Infozákon – „živé“ súdne konania a ochrana osobných údajov

Rozhodnutia zo Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky 2/2021 vo veciach správnych.

Dátum publikácie: 24. 5. 2021Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 10 Sžik/2/2017, R číslo: 17/2021

I. V konaní podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov o žiadosti o poskytnutie informácií o „živých“ súdnych konaniach s požiadavkou o poskytnutie informácie (v rozsahu identifikácie podľa mena a priezviska, dátumu podania žaloby, čísla konania a predmetu konania) o účastníkoch súdneho konania v postavení fyzickej osoby správny orgán nepochybí, ak takúto žiadosť zamietne s odôvodnením, že poskytnutím požadovaných informácií by došlo k porušeniu ochrany osobných údajov fyzických osôb, zaručenej v uvedenom zákone (§ 9 ods. 1 a 2).
 
II. Definícia osobných údajov vo svojom pojmovom vymedzení neobsahuje konkrétne pomenované kategórie údajov, resp. spod definície tohto pojmu nie sú žiadne konkrétne údaje vylúčené. Podstatné je, aby obsah a význam týchto údajov napĺňal znaky osobných údajov, a teda aby prostredníctvom obsahu poskytnutých údajov a ich vyhodnotenia vo vzťahu k ostatným známym, resp. dostupným informáciám bolo možné dospieť k identifikovaniu určitej fyzickej osoby.
 
III. Z hľadiska GDPR nie je podstatné, že samotné meno a priezvisko ešte neurčuje konkrétnu fyzickú osobu, nakoľko osobnými údajmi nie sú len údaje, ktorými je fyzická osoba priamo identifikovaná, ale aj údaje, ktoré sa identifikovateľnej osoby týkajú.
 
IV. Pri poskytnutí informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov týkajúcich sa právnických osôb je potrebné skúmať, či nejde o informácie týkajúce sa v konečnom dôsledku identifikovateľných fyzických osôb. Teda je potrebné aplikovať test primeranej pravdepodobnosti a zodpovedať otázku, či existuje primeraná pravdepodobnosť, že poskytnuté údaje budú použité na identifikáciu fyzickej osoby (tento test vykladal Súdny dvor Európskej únie v rozhodnutí z 19. októbra 2014, C-582/14, vo veci Patrick Breyer proti Bundesrepublik Deutschland).
 
V. Odpoveď na otázku, či údaje o právnických osobách poskytnuté v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, budú použité na identifikáciu fyzickej osoby, je závislá od viacerých faktorov vystupujúcich v konkrétnom prípade, a bude sa líšiť aj v závislosti od toho, či sa poskytnutá informácia týka viacosobových spoločností alebo sa týka jednoosobovej spoločnosti s ručením obmedzeným. V prípade, že sa informácia bude týkať spoločnosti s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom a konateľom, ktorým by bola tá istá fyzická osoba, mohlo by ísť o informáciu, ktorá sa týka fakticky iba tejto fyzickej osoby.
 
VI. Ak by sa požadovaná informácia mala týkať právnickej osoby, ktorá má viacerých členov v orgánoch spoločnosti alebo viacerých zamestnancov (napr. akciová spoločnosť), nemuselo by ísť o informáciu týkajúcu sa konkrétnej fyzickej osoby. Tieto príklady však nemusia platiť absolútne, nakoľko musia byť posudzované v kontexte danej situácie, a to prostredníctvom testu primeranej pravdepodobnosti podľa recitálu 26 Smernice Európskeho parlamentu a Rady 95/46/EHS z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (platnej do 24. mája 2018) a rovnako tak aj podľa recitálu 26 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 
Celé znenie tohto rozhodnutia zaradeného do novej Zbierky stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR 2/2021, ako aj iných rozhodnutí zo Zbierok stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov SR nájdete v produkte EPI Rozhodnutia súdov.
 

Prístup k celým zneniam rozhodnutí majú užívatelia so zakúpeným prístupom do EPI Právnych systémov Medium a Premium.