Dôvodová správa k zákonu o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením Covid-19 a v justícii

Dôvodová správa k zákonu č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením Covid-19 a v justícii.

Dátum publikácie: 27. 3. 2020tt_presypacie-hodiny-kladivko

Dôvodová správa k zákonu č. 62/2020 Z .z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby Covid-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Právna úprava zameriava na:

 • obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch, resp. ich navrátenie v určených prípadoch,
 • obmedzenie plynutia procesných lehôt na strane účastníkov konania a strán v konaní,
 • obmedzenie nutnosti vykonávať pojednávania na súdoch a účasti verejnosti na týchto pojednávaniach v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu,
 • predĺženie lehoty na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu,
 • umožnenie rozhodovania per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva,
 • dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby,
 • obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami nezapísanými v registri partnerov
 • verejného sektora v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, ak sú zároveň splnené podmienky pre priame
 • rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti,
 • zavedenie možnosti využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie zo strany Úradu verejného zdravotníctva na účely ochrany života a zdravia obyvateľov. 

Celé znenie dôvodovej správy je súčasťou Právneho systému EPI, dostupné v produkte EPI Dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 62/2020 Z. z. Zákon o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii