Záväznosť právneho názoru súdu vyššej inštancie

Kasačná záväznosť a výnimky z tejto povinnosti.

Autori: Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.
Dátum publikácie: 14. 9. 2018


tt_podpis-zmluvy-vahyPodľa CSP platí, že ak súd vyššej inštancie (odvolací alebo dovolací súd) zruší rozhodnutie súdu nižšej inštancie, tak právny názor, ktorý uvedie vo svojom zrušovacom rozhodnutí, je pre súd(y) nižšej inštancie záväzný. V tomto článku sa budeme venovať niektorým otázkam súvisiacim so záväznosťou právneho názoru súdu vyššej inštancie.

K pojmu právny názor

Za právny názor súdu je vo všeobecnosti možné považovať názor súdu, ako sa má prejednávaná vec právne posúdiť. To znamená, ktorú právnu normu je potrebné zvoliť na zistený skutkový stav a ako interpretovať jej obsah.

Môže ísť napríklad o právne posúdenie, či predložená zmluva je platným alebo neplatným právnym úkonom. Právna teória však dodáva, že nemusí ísť výhradne o právne posúdenie v rovine hmotného práva. Naopak, právny názor súdu sa môže týkať aj právnych noriem procesného práva.Jirsa, J., Mottl, T., Vojtek, P., Petr, B. a kol.: Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář. Kniha IV., § 201–250l o. s. ř. Praha: Havlíček Brain Team, 2015, s. 115.

Právny názor by mal súd vyjadriť určite a presne, a v prípade zrušovacieho rozhodnutia by malo byť z neho zrejmé aj to, prečo bolo právne posúdenie súdu nižšej inštancie nesprávne.

Od právneho názoru súdu je napokon nutné odlišovať procesné pokyny súdu, ktorými súd vyššej inštancie usmerňuje súd nižšej inštancie ohľadom ďalšieho postupu v konaní, ako sú napríklad pokyny súdu k doplneniu dokazovania.Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp.zn. 5 Cdo 235/2010

 

Prípady, kedy súd nižšej inštancie nie je povinný rešpektovať záväzný právny názor súdu vyššej inštancie

Aj napriek vyššie uvedenému však právna teória a judikatúra akceptujú niekoľko výnimočných prípadov, kedy súd nižšej inštancie nie je povinný riadiť sa právnym názorom súdu vyššej inštancie.

Konkrétne ide najmä o tieto prípady:

  • zmena zisteného skutkového stavu (základu) veci,
  • odlišné posúdenie prejudiciálnej otázky,
  • zmena právnej úpravy.

Zmena zisteného skutkového stavu veci

Dovolací súd je v zmysle § 442 CSP viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistili súdy nižšej inštancie a sám dokazovanie nevykonáva. Odvolací súd je v zmysle § 383 CSP viazaný skutkovým stavom tak, ako ho zistil súd prvej inštancie, ak sám dokazovanie nezopakuje alebo ho nedoplní podľa § 384 CSP. V zmysle § 384 CSP odvolací súd (i)    zopakuje dokazovanie vtedy, ak má za to, že súd prvej inštancie dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam; (ii)  môže doplniť dokazovanie vykonaním ďalších dôkazov navrhnutých stranou, ak ich nevykonal súd prvej inštancie, hoci ich strana navrhla; (iii) môže doplniť dokazovanie za podmienok uvedených v § 366 CSP (ak ide o tzv. novoty v odvolacom konaní); (iv) môže vykonať dôkazy na zistenie, či sú splnené procesné podmienky.

Z tohto dôvodu aj právny názor obsiahnutý v zrušovacom rozhodnutí súdu vyššej inštancie vychádza zo skutkového stavu veci, ktorý bol zistený súdom nižšej inštancie – v prípade odvolacieho súdu to platí len vtedy, ak odvolací súd sám dokazovanie nezopakuje alebo ho nedoplní.

V konaní na súde nižšej inštancie, ktoré nasleduje po zrušení jeho rozhodnutia, sa však môže zistený skutkový stav veci zmeniť. Nie je napríklad vylúčené, že súd nižšej inštancie vykoná aj ďalšie dôkazy, na základe ktorých zistí také skutkové okolnosti, pri ktorých pôvodne aplikovaná právna norma už neprichádza do úvahy.

Za takýchto okolností je nemysliteľné, aby bol súd nižšej inštancie viazaný takým právnym názorom, ktorý súd vyššej inštancie vyjadril vo vzťahu k pôvodne zistenému skutkovému stavu veci. Naopak, je povinnosťou súdu nižšej inštancie, aby samostatne posúdil novo zistený skutkový stav veci. Rozsudok Najvyššieho súdu ČR, sp.zn. 26 Cdo 896/2003

 

Článok je skrátený, celé znenie nájdete v produkte EPI Odborné články:

 

Odporúčame: Modul CSP - Rekodifikácia

  • výber odborných článkov, vzorov právnych podaní, rozhodnutí súdov a videoškolení k téme civilného práva procesného

Autor: Advokátska kancelária RELEVANS s.r.o.

Súvisiace rozhodnutia NS SR

Súvisiace odborné články

Súvisiace autorsky spracované rozhodnutie súdu

Súvisiace právne predpisy ZZ SR