Zmluva o prenájme stroja s konateľom

Konateľ spoločnosti poskytol bezplatne pracovný stroj (bager) svojej s. r. o. Tento stroj má technický preukaz evidovaný pod rodným číslom konateľa. Aký typ zmluvy má byť uzatvorený medzi konateľom a s. r. o.? S. r. o. používa na svoje práce, ktoré fakturuje odberateľom, uvedený stroj a dáva si do nákladov PHL, PZP a bežné opravy. Je vhodná nejaká zmluva, aby s. r. o. mala svoje daňové náklady a konateľ sa nemusel evidovať na daňovom úrade?

Autori: Ing. Tatiana Mičíková
Právny stav od: 1. 2. 2013
Dátum publikácie: 7. 7. 2017Konateľ a spoločnosť môžu uzatvoriť zmluvu podľa Obchodného zákonníka alebo Občianskeho zákonníka.

Podľa § 630 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník zmluvou o nájme dopravného prostriedku sa prenajímateľ zaväzuje prenechať nájomcovi dopravný prostriedok na dočasné užívanie a nájomca sa zaväzuje zaplatiť odplatu.

Zmluvou o výpožičke podľa § 659 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník vznikne vypožičiavateľovi právo vec po dohodnutú dobu bezplatne užívať. Zmluvu o výpožičke je v prvom rade potrebné odlíšiť od zmluvy o pôžičke, ktorej predmetom je vec určená podľa druhu a množstva (pri zmluve o výpožičke ide o individuálne určenú vec). Pri zmluve o pôžičke prechádza na dlžníka vlastnícke právo k veci (pri zmluve o výpožičke k prechodu vlastníckeho práva k veci na vypožičiavateľa nedochádza) a dlžník nie je povinný vrátiť tú istú vec (na rozdiel od výpožičky), ale len vec rovnakého druhu a množstva. Rozdiel spočíva aj v tom, že vypožičanie je bezodplatnou zmluvou, kým pôžička môže byť odplatná, pričom častejšie je odplatnou zmluvou.

Na rozdiel od nájomnej zmluvy, ktorej pojmovým znakom je platenie nájomného, výpožička predstavuje bezodplatné prenechanie veci na užívanie.

Zmluva o výpožičke je absolútnou neobchodnou zmluvou a riadi sa ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Pokiaľ by ju však uzavreli podnikatelia (osoby uvedené v § 261 ods. 1 a 2 Obchodného zákonníka), je potrebné na ňu aplikovať aj všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o obchodných záväzkových vzťahoch (§ 261 ods. 6 Obchodného zákonníka).

Ustanovenia § 659 Občianskeho zákonníka možno aplikovať aj na bezodplatné užívanie dopravných prostriedkov medzi podnikateľmi, na rozdiel od odplatného zmluvného nájmu dopravných prostriedkov podľa ustanovení § 630 až § 637.

V zmysle § 261 ods. 6 Obchodného zákonníka sa touto časťou zákona spravujú bez ohľadu na povahu účastníkov záväzkové vzťahy medzi zakladateľmi obchodných spoločností, medzi spoločníkom a obchodnou spoločnosťou, ako aj medzi spoločníkmi navzájom, pokiaľ ide o vzťahy týkajúce sa účasti na spoločnosti, ako aj vzťahy zo zmlúv, ktorými sa prevádza podiel spoločníka, medzi štatutárnym orgánom alebo členom štatutárnych a dozorných orgánov spoločnosti a obchodnou spoločnosťou, ako aj vzťahy medzi spoločníkom a obchodnou spoločnosťou pri zariaďovaní záležitostí spoločnosti a záväzkové vzťahy medzi prokuristom a spoločnosťou pri výkone jeho poverenia.

Záver:

Na bezodplatné zapožičanie stroja je vhodná zmluva podľa Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

 

Poznámka redakcie: 

§ 261 ods. 6 zákona č. 513/1991 Zb.

Autor: Ing. Tatiana Mičíková

Súvisiace vzory zmlúv a právnych podaní

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.