Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2019

Priznanie k dani sa podáva daňovému úradu miestne príslušnému podľa trvalého pobytu fyzickej osoby a podľa sídla právnickej osoby. Daňovník je povinný podať priznanie k dani (§ 9 zákona) za zdaňovacie obdobie do 31. januára.

Dátum publikácie: 21. 1. 2020


tt_tlačivo-na-klavesnici

Priznanie k dani podáva daňovník (§ 3 zákona) vecne príslušnému správcovi dane. Správu dane vykonáva daňový úrad miestne príslušný podľa trvalého pobytu fyzickej osoby a podľa sídla právnickej osoby. Ak nemožno takto určiť miestu príslušnosť, postupuje sa podľa § 7 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 563/2009 Z. z.“).

Ak ide o vybrané hospodárske subjekty, správu dane vykonáva daňový úrad pre vybrané hospodárske subjekty (§ 6 zákona č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Daňovník je povinný podať priznanie k dani (§ 9 zákona) za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správcovi dane a v tejto lehote daň zaplatiť, okrem daňovníka, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, na ktorého majetok bol vyhlásený konkurz, ktorý sa zrušuje s likvidáciou, ktorý ukončil podnikanie, prerušil podnikanie alebo ktorý zomrel.

Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré končí posledným dňom mesiaca, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia správcovi dane. Posledným dňom lehoty na podanie priznania je daň splatná.

Celé znenie tlačiva "Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie roku 2019"

 

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR