverejňovanie podnikových kolektívnych zmlúv

 

Autor: JUDr. Jana Kňazovická

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR