List vlastníctva

Základným dokladom pre preukázanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti je okolkovaný list vlastníctva – čiastočný, určený pre právne úkony, pričom nesmie byť starší ako 3 mesiace. List vlastníctva je verejná listina, takže za kolkový poplatok si tento môže každý občan Slovenskej republiky vyžiadať na príslušnej správe katastra.

Autori: JUDr. Mária Padalová
Právny stav od: 1. 9. 2007
Právny stav do: 30. 11. 2009
Dátum publikácie: 2. 10. 2007
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2007
Oblasti práva: Občianske právo / Byty a nebytové priestory / Kataster nehnuteľností; Občianske právo / Nehnuteľnosti• Všeobecne o liste vlastníctva
• Čo ešte sa možno z výpisu dozvedieť
• Kto má povinnosť oznámiť zmeny
• Kedy potrebujeme list vlastníctva
• Aké pravidlá platia pri jeho vyhotovení
• Kde vybavíte list vlastníctva
• Kedy sa ešte treba obrátiť na správu katastra
• Aké poplatky sa platia na katastroch

Základná právna úprava upravujúca problematiku listu vlastníctva ako dokladu k majetku je obsiahnutá v zákone č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení (ďalej len zákon) a vovyhláške č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v platnom znení (ďalej len vyhláška).

Základným dokladom pre preukázanie vlastníckych vzťahov k nehnuteľnosti je okolkovaný list vlastníctva – čiastočný, určený pre právne úkony, pričom nesmie byť starší ako 3 mesiace. List vlastníctva je verejná listina, takže za kolkový poplatok si tento môže každý občan Slovenskej republiky vyžiadať na príslušnej správe katastra.

Informácie, ktoré sa týkajú konkrétnej nehnuteľnosti, treba žiadať vždy len na tej správe katastra, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza. Jedine tam vám po zaplatení správneho poplatku vydajú aktuálny výpis z listu vlastníctva.

Podľa § 15 vyhlášky na liste vlastníctva uvedené vybrané údaje o nehnuteľnostiach, vlastníkoch, právach a o iných vzťahoch k nehnuteľnostiam a iné údaje.

List vlastníctva obsahuje číslo listu vlastníctva, názov okresu, názov obce a názov katastrálneho územia a skladá sa:

a) z časti „A – majetková podstata“, ktorá obsahuje všetky nehnuteľnosti, ktoré sú predmetom práv k nehnuteľnostiam (majetkové teleso), a údaje o nich, a to výmery, druhy pozemkov, príslušnosť k zastavanému územiu obce a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti A, číslo zmeny,

b) z časti „B – vlastníci a iné oprávnené osoby“, ktorá obsahuje mená, priezviská, rodné priezviská alebo názvy vlastníkov nehnuteľností a iných oprávnených osôb, dátumy narodenia, rodné  čísla  alebo  identifikačné  čísla  organizácií, spoluvlastnícke podiely, titul nadobudnutia podľa verejnej listiny alebo inej listiny, miesto trvalého pobytu alebo  sídlo, iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti B, poznámky o skutočnostiach súvisiacich s nehnuteľnosťami alebo s právami k nehnuteľnostiam a číslo zmeny,

c) z časti „C – ťarchy“, ktorá  obsahuje vecné bremená (obsah vecného bremena, označenie oprávneného z vecného bremena vrátane zápisu vecného bremena v liste vlastníctva oprávneného), záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv (označenie oprávneného z predkupného práva), iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C a číslo zmeny; časť C neobsahuje údaj o výške dlhu.

Z uvedeného teda vyplýva, že z prvých dvoch častí sa dozviete, o akú nehnuteľnosť ide a kto je jej vlastníkom, prípadne ktorá osoba má k nehnuteľnosti iné práva, povedzme právo nájmu.

Tretiu časť – časť o ťarchách by nemal prehliadnuť nikto, kto sa o kúpu pozemku, domu či bytu zaujíma, pretože list vlastníctva poskytuje informáciu aj o tom, či nehnuteľnosť nie je zaťažená nejakými záväzkami. Ak je táto časť, teda bod C listu vlastníctva „bez zápisu“, môžete si byť istí, že na predmetnej nehnuteľnosti do dňa vydania listu vlastníctva katastrálnym úradom neviaznu žiadne ťarchy.

Všímať si treba aj poznámky. Zapisuje sa v nich napríklad uvalenie konkurzu na majetok vlastníka, začatie exekučného alebo vyvlastňovacieho konania, prípadne aj spochybnenie hodnovernosti údajov katastra.

Pravidlom je, že všetky nehnuteľnosti (pozemky, stavby, byty), ktoré vlastní jedna osoba v jednom katastrálnom území, by mali byť uvedené na jednom výpise z listu vlastníctva. Je to síce pravidlo, nie však zákonné. Ak má napríklad manžel byt v bezpodielovom spoluvlastníctve s manželkou a v tom istom katastrálnom území má ešte aj inú nehnuteľnosť, ktorá je v jeho výlučnom vlastníctve a je už uvedená na inom liste vlastníctva, pod iným číslom, aj výpis sa vydáva osobitne. Každý list vlastníctva a výpis z neho sa vzťahuje vždy na tzv. majetkové teleso – budovu, byt, pozemok alebo inú nehnuteľnosť.

V prípade bytov správy katastra vystavujú len čiastočný výpis z listu vlastníctva vzťahujúci sa na konkrétnu osobu a byt. Vyhláška im tento postup umožňuje a závisí od žiadateľa, o ktorý výpis požiada. Ak niekto chce nakladať len so svojím bytom, nemusí mať informáciu aj o vlastníkoch ostatných bytov v dome.

Čo ešte sa možno z výpisu dozvedieť:

Rodné číslo správa katastra uvedie vo výpise len vtedy, ak ju o to vlastník alebo iná oprávnená osoba požiadajú.

Na výpise sa uvádza miesto trvalého bydliska vlastníka a samozrejme spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnosti. Ak ide napríklad o výlučného vlastníka bytu alebo byt je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, spoluvlastnícky podiel sa vyznačuje na výpise v pomere 1/1. Ak je byt v spoluvlastníctve dvoch osôb, na výpise je toto spoluvlastníctvo vyznačené v ½.

Z časti B sa dozviete, z akého právneho titulu sa stala dotyčná osoba vlastníkom nehnuteľnosti – napríklad či z titulu kúpy, darovania, dedenia alebo súdneho rozhodnutia. Zapisujú sa tu aj údaje o nehnuteľnosti. Napríklad predbežné opatrenia súdu o zákaze nakladať s majetkom. V takom prípade vlastník je už v prevode svojho majetku obmedzený. Ak by podal na kataster návrh na prevod práva, kataster prevod nepovolí. 

V časti C sú zaznamenané vecné bremená – ako napríklad právo užívania bytu, právo prechodu cez pozemok. Môžu to byť aj záložné práva v prospech banky alebo tretích osôb, predkupné práva k nehnuteľnosti.

Vo výpisoch sa v každej časti nachádzajú aj kódy. Ku každému kódu v ňom nájdete aj charakteristiku. Napríklad pozemok, ktorý je umiestnený v zastavanom území obce, je označený kódom 1. Kódy sú presne stanovené vo vykonávacej vyhláške ku katastrálnemu zákonu.

Kto má povinnosť oznámiť zmeny:

Povinnosť oznámiť katastru všetky aktuálne údaje majú nielen vlastníci, ale aj kompetentné osoby. Súd a príslušné orgány, ktoré vyhotovujú verejné listiny, by mali zo zákona do 30 dní listiny expedovať a správa katastra ich následne zapíše do údajov katastra nehnuteľností. Katastre zaevidujú vždy len to, čo im vlastníci a organizácie doručia.

Kedy potrebujeme list vlastníctva:

 ak chceme založiť svoju nehnuteľnosť za hypotekárny úver v banke,
 pri hlásení prechodného pobytu,
 pri oceňovaní nehnuteľností,
 nevyhnutný je ako doklad pri uzatváraní rôznych zmlúv týkajúcich sa nehnuteľností, najmä kúpnej zmluvy, darovacej zmluvy, zámennej zmluvy,
 vždy, ak je potrebné preukázať vlastníctvo nehnuteľnosti.

Aké pravidlá platia pri jeho vyhotovení:

 originál listu vlastníctva je vždy súčasťou dokumentačných materiálov, správa ho nesmie vydať nikomu,
 výpis vyhotoví tá správa katastra, v obvode ktorej sa nehnuteľnosť nachádza,
 správa katastra vyhotoví vždy len výpis z listu vlastníctva automatizovaným spôsobom výstupom z počítača alebo ručne kópiu originálu,
 kópia originálu a výpis z originálu sú rovnocenné – kópia obsahuje aj predchádzajúce zápisy o nehnuteľnosti, výpis len platný stav bez predchádzajúcich zápisov,
 správa katastra poskytne výpisy alebo kópie na dvojaké účely:

1. na úradné ako verejnú listinu slúžiacu na právne úkony ako podklad k zmluvám a na dedičské konanie – označená je odtlačkom okrúhlej pečiatky,

2. na informatívne účely ako neverejnú listinu slúžiacu na overenie si vlastníka komerčným geodetom, elektrikárom, kominárom, plynárom – označená je odtlačkom podlhovastej pečiatky správy katastra.

Kde vybavíte list vlastníctva:

 na správe katastra v sídle okresu, v ktorom sa nehnuteľnosť nachádza.

Kedy sa ešte treba obrátiť na správu katastra:

 ak chcete súpis a popis nehnuteľností, ich geometrické určenie, údaje o právach k týmto nehnuteľnostiam,
 ak potrebujete výpisy z evidenčného listu držiteľa, nájomcu pozemku, kópie geometrických plánov s ich overením atď.,
 ak ste uzavreli zmluvu viažucu sa k nehnuteľnosti – v katastrálnom konaní rozhodujú o povolení vkladu práva k nehnuteľnostiam na základe rôznych zmlúv (kúpnej, darovacej, zámennej, dohody o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, o práve prechodu cez pozemok, o práve doživotného užívania bytu a pod.),
 ak si chcete overiť, či bolo zapísané právo k nehnuteľnosti na základe verejných listín – notárskych osvedčení, rozhodnutí súdov atď.,     

Správa katastra:
 rozhoduje o hraniciach pozemkov,
 kataster spravuje a aktualizuje v súčinnosti s vlastníkmi, s inými oprávnenými osobami, obcami a so štátnymi orgánmi,
 kontroluje geodetické a kartografické činnosti, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra, overujú geometrické plány,
 poskytuje údaje o bonite pôdy (BPJE), o príslušnosti pozemku k zastavanému územiu obce,
 prerokúva priestupky proti poriadku v štátnej správe na úseku katastra,
 rozhoduje v pochybnostiach o predmete evidovania v katastri.

Sprístupnenie informácií z katastra nehnuteľností v internetovej sieti

S účinnosťou od 1. 9. 2007 sa sprístupnilo a umožnilo vyhľadávanie informácií z katastra nehnuteľností prostredníctvom prístupového miesta v internetovej sieti, ktorým je katastrálny portál – http://www.katasterportal.sk/. Katastrálny portál umožňuje prístup k údajom katastra nehnuteľností, získať základné informácie okamžite a bez návštevy príslušnej správy katastra, získať oprávneným subjektom súhrnné a detailné informácie bez zložitej korešpondencie. Sprístupnenie informácií je realizované na základe zákona č. 346/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z., ktorý ustanovuje bezplatné poskytovanie informácií z Informačného systému katastra nehnuteľností všetkým subjektom prostredníctvom katastrálneho portálu. Z uvedeného vyplýva, že toto sprístupnenie a vyhľadávanie je bezplatné, ale slúži len na získanie informácií. Nemožno teda takýto list vlastníctva, prípadne iné listiny z katastrálneho portálu použiť na právne účely. V takom prípade je potrebné navštíviť príslušnú správu katastra.

Aké poplatky sa platia na katastroch

Úkony a poplatky sú stanovené v zákone č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení – položka 10 a 11 Sadzobníka správnych poplatkov:

a) Vydanie
1.  výpisu  z  katastra  nehnuteľností,
2.  údajov o bonitovaných pôdno-ekologických jednotkách,
3.
identifikácie parciel (písomnej alebo grafickej), za každých aj začatých 20 identifikovaných parciel,
4. kópie z katastrálnej mapy alebo mapy bývalého pozemkového katastra, alebo z pozemkovoknižnej mapy, alebo mapy určeného operátu, za každú kópiu formátu A3, A4,
5. kópie originálu listu vlastníctva, kópie pozemkovoknižnej vložky alebo bývalého pozemkového katastra, za každých aj začatých 20 parciel alebo 20 bytov a nebytových priestorov, ktoré    verejnými  listinami (určené na úradné účely)                                                                250 Sk

b) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmene a)                                                                       100 Sk

c) Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností podľa písmena a), ktoré nie sú verejnými listinami (na informatívne     čely)                                                                                                                                                                                                                 100 Sk

d) Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu neverejných listín uvedených v písmene c)                                                                     50 Sk

e) Overenie štyroch vyhotovení geometrického plánu, za každých aj začatých 20 parciel právneho stavu (v prípade, ak stav C katastra nehnuteľností nie je zhodný s právnym stavom, súčet parciel právneho stavu a stavu registra C katastra nehnuteľností)                                                                                                                                                                           250 Sk  

f) Overenie ďalších troch vyhotovení geometrického plánu                                                                                                                  200 Sk

g) Vyhotovenie kópie originálu geometrického plánu                                                                                                                           100 Sk

h) Návrh na začatie konania o povolení vkladu práva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností  (bez ohľadu na cenu nehnuteľnosti)                                                                                                                                                                                           2 000 Sk

Za urýchlené rozhodnutia o vklade do 15 dní od doručenia návrhu na vklad                                                                                8 000 Sk                                         

Poplatok sa nevracia, ak sa konanie zastavilo alebo návrh na vklad do katastra nehnuteľností bol zamietnutý.              

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2022, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.