Predaj podniku v podvojnom účtovníctve podnikateľov

Podnik ako podnikateľský subjekt je z pohľadu obchodného práva definovaný v § 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len OZ) ako súbor hmotných, osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť.
Organizačnou zložkou podniku, ktorá je upravená v § 7 OZ, sa rozumie odštepný závod alebo iný organizačný útvar podniku podľa OZ alebo osobitného zákona (v tomto znení sa OZ neodvoláva na žiadny osobitný zákon). Odštepný závod je organizačná zložka podniku, ktorá je ako odštepný závod zapísaná v obchodnom registri. Ďalším organizačným útvarom, ktorý OZ vymedzuje ako organizačnú zložku, je prevádzkareň. Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa uskutočňuje určitá podnikateľská činnosť. Prevádzkareň musí byť označená obchodným menom podnikateľa, ku ktorému sa môže pripojiť názov prevádzkarne alebo iné rozlišujúce označenie.
Predaj podniku alebo časti podniku sa môže uskutočniť na základe spontánneho rozhodnutia vlastníka alebo zakladateľa, prípadne v rámci likvidácie podniku alebo v konkurznom konaní.

Autori: Ing. Viera Kaletová
Právny stav od: 1. 5. 2013
Právny stav do: 31. 12. 2014
Dátum publikácie: 21. 5. 2013
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2013 / DaÚ - 6/2013
Oblasti práva: Správne právo / Účtovníctvo / Podvojné účtovníctvo1. Všeobecná právna úprava predaja a kúpy podniku

Predaj podniku riešia ustanovenia § 476 až § 488 OZ. V § 487 OZ je upravená možnosť predaja časti podniku, ak táto časť tvorí organizačnú zložku.

1.1 Zmluva o predaji podniku
1.1.1 Charakteristika zmluvy

Predmetom zmluvy o predaji podniku (alebo časti podniku – § 487 OZ) je prevod vlastníckeho práva k veciam tvoriacim hmotný substrát podniku (stroje, zásoby, budovy a pod.), prevod práv a majetkových hodnôt, ktoré slúžia prevádzkovaniu podniku (napr. pohľadávky, licencie a iné obchodné zmluvy, goodwill podniku), ako aj prevod (prevzatie) záväzkov súvisiacich s podnikom (napr. úvery, záväzky z obchodného styku, záväzky z pracovnoprávnych vzťahov).

V zmluve musí byť vyjadrený aj záväzok kupujúceho zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

Na rozdiel od kúpnej zmluvy predmetom zmluvy o predaji podniku sú nielen veci hnuteľné, ale aj nehnuteľné a tiež osobné a nehmotné zložky podnikania (práva, majetkové hodnoty nehmotnej povahy), a tiež prevod záväzkov. Zmluva o predaji podniku vyžaduje písomnú formu a osvedčené podpisy predávajúceho aj kupujúceho.

Ak podnik nie je spôsobilý na prevádzku určenú v zmluve a obsahuje vady, ktoré nie sú odstrániteľné alebo odstránené predávajúcim v primeranej lehote, má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy.

1.2 Prevod práv a záväzkov

Na kupujúceho prechádzajú všetky práva a záväzky, na ktoré sa predaj vzťahuje. Zmluvné strany by mali v zmluve presne špecifikovať, na ktoré práva a záväzky patriace k predávanému podniku sa predaj vzťahuje. Napríklad aj tým, že výslovne uvedú rozsah týchto práv a záväzkov, prípadne výslovne vylúčia určité práva alebo záväzky z prevodu. Ak zmluvné strany o rozsahu prevádzaných práv alebo záväzkov nič neuvedú, prechádzajú na kupujúceho zo zákona všetky práva a záväzky pariace k podniku, a to aj záväzky nezachytené v účtovnej evidencii. Prechod pohľadávok sa inak spravuje ustanoveniami o postúpení pohľadávok (cesia) upravenými v § 524 a nasl. Občianskeho zákonníka. Prechod pohľadávok je veriteľom povinný oznámiť kupujúci.

Na prechod záväzku sa nevzťahuje súhlas veriteľa, predávajúci však ručí za splnenie záväzkov prevedených na kupujúceho. Ručenie predávajúceho za splnenie záväzku kupujúcim je ručenie zo zákona, a preto sa v tejto veci primerane aplikujú ustanovenia § 305 až § 311 OZ, t. j. ručenie ručiteľom.

POZNÁMKA

Ručenie zanikne až zaniknutím záväzkov (splnením, splatením a pod.). Prevzatie záväzkov je povinný veriteľom oznámiť kupujúci, a to bez zbytočného odkladu.

Na kupujúceho prechádzajú všetky práva vyplývajúce z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva, ktoré sa dotýkajú podnikateľskej činnosti predávaného podniku. Prevod práv duševného alebo priemyselného vlastníctva môže byť z predaja podniku vylúčený, ak to nie je dovolené napr. podľa licenčnej zmluvy, ktorou podnik tieto práva nadobudol. Nemožnosť prevodu autorského práva môže vyplývať napr. aj zo zákonnej úpravy niektorého priemyselného práva (napr. je vylúčený prevod pôvodcovstva k vynálezu).

Pri predaji podniku prechádzajú na kupujúceho aj práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov. Toto ustanovenie je záväzné a zmluvné strany nemôžu obmedziť rozsah prevádzaných práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov. Na kupujúceho prechádzajú všetky povinnosti voči zamestnancom vyplývajúce nielen z pracovných zmlúv, ale aj vyplývajúce zo Zákonníka práce, z kolektívnej zmluvy a pod.

Ako záväzok voči zamestnancom prechádzajú na kupujúceho aj záväzky zo sociálneho fondu.

1.3 Kúpna cena

Výška kúpnej ceny je vecou dohody zmluvných strán, pokiaľ výnimočne cena niektorých vecí pri predaji podniku alebo jeho časti medzi tuzemskými osobami nie je limitovaná cenovým predpisom. Obchodný zákonník predpokladá, že kúpna cena sa určí na základe údajov o súhrne vecí, práv a záväzkov uvedených v účtovnej evidencii predávajúceho ku dňu uzatvorenia zmluvy a tiež na základe ďalších hodnôt uvedených v zmluve, ktoré nie sú zachytené v účtovnej evidencii.

POZNÁMKA

Ak má zmluva nadobudnúť účinnosť k neskoršiemu dátumu, môže sa meniť výška kúpnej ceny s prihliadnutím na zvýšenie alebo zníženie obchodného imania.

Skutočne dohodnutá kúpna cena sa môže od účtovnej hodnoty majetku odlišovať. Zmluvné strany si môžu dohodnúť kúpnu cenu trhovú, ktorá môže byť vyššia, ale aj nižšia ako účtovná hodnota predávaného podniku alebo časti podniku.

1.4 Prevod vecí zahrnutých do predaja podniku

Ku dňu účinnosti zmluvy je kupujúci povinný odovzdať a predávajúci povinný prevziať veci zahrnuté do predaja podniku. O prevzatí vecí sa spíše zápisnica (§ 483 ods. 1 OZ), ktorá musí byť podpísaná predávajúcim aj kupujúcim. Deň účinnosti zmluvy by si zmluvné strany mali dohodnúť. Ak tento deň nie je v zmluve výslovne uvedený, je zmluva účinná jej podpísaním. Povinnosť odovzdať a prevziať veci sa vzťahuje na veci hnuteľné aj nehnuteľné. Odovzdaním vecí prechádza na kupujúceho vlastnícke právo k hnuteľným veciam. Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam prechádza až vkladom do katastra nehnuteľností.

POZNÁMKA

V zápisnici o prevzatí vecí je predávajúci povinný upozorniť kupujúceho na všetky vady prevádzaných vecí, práv alebo iných majetkových hodnôt, o ktorých vie alebo by mal vedieť. V opačnom prípade zodpovedá kupujúcemu za škody vzniknuté z toho titulu. V zápisnici sa uvedú aj chýbajúce a chybné veci.

Z dôvodu chybných vecí alebo chýbajúcich vecí má kupujúci právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Kupujúci môže uplatniť nárok na zľavu z kúpnej ceny aj v prípade, ak naňho prešli záväzky, ktoré neboli zachytené v účtovnej evidencii v dobe účinnosti zmluvy, napr. záväzky z titulu ručenia uvedené v podsúvahovej evidencii, záväzky vyplývajúce zo zmlúv.

1.5 Vstup do likvidácie a ukončenie činnosti u predávajúceho

Ak predá podnik osoba zapísaná v obchodnom registri, navrhne vykonanie zápisu o predaji podniku alebo jeho časti v tomto registri. Podľa ustanovenia § 488 ods. 2 OZ právnická osoba, ktorá predala podnik tvoriaci jej imanie, môže ukončiť svoju likvidáciu a byť vymazaná z obchodného registra až po uplynutí jedného roka po tomto predaji, ak sa v tejto dobe nezačalo súdne konanie z titulu podania odporu veriteľov na súde pre nevymožiteľnosť pohľadávok. OZ ukladá predávajúcemu minimálnu lehotu právnej existencie. Počas tejto doby „čakania na výmaz z obchodného registra“ je právnická osoba, ktorá predala svoj podnik, v režime likvidácie.

POZNÁMKA

Od ustanovenia § 488 ods. 2 OZ je možné odvodiť povinnosť vstupu predávajúceho do likvidácie, pretože príslušné ustanovenia § 68 a § 70 OZ takýto dôvod neustanovujú. Všeobecný dôvod na vstup do likvidácie podľa § 70 ods. 1 OZ vzniká vtedy, ak celé imanie spoločnosti neprešlo na právneho nástupcu. OZ sa pri tomto znení odvoláva na § 69 OZ. Pre právny režim fungovania podniku v likvidácii platia ustanovenia upravujúce likvidáciu (§ 70 až § 75, § 254 a nasl., § 761 OZ). Predávajúci si sám rozhodne, kedy vstúpi do likvidácie a požiada obchodný register o zápis tejto skutočnosti.

2. Účtovanie predaja a kúpy podniku v podvojnom účtovníctve podnikateľov

2.1 Právna úprava

A. Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len ZÚ)

Majetok a záväzky nadobudnuté kúpou podniku alebo jeho časti sa oceňujú reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2.

Reálnou hodnotou sa na účely rozumie:

a) trhová cena,

b) ocenenie kvalifikovaným odhadom alebo posudkom znalca v prípade, že trhová cena nie je k dispozícii alebo v prípade, že trhová cena nevyjadruje správnu hodnotu,

c) ocenenie stanovené podľa osobitného predpisu (napr. § 95 zák. č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní),

d) hodnota zhotovovaného diela poskytnutá koncesionárom verejnému obstarávateľovi, za ktorú koncesionár nadobúda nehmotný majetok uvedený v § 25 ods. 1 písm. g).

B. Opatrenie MF SR č. 23054/2002-92 zo dňa 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len postupy účtovania) v znení neskorších predpisov (ďalej len PUP), upravuje účtovanie predaja a kúpy podniku v § 27. Na účtovanie pohľadávky z predaja a záväzku z kúpy podniku slúžia účty z účtovej triedy 3 –Zúčtovacie vzťahy:

 • 371 – Pohľadávky z predaja podniku
 • 372 – Záväzky z predaja podniku

2.2 Účtovanie u predávajúceho (§ 27 ods. 1 PUP)

Účtovanie predaja podniku u predávajúceho sa zobrazí v rámci bežného účtovného obdobia ako úbytok majetkových zložiek a záväzkov tvoriacich predávaný podnik so súčasným zaúčtovaním pohľadávky a výnosu z predaja podniku.

Pri predaji podniku alebo jeho časti sa účtuje v účtovníctve predávajúceho predávaný majetok podniku alebo jeho časti na ťarchu účtu 588 – Ostatné mimoriadne náklady a prevedené záväzky v prospech účtu 688 – Ostatné mimoriadne výnosy.

Predajná cena sa účtuje na ťarchu účtu 371 – Pohľadávky z predaja podniku a v prospech účtu 688 – Ostatné mimoriadne výnosy.

Rozdiel účtov 688 – Ostatné mimoriadne výnosy a 588 – Ostatné mimoriadne náklady predstavuje zisk alebo stratu z predaja podniku.

Zobrazenie účtovania predaja podniku

Účtovný prípad

MD / D

1. pohľadávka z titulu kúpnej ceny:
a) pri predaji podniku
b) pri predaji časti podniku


371 / 688
371 / 688

2. predávaný majetok podniku alebo časti podniku sa zaúčtuje:
s výnimkou odpisovaného dlhodobého majetku, pri ktorom sa zaúčtuje:
– úbytok v zostatkovej cene
– vyradenie majetku z evidencie


588 / príslušné majetkové účty
588 / 07x, 08x
07x, 08x / 01x, 02x

3. odpis záväzkov

32x, 379, 331, 23x, 46x, 47x / 688

4. ručenie za záväzky v podsúvahovej evidencii na účte Poskytnuté záruky a iné obdobné hodnoty

– / DAL 75

Ku dňu účinnosti zmluvy predávajúci odovzdá kupujúcemu majetkové veci, prevedie práva a ostatné majetkové hodnoty a záväzky na kupujúceho. Týmto dňom bol podnik predaný de iure aj de facto (právne aj vecne). Táto skutočnosť zakladá aj povinnosť účtovania o predaji podniku.

Účtovným dokladom bude zmluva o pre­daji podniku, zápisnica o prevode vecí, práv a iných majetkových hodnôt a vystavené interné doklady.

2.3 Vstup predávajúceho do likvidácie

Vzhľadom na ustanovenie OZ o právne stanovenej minimálnej jednoročnej lehote trvania podniku, ktorý bol predaný, kupujúci po nadobudnutí účinnosti zmluvy o predaji podniku (štatutárny zástupca predávajúceho) podá návrh na vstup spoločnosti do likvidácie.

Vstup do likvidácie má tieto právne, účtovné aj daňové dosahy:

 • vstup do likvidácie sa zapisuje do obchodného registra;
 • ku dňu predchádzajúcemu deň vstupu do likvidácie je povinnosť uzatvoriť účtovné knihy (§ 16 ods. 4 ZÚ) a zostaviť mimoriadnu účtovnú závierku (§ 17 ods. 6 ZÚ).Mimoriadna účtovná závierka sa vykoná v rozsahu riadnej účtovnej závierky;
 • ku dňu vstupu do likvidácie účtovná jednotka zostaví vstupnú súvahu (§ 17 ods. 7 ZÚ) a otvorí účtovné knihy (§ 16 ods. 7 ZÚ). Povinnosť zostaviť vstupnú súvaha ku dňu vstupu do likvidácie je stanovená aj v § 74 OZ;
 • ku dňu vstupu do likvidácie je daňovník dane z príjmov povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb. V daňovom priznaní upraví základ dane podľa § 17a ods. 3 a 4 ZDP;
 • daňové priznanie ku dňu vstupu do likvidácie je daňovník povinný podľa § 38 ods. 10 ZSDP podať najneskôr do konca nasledujúceho mesiaca.

2.4 Účtovanie u kupujúceho (§ 27 ods. 2 PUP)

Kupovaný majetok podniku alebo jeho časti sa v účtovníctve kupujúceho účtuje na ťarchu príslušných účtov majetku a prevzaté záväzky v prospech príslušných účtov záväzkov.

Kúpna cena sa zaúčtuje v prospech účtu 372 – Záväzky z kúpy podniku.

Ku dňu účinnosti zmluvy kupujúci zápisnične preberie majetkové veci, práva a iné hodnoty tvoriace kupovaný podnik. Týmto dňom prechádza na kupujúceho vlastníctvo k týmto veciam s výnimkou nehnuteľností, ktorých vlastníctvo prechádza vkladom do katastra nehnuteľností. Dňom účinnosti zmluvy preberie kupujúci aj záväzky vzťahujúce sa ku kupovanému podniku. Jednotlivé zložky majetku a záväzkov zaeviduje do svojho účtovníctva. O prevzatých nehnuteľnostiach účtuje v zmysle § 2 ods. 2 platných postupov účtovania ku dňu ich prevzatia, aj keď vklad od katastra nehnuteľností ešte nebol realizovaný.

Účtovnými dokladmi sú kúpna zmluva, zápisnica o prevzatí majetkových zložiek a záväzkov a vystavené interné doklady. Kupujúci súvzťažne so zaevidovaním vecí a majetkových zložiek kúpeného podniku zaúčtuje aj záväzok z dohodnutej kúpnej ceny.

Účtovanie kúpy podniku

Text

MD / D

1. Majetkové zložky tvoriace kupovaný podnik

Príslušné majetkové účty / xxx

2. Kúpna cena

xxx / 372 – Záväzky z kúpy podniku

3. Prevzaté záväzky vzťahujúce sa ku kupovanému podniku

xxx / Príslušné účty záväzkov

2.5 Ocenenie majetku u kupujúceho

Zákon o účtovníctve v § 25 ods. 1 písm. e) ukladá kupujúcemu povinnosť oceniť jednotlivé zložky majetku a záväzkov kúpeného podniku reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2. Reálnou hodnotou podľa § 27 ods. 2 ZÚ je:

 • trhová cena,
 • kvalifikovaný odhad alebo posudok znalca, ak trhová cena nie je k dispozícii alebo nevyjadruje správne reálnu hodnotu,
 • ocenenie podľa osobitného predpisu, ak nie je možné určiť trhovú cenu, stanoviť kvalifikovaný odhad ani postupovať podľa posudku znalca; osobitným predpisom chápe Obchodný zákonník.

Ak kupujúci zaplatí za kupovaný podnik inú sumu (vyššiu alebo nižšiu), ako je reálna hodnota podniku, po­važuje sa tento rozdiel za goodwill alebo negatívny goodwill.

Goodwill predstavuje kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa v reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania.

Goodwill je v účtovníctve považovaný za dlhodobý nehmotný majetok a definícia a spôsob jeho účtovania sú upravené v § 37 ods. 8 až 14 PUP.

Goodwill sa účtuje na ťarchu účtu 015 – Goodwill pri kúpe podniku alebo jeho časti, ak je kúpna cena vyššia, ako je reálna hodnota jednotlivých zložiek majetku. Ak je tento rozdiel záporný, účtuje sa negatívny goodwill v prospech účtu 015 – Goodwill.

Zobrazenie kúpy podniku v účtovníctve kupujúceho po ocenení majetku a záväzkov na reálnu hodnotu

a) Kúpna cena vyššia ako reálna hodnota majetku a záväzkov – vzniká goodwill

Majetkové účty MD

Suma €

Záväzkové účty DAL

Suma €

Reálna hodnota majetku

184 mil.

Záväzok z kúpnej ceny

185 mil.

Goodwill (185 + 15 – 184)

16 mil.

Reálna hodnota prevzatých záväzkov

15 mil.

∑ obratov MD

200 mil.

∑ obratov DAL

200 mil.

b) Kúpna cena nižšia ako reálna hodnota majetku a záväzkov – vzniká negatívny goodwill

Majetkové účty MD

Suma €

Záväzkové účty DAL

Suma €

Reálna hodnota majetku

205 mil.

Záväzok z kúpnej ceny

185 mil.

Reálna hodnota prevzatých záväzkov

15 mil.

Negatívny goodwill (185 + 15 – 205)

5 mil.
∑ obratov MD 205 mil.∑ obratov DAL 205 mil.

Goodwill je v účtovníctve zaradený do dlhodobého nehmotného majetku a odpisuje sa v súlade s § 28 ods. 4 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, t. j. najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania.

Účtovný prípad

MD

DAL

Odpis goodwillu

551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

075 – Oprávky ku goodwillu

Odpis záporného goodwillu

075 – Oprávky ku goodwillu

551 – Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku

 

3. Daňové hľadisko predaja a kúpy podniku

Daňová úprava predaja a kúpy podniku je riešená v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) v § 17 ods. 11.

Na vyčíslenie základu dane sa pri kúpe podniku alebo jeho časti použije ocenenie majetku v reálnych hodnotách a postupuje sa podľa sa § 17a, ak ide o daňovníka, ktorý zisťuje základ dane z výsledku hospodárenia podľa podvojného účtovníctva.

§ 17a – Predaj a kúpa podniku alebo jeho časti v reálnych cenách

Úpravu základu dane u predávajúceho riešia odseky 3 a 4.

Odsek 3

Daňovník, ktorý predáva podnik alebo jeho časť, ktorý zisťuje základ dane z výsledku hospodárenia podľa podvojného účtovníctva, upraví výsledok hospodárenia zistený v účtovníctve:

a) pri odpisovanom majetku o rozdiel vzniknutý medzi zostatkovou cenou účtovnou a zostatkovou cenou daňovou (§ 25 ods. 3 ZDP),

b) pri neodpisovanom majetku o rozdiel medzi reprodukčnou obstarávacou cenou evidovanou v účtovníctve a reprodukčnou obstarávacou cenou podľa § 25 ods. 1 písm. a) a g) ZDP.

Odsek 4

Základ dane daňovníka predávajúceho podnik alebo jeho časť podľa ods. 3 sa zníži o

a) sumu (výšku) rezervy prevzatej daňovníkom kupujúcim podnik, ktorej tvorba nebola zahrnutá do základu dane podľa § 20 ZDP, ak náklad vzťahujúci sa na túto rezervu by bol daňovým výdavkom,

b) rozdiel medzi vytvorenými opravnými položkami vo výške podľa účtovných predpisov a opravnými položkami už zahrnutými do základu dane podľa § 20 ZDP; súčasťou tohto rozdielu nie sú opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku (vytvárané v súlade s účtovníctvom),

c) sumu záväzku prislúchajúceho k výdavku (nákladu), o ktorú zvýšil základ dane podľa § 17 ods. 27 ZDP.

Úpravu základu dane u kupujúceho riešia odseky 5, 6, 7, 8 a 9.

Odsek 5

Daňovník kupujúci podnikalebo jeho časť, ktorý zisťuje základ dane z výsledku hospodárenia podľa podvojného účtovníctva:

a) oceňuje majetok a záväzky nadobudnuté kúpou reálnou hodnotou, pričom pri odpisovaní majetku uplatní postup podľa § 26 ZDP,

b) goodwill alebo záporný goodwill zahrnuje do základu dane až do jeho úplného zahrnutia najdlhšie počas siedmich rokov bezprostredne po sebe nasledujúcich zdaňovacích období, najmenej vo výške jednej sedminy ročne, počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom nastane účinnosť zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti, ak počas tohto obdobia:

 1. sa daňovník zrušuje s likvidáciou, a to najneskôr v zdaňovacom období ukončenom ku dňu predchádzajúcemu jeho vstupu do likvidácie,
 2. sa daňovník zrušuje bez likvidácie, a to najneskôr v zdaňovacom období ukončenom k rozhodnému dňu,
 3. je na daňovníka vyhlásený konkurz, a to najneskôr v zdaňovacom období ukončenom ku dňu účinnosti vyhlásenia konkurzu,
 4. dôjde k predaju podniku, a to najneskôr ku dňu nadobudnutia účinnosti zmluvy o predaji podniku alebo dôjde k nepeňažnému vkladu podniku, a to najneskôr ku dňu splatenia nepeňažného vkladu.

Odsek 6

Daňovník kupujúci podnikalebo jeho časť podľa ods. 5 upraví základ dane o rozdiel medzi sumou prevzatej rezervy a výškou skutočnej úhrady záväzku v zdaňovacom období, v ktorom došlo k úhrade záväzku, ku ktorému bola tvorená táto rezerva, ak náklad vzťahujúci sa k tomuto výdavku by bol daňovým výdavkom.

Zrušenie rezervy nadobudnutej kúpou podniku alebo jeho časti sa zahrnie do základu dane podľa účtovníctva. Na ďalšiu tvorbu rezervy u daňovníka kupujúceho podnik sa vzťahujú ustanovenia § 17 ods. 23 ZDP a § 20 o tvorbe, použití alebo zrušení rezerv.

Odsek 7

Daňovník kupujúci podnik podľa ods. 5 pri nepremlčanej pohľadávke nadobudnutej kúpou podniku alebo jeho časti, ocenenej reálnou hodnotou, ktorá nesmie byť vyššia, ako je menovitá hodnota pohľadávky, uplatní ako daňový výdavok podľa § 19 pri:

a) postúpení tejto pohľadávky reálnu hodnotu tejto pohľadávky bez príslušenstva, najviac do výšky príjmu z jej postúpenia alebo sumu najviac do výšky:

 1. 20 % z reálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, ak odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti uplynula doba dlhšia ako 12 mesiacov,
 2. 50 % z reálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, ak odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti uplynula doba dlhšia ako 24 mesiacov,
 3. 100 % z reálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, ak odo dňa nadobudnutia zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti uplynula doba dlhšia ako 36 mesiacov,

b) odpise pohľadávky sumu najviac do výšky:

 1. 20 % z reálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, ak odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti uplynula doba dlhšia ako 12 mesiacov,
 2. 50 % z reálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, ak odo dňa nadobudnutia zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti uplynula doba dlhšia ako 24 mesiacov,
 3. 100 % z reálnej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, ak odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti uplynula doba dlhšia ako 36 mesiacov.

Odsek 9

Na uplatnenie daňových výdavkov pri majetku a záväzkoch nadobudnutých kúpou podniku alebo jeho časti sa na účely ZDP vychádza z reálnej hodnoty majetku a záväzkov podľa ods. 5.

Príklad predaja a kúpy podniku:

Spoločnosť predáva podnik ako celok za dohodnutú kúpnu cenu 18 800 tis. €. K rozhodujúcemu dátumu sú vykázané nižšie uvedené zložky aktív a pasív tvoriace predávaný podnik (pri odpisovanom majetku uvedené len zostatkové ceny aktív):

Názov položky

Účet

Suma v tis. €

Ocenenie znalcom

Oceniteľné práva – SW

013

45

45

Budovy

021

10 850

13 000

Pozemok

031

2 500

2 500

Technologická linka

022

2 100

2 300

Tovar na sklade

132

1 250

1 260

Materiál na sklade

112

40

30

Pohľadávky z obchodného styku

311

220

220

Záväzky z obchodného styku

321

350

350

Záväzky voči zamestnancom

331

92

92

Záväzky zo sociálneho fondu

472

120

120

Súčet majetkových hodnôt je

17 005 tis. €

Súčet záväzkov je

562 tis. €

Súčet aktív po ocenení znalcom je

19 355 tis. €

Kúpna cena bola dohodnutá na základe trhového ocenenia majetku a záväzkov 18 800 tis. €.

Účtovanie u predávajúceho

Text

Suma v tis. €

MD

DAL

1. Zúčtovanie zostatkovej ceny SW

45

588

073

2. Zúčtovanie zostatkovej ceny budov

10 850

588

081

3. Úbytok pozemku

2 500

588

031

4. Zúčtovanie zostatkovej ceny technologickej linky

2 100

588

082

5. Zúčtovanie úbytku tovaru na sklade

1 250

588

132

6. Zúčtovanie úbytku materiálu

40

588

112

7. Zúčtovanie odpisu pohľadávok

220

588

311

8. Zúčtovanie odpisu záväzkov z obchodného styku

350

321

688*

9. Zúčtovanie odpisu záväzkov voči zamestnancom

92

331

688*

10. Zúčtovanie odpisu záväzkov zo sociálneho fondu

120

472

688*

11. Zúčtovanie pohľadávky z predaja podniku

18 800

371

688

* Ručenie z odpísaných záväzkov sa zaúčtuje v podsúvahovej evidencii.

Účtovanie u kupujúceho

a) reálne ocenenie majetku a záväzkov

Názov položky

Účet

Reálne ocenenie majetku a záväzkovv tis. €

Oceniteľné práva – SW

013

30

Budova

021

15 000

Pozemok

031

2 500

Technologická linka

022

2 000

Tovar na sklade

132

1 270

Materiál na sklade

112

30

Pohľadávky z obchodného styku

311

180

Záväzky z obchodného styku

321

350

Záväzky voči zamestnancom

331

92

Záväzky zo sociálneho fondu

472

120

b) účtovanie v reálnych hodnotách

MD Majetkové účty

Suma v tis. €

Záväzkové účty DAL

Suma v tis. €

013 – SW

30

321 – Záväzky z obchodného styku

350

021 – Budova

15 000

331 – Záväzky voči zamestnancom

92

031 – Pozemok

2 500

372 – Záväzok z kúpnej ceny

18 800

022 – Technologická linka

2 000

472 – Záväzok zo sociálneho fondu

120

132 – Tovar na sklade

1 270

112 – Materiál na sklade

30

311 – Pohľadávky z obch. styku

180

majetku v reálnej hodnote

21 010

záväzkov v reálnej hodnote

19 362

015 Goodwill (záporný) (21 010 – 19 362)

1 648

MD

21 010

DAL 21 010

Daňový dosah u kupujúceho:

 1. Podľa § 17a ods. 5 ZDP bude záporný goodwill vstupovať do základu dane z príjmov rovnomerne počas siedmich rokov vo výške 1/7 takto:
 • prvý rok až šiesty rok v sume 235,42 €,
 • siedmy rok v sume 235,48 €.
 1. Vstupnou cenou pre výpočet daňových odpisov pri dlhodobom nehmotnom a dlhodobom hmotnom majetku bude podľa § 17a ods. 5 ZDP reálna hodnota a pri odpisovaní bude postupovať podľa § 26 ZDP.

Poznámka redakcie: § 305 Obchodného zákonníka, § 25 ods. 1 písm. g) zákona o účtovnícte. § 37 ods. 8 až 14 PUP a § 17 ods. 11 ZDP.

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.