Exekúcia zrážkami zo mzdy

Na príkaze na začatie exekúcie je uvedená celková výška pohľadávky ku dňu vydania príkazu na vykonanie exekúcie, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi zrazil zo mzdy a je u zamestnávateľa v depozite. Ako má ďalej postupovať? 

Autori: JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD
Dátum publikácie: 3. 6. 2019


Otázka:

Na príkaze na začatie exekúcie je uvedená celková výška pohľadávky ku dňu vydania príkazu na vykonanie exekúcie, ktorú zamestnávateľ zamestnancovi zrazil zo mzdy a je u zamestnávateľa v depozite. Ako má ďalej postupovať? Musí zamestnávateľ zamestnancovi naďalej zo mzdy zrážať, pokiaľ mu nebude doručený exekučný príkaz? Alebo môže zrážku na základe príkazu na začatie exekúcie prestať zrážať? Ako môže v tomto prípade postupovať zamestnanec (môže dať podnet exekútorovi alebo na súd na urýchlenie exekúcie)?

Odpoveď:

Doručením Príkazu na začatie exekúcie exekútor prikazuje platiteľovi mzdy, aby odo dňa doručenia tohto príkazu vykonával zo mzdy povinného určené zrážkya nevyplácal zrazené sumy povinnému.

Platiteľ mzdy (zamestnávateľ) teda vykonáva určené zrážky a drží ich na svojom účte v depozite, nevypláca ich teda ani povinnému (zamestnancovi), ani exekútorovi, ani oprávnenému.

V zmysle § 68 Exekučného poriadku zrážky zo mzdy možno vykonávať len do výšky rozhodnutím priznanej pohľadávky a jej príslušenstva. Zrážky možno vykonávať aj za účelom uspokojenia trov súdneho exekútora a trov oprávneného v exekučnom konaní.

Zo znenia otázky rozumieme, že zamestnancovi zamestnávateľ už zrazil sumu zodpovedajúcu celkovej výške pohľadávky, ktorá bola uvedená v Príkaze na začatie exekúcie.

 

Odpoveď je skrátená, celé znenie nájdete v produkte Príklady z praxe.

 

Autor: JUDr. Mgr. Eva Tináková, PhD

Súvisiace komentované ustanovenia