Bulletin slovenskej advokácie č. 4/2020 (obsah čísla)

Dátum publikácie: 20. 5. 2020
Prameň: Bulletin slovenskej advokácie / Bulletin SAK - 2020 / Bulletin SAK - 4/2020bsa_4_2020

OBSAH

ČLÁNKY

Príspevok si kladie za cieľ posúdiť právne postavenie prevádzkovateľa a sprostredkovateľa služieb cloud computingu, keďže tieto služby sú späté s právnymi problémami, ako nedostatok kontroly a nedostatok transparentnosti a vzťahu k právu na ochranu údajov.

V príspevku sú predmetom skúmania predovšetkým analýza povahy blankozmenky vychádzajúc z historického kontextu, ako aj jej postavenia v súčasnosti, základné charakteristické znaky blankozmenky v kontexte ženevskej doktríny a inštitút spojený s blankozmenkou - vyplňovacieho právo, vznik a zánik a výkon vylňovacieho práva, a napokon námietky spojené s nesprávnym vyplnením blankozmenky, ktoré autor analyzuje z hľadiska subjektu, ktorý ich uplatňuje.

Článok je zameraný na problematiku aktuálne šíriaceho sa koronavírusu SARS–CoV–2 a jeho vplyvu na pracovnoprávne vzťahy. Základným účelom je poukázať na aktuálnu pracovnoprávnu prax riešenia súčasnej mimoriadnej situácie zo strany zamestnávateľov pri uzatvorení prevádzky, resp. pracoviska zamestnávateľa z dôvodu prevencie pred šíriacou sa nákazou koronavírusom a poukázať na aktuálne možnosti jej riešenia v aplikačnej praxi pred prijatím a po prijatí zákona č. 66/2020 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony.

Článok sa venuje možnostiam ochrany informácií pochádzajúcich z trestných konaní pri súčasnom trende prudkej medializácie, vymedzuje zákonné možnosti zverejňovania informácií o trestných konaniach spolu s alternatívami ich obmedzenia.

Z JUDIKATÚRY SÚDNEHO DVORA EURÓPSKEJ ÚNIE

Holandská Ústredná justičná inkasná agentúra Ministerstva bezpečnosti a spravodlivosti podala súdu v meste Gdaňsk návrh na uznanie a výkon peňažnej sankcie vo výške 36 eur uloženej bankovej pobočke v meste Gdaňsk spoločnosti Bank BGŻ BNP Paribas S. A. so sídlom vo Varšave. Sankciu uložil holandský orgán zodpovedný za spracovanie údajov z radarov za prekročenie povolenej rýchlosti o 6 km/hod v Utrechte vodičom vozidla registrovaného na meno spoločnosti Bank BGŻ BNP Paribas Gdaňsk.

Z JUDIKATÚRY EURÓPSKEHO SÚDU PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Európsky súd pre ľudské práva v reakcii na globálnu zdravotnú krízu prijal 16. marca 2020 opatrenia, v zmysle ktorých šesťmesačná lehota na podávanie sťažností podľa článku 35 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd bola s účinnosťou od 16. marca 2020 výnimočne pozastavená na dobu jedného mesiaca. Takisto všetky lehoty v konaniach, ktoré sa konali v tomto období, boli s účinnosťou od 16. marca 2020 pozastavené a pojednávania pred ESĽP naplánované na marec a apríl boli zrušené. Zároveň boli prijaté postupy na preskúmanie urgentných žiadostí o predbežné opatrenia podľa článku 39 Rokovacieho poriadku.

Z ROZHODNUTÍ ÚSTAVNÉHO SÚDU SR

Autorsky spracované rozhodnutie Ústavného súdu SR - Primeranosť výšky náhrady trov konania.

Z ROZHODNUTÍ NAJVYŠŠIEHO SÚDU ČESKEJ REPUBLIKY

Skutočnosť, že sudca bol v minulosti zamestnancom účastníka konania, sama osebe nezakladá jeho pomer k účastníkovi, ktorý by mal za následok pochybnosť o jeho nezaujatosti. Obdobne za takú objektívnu skutočnosť nemožno považovať predchádzajúcu advokátsku prax sudcu, ktorý v období mnohých rokov predchádzajúcich jeho menovaniu do funkcie sudcu zastupoval jedného z účastníkov konania, lebo nie je daný vzťah ekonomickej či inej závislosti.

Z DISCIPLINÁRNYCH ROZHODNUTÍ SAK

Advokát, ktorý neodpovedá na žiadosť klienta o písomné potvrdenie ukončenia zastupovania a vyúčtovanie právnych služieb ani na žiadosť jeho splnomocneného zástupcu o odovzdanie dokladov súvisiacich so zastupovaním a následne nereaguje ani na výzvu SAK na podanie vyjadrenia k sťažnosti klienta, dopúšťa sa disciplinárneho previnenia podľa § 56 ods. 1 zákona o advokácii, pretože takýmto konaním porušuje povinnosti mu uložené podľa § 18 ods. 3, § 28 ods. 4 zákona o advokácii a § 6 písm. a) Advokátskeho poriadku SAK.

Z DISCIPLINÁRNYCH ROZHODNUTÍ ČAK

Je disciplinárnym previnením, ak advokát riadne a včas neinformuje klienta o tom, že v jeho veci podal odvolanie a že bolo neúspešné, v dôsledku čoho klientovi vznikla povinnosť k náhrade trov konania. Je disciplinárnym previnením, ak advokát zoznámi klienta s rozhodnutiami v obdobných veciach iných klientov bez toho, aby bol týmito klientmi zbavený povinnosti mlčanlivosti.


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.