Likvidácia spoločnosti

Obchodný zákonník rozlišuje dve etapy zániku spoločnosti. V prvej etape sa spoločnosť zruší niektorým zo spôsobov stanovených v Obchodnom zákonníkua v druhej etape spoločnosť zaniká výmazom z obchodného registra. Spoločnosť môže byť zrušená s likvidáciou alebo bez likvidácie. Ak bola spoločnosť založená na dobu určitú, zrušuje sa uplynutím času, na ktorý bola založená a k jej zrušeniu nie sú potrebné žiadne ďalšie úkony.

Právny stav od: 1. 1. 2002
Právny stav do: 31. 12. 2006
Dátum publikácie: 18. 4. 2006
Prameň: EPI Odborné články / epi - 2007
Oblasti práva:
Správne právo / Dane a poplatky / Daň z pridanej hodnoty
Ústavné právo / EU• Úvodné ustanovenia
Zrušenie spoločnosti likvidáciou
Účel likvidácie
Likvidátor
Povinnosti likvidátora
Návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra
Osobitná povinnosť likvidátora vo vzťahu ku konkurznému konaniu

Úvodné ustanovenia

Založenie, vznik, postavenie, spôsob zrušenia a spôsob zániku podnikateľských subjektov upravuje predovšetkým zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. Jeho zatiaľ najrozsiahlejšia novela – zákon č. 500/2001 Z. z.  s účinnosťou od 1. 1. 2002 podstatne zmenila a aj rozšírila (okrem iných zmien a úprav) práve ustanovenia o založení, vzniku, zrušení a zániku obchodných spoločností a družstiev.

Obchodný zákonník rozlišuje dve etapy zániku spoločnosti. V prvej etape sa spoločnosť zruší niektorým zo spôsobov stanovených v Obchodnom zákonníku a v druhej etape spoločnosť zaniká výmazom z obchodného registra. Až do dňa výmazu trvá obchodná spoločnosť ako právnická osoba a môže teda vlastnými úkonmi nadobúdať práva a povinnosti.

Spoločnosť môže byť zrušená s likvidáciou alebo bez likvidácie. V prípade, že obchodné imanie spoločnosti prechádza na právneho nástupcu, zrušuje sa spoločnosť bez likvidácie. Likvidácia sa rovnako nevyžaduje: 

– ak spoločnosť nemá žiaden majetok; 
– ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; 
– ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty; 
– ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok. To však nebráni tomu, aby sa likvidácia uskutočnila, ak sa to ukáže potrebné (napr. ak sa po ukončení konkurzu objaví ďalší majetok spoločnosti). Likvidácia sa vykoná, ak spoločnosti zostane majetok po ukončení konkurzného konania. 

Vo vyššie uvedených prípadoch nevyžadujúcich likvidáciu registrový súd ex offo vykonáva výmaz spoločnosti z obchodného registra na základe právoplatného rozhodnutia. 

Ak bola spoločnosť založená na dobu určitú, zrušuje sa uplynutím času, na ktorý bola založená a k jej zrušeniu nie sú potrebné žiadne ďalšie úkony. Naopak, ak by spoločnosť mala trvať aj naďalej, musí dôjsť pred uplynutím času, na ktorý bola založená, k zmene zakladateľského aktu, príp. stanov. 

Právna úprava od 1. 10. 2004 spresňuje postup súdu pri rozhodovaní o zrušení spoločnosti bez likvidácie a s likvidáciou (v nadväznosti na ust. § 200e O. s. p.), v tejto otázke je príslušný rozhodovať registrový súd, a to uznesením bez nariadenia pojednávania.  

Zrušenie spoločnosti s likvidáciou

Všeobecne je likvidácia upravená v Občianskom zákonníkuv rámci ustanovení o právnických osobách. Podľa § 20a OZ právnická osoba zapísaná v obchodnom alebo inom registri zaniká dňom výmazu z tohto registra, pokiaľ osobitné zákony nestanovujú inak. Pred zánikom právnickej osoby sa vyžaduje likvidácia, pokiaľ celé jej imanie nenadobúda právny nástupca alebo ak osobitný zákon nestanovuje inak.  Ohľadne likvidácie odkazuje Občiansky zákonník na ustanovenia Obchodného zákonníkao likvidácii obchodných spoločností tak, že tieto ustanovenia sa primerane použijú aj na likvidáciu inej právnickej osoby, pokiaľ z ustanovení upravujúcich tieto právnické osoby nevyplýva niečo iné. 

Likvidáciou vo všeobecnom zmysle rozumieme konečné vyriešenie, odstránenie určitého stavu.

Likvidácia spoločnosti je jedným zo zákonných spôsobov, ktorý predchádza zániku spoločnosti, a to na základe rozhodnutia príslušného orgánu o zrušení likvidáciou (bez právneho nástupníctva) podľa ustanovení § 68 a nasl. Obchodného zákonníka.

Likvidácia spoločnosti predstavuje dobrovoľné zrušenie spoločnosti (okrem likvidácie na základe rozhodnutia súdu).

Účel likvidácie

Účelom likvidácie je zistiť všetok majetok spoločnosti alebo družstva, uhradiť záväzky ich veriteľom vrátane záväzkov voči štátnemu rozpočtu a prípadný likvidačný zostatok rozdeliť medzi spoločníkov, akcionárov alebo členov družstva podľa zásad stanovených v spoločenskej zmluve alebo v stanovách družstva. Spoločníci si môžu upraviť zásady rozdelenia likvidačného zostatku v spoločenskej zmluve alebo stanovách. Ak tak neurobia, spravuje sa rozdelenie likvidačného zostatku podľa zásad obsiahnutých v Obchodnom zákonníku pre jednotlivé právne formy spoločností a družstva. Likvidácia podľa zásad zakotvených v spoločenskej zmluve, ako aj podľa Obchodného zákonníka sa vykoná len v tom prípade, ak osobitný právny predpis (zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii) neustanovuje iný spôsob vysporiadania a zrušenia spoločnosti. Osobitný zákon má prednosť pred úpravou stanovenou v spoločenskej zmluve a Obchodnom zákonníku.

Likvidátor

Funkciu likvidátora vykonáva až do ustanovenia likvidátora štatutárny orgán, pričom zákon, spoločenská zmluva, resp. zakladateľská listina alebo stanovy môžu určiť inak, napríklad že likvidátorom bude tretia osoba vymenovaná valným zhromaždením alebo rozhodnutím spoločníkov. Ak spoločnosť nemá ustanovený štatutárny orgán, a teda ani likvidátora alebo ak likvidátor nebol ustanovený určeným spôsobom bez zbytočného odkladu, alebo ak o zrušení a likvidácii spoločnosti rozhodol súd, môže likvidátora vymenovať súd.

Likvidátorom môže byť fyzická alebo aj právnická osoba. Menovaný likvidátor, ak je ním fyzická osoba, zapíše sa do obchodného registra súdu s údajmi podľa § 2 ods. 1 písm. k)ods. 3 písm. k) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri. Po vymenovaní prechádza na likvidátora pôsobnosť štatutárneho orgánu do takej miery, do akej smeruje k likvidácii spoločnosti (§ 70 ods. 3, § 72 ods. 1 Obchodného zákonníka).

Likvidátor zodpovedá za výkon svojej pôsobnosti rovnako ako členovia štatutárneho orgánu. Pri výkone svojej funkcie plní záväzky spoločnosti, uplatňuje pohľadávky a prijíma plnenia, zastupuje spoločnosť pred súdmi a inými orgánmi, uzaviera zmiery a dohody o zmene a zániku práv a záväzkov. Nové zmluvy môže likvidátor uzavrieť len v súvislosti s ukončením nevybavených obchodov.

Povinnosti likvidátora

Obchodný zákonník určuje všeobecné zásady postupu likvidátora pri likvidácii spoločnosti, ako aj celý rad konkrétnych povinností. Za účelom sprehľadnenia týchto povinností je možné rozdeliť tieto povinnosti do dvoch relatívne samostatných skupín (1. Oznamovacia povinnosť a 2. Publikačná povinnosť) s radom relevantných podskupín:

1. Oznamovacia povinnosť

Oznamovacia povinnosť likvidátora je upravená tak v Obchodnom zákonníku, ako aj v zákone č. 530/2003 Z. z.obchodnom registri, zákone č. 511/1992 Zb.správe daní a poplatkov a konečne tiež v zákone č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon). V zmysle uvedených všeobecne záväzných právnych predpisov je likvidátor  povinný splniť si oznamovaciu povinnosť voči týmto subjektom:

A) obchodnému registru
B) všetkým známym veriteľom
C) príslušnému správcovi dane
D) živnostenskému úradu

A) Oznamovacia povinnosť voči obchodnému registru

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri sa do obchodného registra zapisuje okrem iného aj vstup spoločnosti do likvidácie a skončenie likvidácie. V zmysle § 3 ods. 1 písm. h) sa potom za tzv. uložené listiny považuje aj účtovná závierka, konečná správa likvidátora o priebehu likvidácie, v ktorej je uvedený dátum skončenia likvidácie, ako aj návrh na rozdelenie likvidačného zostatku.

B) Oznamovacia povinnosť voči všetkým známym veriteľom

V zmysle ustanovenia § 73 Obchodného zákonníka je likvidátor povinný oznámiť vstup spoločnosti do likvidácie všetkým známym veriteľom. Oznámenie všetkým známym veriteľom splní likvidátor doručením písomného oznámenia o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie veriteľom, ktorých pohľadávky zistil z účtovnej evidencie spoločnosti.

C) Oznamovacia povinnosť voči príslušnému správcovi dane

Oznámenie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie je likvidátor povinný oznámiť správcovi dane v zákonom ustanovenej 15-dňovej lehote odo dňa vstupu do likvidácie, čiže príslušnému daňovému úradu, v prípade, že je vlastníkom nehnuteľností, i správcovi dane z nehnuteľností – obci, v obvode ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Táto povinnosť likvidátora vyplýva zo zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, konkrétne z ustanovenia § 31 ods. 7, v zmysle ktorého je spoločnosť povinná oznámiť príslušnému správcovi dane zmeny o skutočnostiach, ktoré správca eviduje. Nesplnenie tejto povinnosti môže byť v zmysle § 35 ods. 1 zákona o správe daní a poplatkov sankcionované pokutou až do výšky 2 000 000 Sk.

D) Oznamovacia povinnosť voči  živnostenskému úradu

Oznámenie o zrušení spoločnosti a jej vstupe do likvidácie je likvidátor povinný v zmysle § 51 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní oznámiť i živnostenskému úradu v zákonom stanovenej 15-dňovej lehote odo dňa vstupu do likvidácie. Nesplnenie tejto povinnosti môže byť sankcionované pokutou až do výšky 20 000 Sk.

2. Publikačná povinnosť likvidátora, uverejnenie výzvy v Obchodnom vestníku

Likvidátor má v zmysle ustanovenia § 73 Obchodného zákonníkapovinnosť zverejniť, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote, ktorá nesmie byť kratšia než tri mesiace.

Publikačná povinnosť vyplýva likvidátorovi z ustanovenia § 769 Obchodného zákonníka. Obchodný vestník je jediným oficiálnym prostriedkom, v ktorom sa údaje týkajúce sa obchodných spoločností a družstiev uverejňujú. Uverejnením inzerátu v Obchodnom vestníku splní likvidátor oznamovaciu povinnosť voči všetkým subjektom, zákon tým chráni veriteľov spoločnosti, ktorých pohľadávka nie je zistiteľná z účtovnej evidencie spoločnosti. Znenie výzvy na prihlásenie veriteľov v lehote, ktorá podľa zákona nesmie byť kratšia ako 3 mesiace spolu s objednávkou, je potrebné zaslať do redakcie Obchodného vestníka. Uverejnenie výzvy je odplatné. Obchodný vestník, v ktorom bola výzva likvidátora uverejnená, je potrebné si odložiť. Likvidátor splnenie publikačnej povinnosti musí preukázať pri podaní  návrhu na výmaz spoločnosti z obchodného registra.

Tlačivo na uverejnenie vstupu spoločnosti do likvidácie v Obchodnom vestníku je priložené ako príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 42/2004 Z. z. o Obchodnom vestníku. V prípade vstupu spoločnosti do likvidácie sa vypĺňa bod č. 2 a následne sa zasiela spolu s priloženým dokladom o zaplatení poplatku vo výške 600 Sk v zmysle prílohy č. 2 tohto nariadenia.

Ďalšie povinnosti likvidátora

Ku dňu vstupu spoločnosti do likvidácie zostaví likvidátor likvidačnú účtovnú súvahu, pričom je povinný zaslať prehľad o imaní spoločnosti každému spoločníkovi, ktorý o to požiada.

Ku dňu skončenia likvidácie zostaví likvidátor účtovnú závierku a predloží ju spoločníkom, resp. orgánu spoločnosti, ktorý je oprávnený rozhodovať o zrušení spoločnosti na schválenie spolu s konečnou správou likvidátora o priebehu likvidácie a s návrhom na rozdelene majetkového zostatku, ktorý vyplynie z likvidácie (likvidačný zostatok) medzi spoločníkov. V tomto prípade je likvidátor oprávnený zvolať valné zhromaždenie spoločnosti na účel predloženia účtovnej závierky, konečnej správy a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.

Návrh na výmaz spoločnosti z obchodného registra

Záverečnou etapou likvidácie spoločnosti likvidáciou je podanie návrhu na výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. Do 90 dní po schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácienávrhu na rozdelenie likvidačného zostatku podá likvidátor v zmysle § 75 ods. 5 Obchodného zákonníka návrh na výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra. K návrhu na výmaz likvidátor priloží účtovnú závierku a konečnú správu spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku. Účtovná závierka a konečná správa spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku sa tiež uložia do zbierky listín.

V zmysle ustanovenia § 28 vyhlášky MS SR č. 25/2004 Z. z. sa podáva návrh na výmaz z OR na tlačivo podľa prílohy č. 19. K návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa prikladá rozhodnutie spoločníkov, resp. príslušného orgánu zapísanej osoby alebo rozhodnutie zakladateľa o zrušení zapísanej osoby – pri vstupe do likvidácie.

V zmysle ustanovenia § 28 ods. 4 vyhlášky, pokiaľ ide o zrušenie zapísanej osoby s likvidáciou, k návrhu na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra sa prikladá:

a) účtovná závierka,
b) konečná správa o priebehu likvidácie spolu s návrhom na rozdelenie likvidačného zostatku,
c) iná listina, ktorá osvedčuje skutočnosti podľa osobitných predpisov – sem patrí preukázanie splnenia publikačnej povinnosti – zverejnenie skutočnosti, že spoločnosť vstúpila do likvidácie s výzvou, aby veritelia spoločnosti a iné osoby a orgány, ktoré sú tým dotknuté, prihlásili svoje pohľadávky, prípadne iné práva v lehote nie kratšej ako 3 mesiace.

Skončenie likvidácie sa preukazuje priložením listiny, ktorou sa preukazuje skončenie likvidácie – rozhodnutie valného zhromaždenia o schválení účtovnej závierky, konečnej správy o priebehu likvidácie a návrhu na rozdelenie likvidačného zostatku.

Osobitná povinnosť likvidátora vo vzťahu ku konkurznému konaniu

Ak likvidátor zistí predlženie likvidovanej spoločnosti, podá v zmysle § 73 ods. 2 Obchodného zákonníka bez zbytočného odkladu návrh na vyhlásenie konkurzu v zmysle zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. 

Poznámka redakcie: § 70 – § 73 zákona č. 513/1991 Zb.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.