K objektívnej zodpovednosti konateľov spoločnosti za škodu

Najvyšší súd SR k objektívnej zodpovednosti konateľov spoločnosti za škodu spôsobenú konaním s neodbornou starostlivosťou.

Dátum publikácie: 10. 6. 2019


Rozsudok Najvyššieho súdu Slovenskej republiky zo dňa 25. januára 2018, sp. zn. 5Obdo/38/2017

 

Žalobca sa domáhal náhrady škody a tvrdil, že škodu mu spôsobili žalovaní ako konatelia spoločnosti tým, že v čase svojho pôsobenia zanedbali povinnosti konateľov, nevykonali žiadne účelné a relevantné úkony, ktoré by viedli k splneniu uloženej povinnosti a tým škodu eliminovali, resp. vykonali úkony, ktoré by bolo možné považovať za liberačné, vzhľadom na ich objektívnu zodpovednosť. 

Právna veta:

Povinnosti konateľov sú upravené viacerými zákonnými ustanoveniami a prioritou je odborná starostlivosť, kedy sú konatelia povinní brať do úvahy všetky dostupné informácie, týkajúce sa záležitostí, o ktorých musia vzhľadom na svoje postavenie, rozhodovať. Súčasne sa predpokladá, že konatelia poznajú stav, potreby a záujmy spoločnosti, aby mohli s odbornou starostlivosťou konať. V čase uloženia povinnosti Správou finančnej kontroly boli žalovaní v postavení konateľov. Obrana žalovaných, podľa ktorej im neboli predložené pri vzniku ich funkcie doklady o stave spoločnosti a dozvedeli sa o ňom až počas výkonu funkcie, ich zodpovednosti nezbavuje. Ako konatelia majú povinnosť zaobstarať si a zohľadniť všetky dostupné informácie, potrebné pre rozhodnutie (§ 135a Obchod, zák.), na viac nie je možné nikoho nútiť, aby v postavení konateľa aj proti svojej vôli zotrvával, ak nemá pre výkon tejto funkcie vytvorené podmienky. Zákon napokon počíta aj so situáciou, kedy konatelia nebudú za škodu zodpovedať, ak konali s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že konajú v záujme spoločnosti. Dôkazné bremeno je na konateľoch takéto konanie preukázať, nepostačuje iba tvrdenie žalovaných, že nesplnenie povinností, ktoré vyvolali vznik exekučných nákladov a nárast penále, bolo zavinené správaním sa jediného spoločníka spoločnosti a mestom, ktorý spoločník tieto tvrdenia poprel. Žalovaní nepredložili žiadny dôkaz o tom, že škoda mala byť výsledkom konania spoločníka, ktorý v jednoosobovej spoločnosti vykonáva aj funkciu valného zhromaždenia (§ 125 obchod. zák.) a že ako konatelia konali na základe rozhodnutia valného zhromaždenia, resp. rozhodnutia jediného spoločníka. Pritom treba vziať do úvahy, že ani valné zhromaždenie nemôže nútiť konateľa konať protiprávne.

Celé znenie rozhodnutia sp. zn. 5Obdo/38/2017 

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR