Bulletin slovenskej advokácie č. 5/2020 (obsah čísla)

Dátum publikácie: 23. 6. 2020
Prameň: Bulletin slovenskej advokácie / Bulletin SAK - 2020 / Bulletin SAK - 5/2020bsa_5_2020

OBSAH

ČLÁNKY

Príspevok sa zameriava na judikatúrne zmeny a argumentačné nedostatky judikovaných doktrín Ústavného súdu Slovenskej republiky vzťahujúcich sa na niektoré z podmienok prípustnosti ústavnej sťažnosti ako prostriedku nápravy pre vzniknuté prieťahy v súdnom konaní.

Článok je zameraný na problematiku právneho postavenia profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch optikou športovej činnosti ako závislej práce. Problematika právneho postavenia profesionálnych športovcov a povaha ich profesionálnych hráčskych zmlúv sa stala v súčasnej dobe diskutovanou a sledovanou témou v dôsledku predčasného ukončenia športových súťaží z dôvodu aktuálne sa šíriaceho koronavírusu SARS–CoV–2.

Článok je obohatený výstupom z fungovania a zavedenia Cochemskej praxe vo forme číselných údajov jeho úspešnosti na konkrétnych slovenských súdoch.

Z JUDIKATÚRY SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE

Autorsky spracované rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie – Spadá vyhlásenie advokáta o nezamestnaní homosexuála pod pôsobnosť smernice 2000/78?

Z JUDIKATÚRY EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Príslušné orgány sa dopúšťajú porušenia zásady ne bis in idem v prípade, ak je osoba za nesplnenie si daňovej povinnosti odsúdená a trestaná v rámci daňového konania a následne trestného konania, pričom nie je splnená podmienka úzkej vecnej a časovej súvislosti oboch konaní. V takom prípade osobu opakovane súdia a trestajú za rovnaký alebo v podstate rovnaký čin dva rôzne orgány v dvoch rôznych konaniach, čím dochádza k porušeniu článku 4 Protokolu č. 7 Európskeho dohovoru o ľudských právach.

Z ROZHODNUTÍ NAJVYŠŠIEHO SÚDU SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ak nie je možné uspokojiť vymáhateľnú pohľadávku veriteľa z toho, čo odporovateľným úkonom ušlo z dlžníkovho majetku, má veriteľ právo na náhradu voči tomu, kto mal z odporovateľného právneho úkonu prospech. Ide o peňažnú náhradu, ktorá nepodlieha právnemu režimu náhrady škody a táto náhrada je obmedzená výškou získaného prospechu.

Z ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÉHO SÚDU SR

Ak krajský súd odmietol žalobu, ktorá nebola podpísaná platným kvalifikovaným elektronickým podpisom, teda vyžadoval autorizáciu elektronického podania podľa § 23 ods. 1 písm. a) bodu 1 zákona o e-Governmente, postupoval v súlade so zákonom a jeho postup nemožno vyhodnotiť ako nerešpektujúci kogentnú právnu normu. V čase podania žaloby sťažovateľkou, t. j. 11. augusta 2018, nebola totiž funkcia na autorizáciu elektronických podaní podľa § 23 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o e-Governmente, t. j. prostredníctvom prístupového miesta, poskytovaná.

Z DISCIPLINÁRNYCH ROZHODNUTÍ SAK

Advokát, ktorý udelí splnomocnenie odbornému zamestnancovi, ktorým ho poveruje okrem iného aj na zastupovanie jeho osoby na pojednávaní pred okresným súdom, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 65 ods. 2 zákona o advokácii.

Z DISCIPLINÁRNYCH ROZHODNUTÍ ČAK

Je disciplinárnym previnením advokáta, ak advokát poukáže platbu za klienta na chybný účet a následne pri odstraňovaní následkov jeho pochybenia poruší postup dohodnutý s klientom.

Prílohy


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené