Legislatívne zmeny v údržbe chodníkov

Nová úprava v zákone o pozemných komunikáciách zaviedla zmenu v povinnosti odstraňovať závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov.

Autori: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.
Dátum publikácie: 7. 6. 2018Bez väčšej pozornosti došlo v parlamente ku schváleniu novely zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá však bude mať na obce a mestá závažný vplyv. Ide o zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke, ktorý ale v novelizačnom článku II prináša aj zmeny v zákone č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách. Zrejme takýto pomerne nevhodný spôsob novelizácie nesúvisiaceho zákona spôsobil neprehľadnosť a malú pozornosť venovanú tejto zmene.

Zásadné zmeny v údržbe chodníkov priľahlých k nehnuteľnostiam

Evidentne najvýznamnejšou zmenou je vypustenie doterajšej povinnosti odstraňovať závady v schodnosti chodníkov priľahlých k nehnuteľnosti, ktorá sa nachádza v súvisle zastavanom území a hraničí s cestou alebo miestnou komunikáciou, pokiaľ tieto závady vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom, pričom túto povinnosť doteraz mali vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností (doterajší § 9 ods. 2 zákona o pozemných komunikáciách). Taktiež sa vypúšťa ustanovenie § 9a ods. 4, podľa ktorého vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností, ktoré v súvisle zastavanom území hraničia s cestou alebo miestnou komunikáciou, zodpovedali za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti na priľahlých chodníkoch, ktoré vznikli znečistením, poľadovicou alebo snehom a neboli bez prieťahov odstránené.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení.

Celé znenie článku: Legislatívne zmeny v údržbe chodníkov

 

 

 

Autor: JUDr. Jakub Ulaher, PhD., LL.M.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR