Priemerný zárobok za dovolenku pri výkone práce vo verejnom záujme

Ako vypočítať náhradu mzdy za dovolenku zamestnancovi, ktorý pracuje vo verejnej správe?

Autori: Mária Jančíková
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 31. 10. 2009
Dátum publikácie: 12. 3. 2008Ak osobitné predpisy, ktoré sa vzťahujú na zamestnávateľov a zamestnancov podľa § 1 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, obsahujú ustanovenia o priemernom zárobku alebo o priemernej mzde, je ním funkčný plat podľa § 4 ods. 4 tohto zákona, plat pri výkone inej práce alebo funkčný plat podľa § 30 ods. 3 tohto zákona priznaný zamestnancovi v čase, keď vznikol dôvod na jeho použitie.

Ak sa pri výpočte peňažných plnení vychádza podľa všeobecne záväzných právnych predpisov z priemerného čistého zárobku zamestnanca, zisťuje sa tento zárobok z funkčného platu odpočítaním súm poistného na zdravotné poistenie, nemocenské poistenie a dôchodkové zabezpečenie, príspevku na poistenie v nezamestnanosti, príspevku na doplnkové dôchodkové poistenie a preddavku na daň z príjmov fyzických osôb vypočítaných podľa podmienok a sadzieb platných pre zamestnanca v mesiaci, za ktorý sa tento čistý funkčný plat zisťuje (§ 29 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme).

V režime výkonu práce vo verejnom záujme sa nezisťuje priemerný zárobok. Zamestnávateľ na pracovnoprávne účely používa funkčný plat. Funkčný plat je súčet tarifného platu, zvýšenia tarifného platu a všetkých príplatkov, ktoré sú zamestnancovi priznané v mesačných sumách.

To znamená, že ak právne predpisy obsahujú ustanovenie o použití priemerného zárobku, napr. pri poskytovaní náhrady mzdy za dovolenku, prekážkach v práci podľa Zákonníka práce, použije sa funkčný plat určený podľa zákona o odmeňovaní pri výkone práce vo verejnom záujme priznaný v čase, keď vznikol dôvod na jeho použitie. 

Funkčný plat na účely tohto zákona je súčet tarifného platu, zvýšenia tarifného platu podľa § 7 ods. 7 zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a príplatkov určených mesačnou sumou, ktorými sú: príplatok za riadenie, príplatok za zastupovanie, osobný príplatok, príplatok za prácu v sťaženom a zdraviu škodlivom pracovnom prostredí, príplatok za prácu v krízovej oblasti, príplatok za zmennosť, príplatok za činnosť triedneho učiteľa. Funkčným platom je aj plat pri vykonávaní inej práce alebo funkčný plat poskytovaný podľa § 30 ods. 3.

Autor: Mária Jančíková

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené