Pohľadávky v účtovníctve podnikateľov

Všetky náležitosti, ktoré vznikajú na základe záväzkového právneho vzťahu, povinnosti dlžníka voči veriteľovi a práva veriteľa.

Autori: Ing. Anna Jurišová Ing. Jana Turóciová JUDr. Ľubomír Šima
Právny stav od: 1. 1. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2007
Dátum publikácie: 8. 6. 2007
Prameň: Daňový a účtovný poradca podnikateľa / DÚPP - 2007 / DÚPP - 9/2007
Oblasti práva: Správne právo / Účtovníctvo


Obsah

Záväzkový (obligačný) právny vzťah je pomer, z ktorého pre jednu stranu (dlžníka) vyplýva povinnosť druhej strane (veriteľovi), z určitého dôvodu, niečo dať, konať, niečoho sa zdržať alebo niečo trpieť.
Práva a povinnosti vyplývajúce zo záväzkového právneho vzťahu smerujú vždy od počiatku proti určitej osobe alebo niekoľkým určitým osobám a vznikajú z dôvodov daných medzi veriteľom a dlžníkom.
Dôvodom vzniku záväzkov sú právne skutočnosti (právne a protiprávne úkony a iné zákonom uznané dôvody), najmä zmluvy, ale napr. aj konštitutívne rozhodnutia štátnych orgánov, predovšetkým súdov.  

Pohľadávka 

Pohľadávka je právo, ktoré vzniká jednému účastníkovi právneho vzťahu (veriteľovi), požadovať určité plnenie od druhého účastníka právneho vzťahu (dlžníka), a to z určitého právneho dôvodu. 

Veriteľom na strane jednej je ten, kto na základe nejakého právneho vzťahu je oprávnený niečo požadovať. Toto veriteľovo oprávnenie sa nazýva pohľadávkou. 

Dlžníkom na strane druhej je ten, kto na základe uvedeného právneho vzťahu je povinný niečo plniť. Táto povinnosť dlžníka sa nazýva záväzkom (obligáciou), resp. dlhom. 

Dlh 

Dlh je povinnosť (záväzok) dlžníka plniť niečo veriteľovi z určitého právneho dôvodu vyplývajúceho zo záväzkového právneho vzťahu. 

Predmetom dlhu môže byť povinnosť dlžníka niečo dať (napr. zaplatiť peňažný dlh), niečo konať (napr. prepraviť tovar), niečoho sa zdržať (napr. prevodu nehnuteľnosti bez ponúknutia tomu, kto má k nej zriadené predkupné právo) alebo niečo trpieť. 

Dlh vzniká z rôznych právnych skutočností, najčastejšie z právnych úkonov, menovite zo zmlúv. Najbežnejším spôsobom zániku dlhu je jeho splnenie. 

Vzťah medzi veriteľom a dlžníkom upravuje záväzkové (obligačné) právo, a to v zákone č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zákone č. 513 / 1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

Napriek uvedenej právnej úprave však obchodné ani občianske právo pojem pohľadávka nedefinuje. Právna terminológia v súvislosti so záväzkovými právnymi vzťahmi pozná a aplikuje len pojem záväzok. 

Autor: Ing. Anna Jurišová, Ing. Jana Turóciová, JUDr. Ľubomír Šima

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené