2. Nenávratné príspevky zo štrukturálnych fondov Európskej únie

Autori: Ing. Ľubica Sekerková
Právny stav od: 1. 1. 2008
Právny stav do: 30. 4. 2008
Dátum publikácie: 30. 5. 2008
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2008 / DaÚ - 6/2008
Oblasti práva: Správne právo / Účtovníctvo / Jednoduché účtovníctvo; Podvojné účtovníctvo


Obsah

Zo štrukturálnych fondov Európskej únie (ďalej len EÚ) ako nástroja štrukturálnej politiky Európskeho spoločenstva využívaného na dosiahnutie jej cieľov sú poskytované nenávratné príspevky určené na vyrovnávanie rozdielov jednotlivých regiónov členských štátov EÚ a prideľujú sa na základe rozhodnutia Európskej komisie. Prostriedky sa vedú na osobitnom účte Ministerstva Financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) v Štátnej pokladnici. Na nakladanie a hospodárenie s prostriedkami štrukturálnych fondov sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách. Podľa § 2 písm. a) citovaného zákona verejnými prostriedkami sú aj prostriedky Európskej únie. Prostriedkami EÚ sú finančné prostriedky poskytnuté Slovenskej republike z rozpočtu EÚ a poskytujú sa v SR prostredníctvom platobného orgánu (platobný orgán je orgán vymenovaný členským štátom EÚ na účely vypracovania a predkladania žiadostí o platby a prijímanie platieb od Európskej komisie napr. odbor platobného orgánu pre štrukturálne fondy EÚ na MF SR, Pôdohospodárska platobná agentúra) alebo certifikačného orgánu.

POZNÁMKA
Certifikačný orgán je národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo subjekt menovaný členským štátom za účelom certifikovania výkazov výdavkov a žiadostí o platbu predtým, ako sa zašlú Európskej komisii. V podmienkach SR certifikačný orgán rovnako plní úlohu orgánu zodpovedného za vypracovanie žiadostí o platbu, príjem platieb z EK, ako aj realizáciu platieb. Úlohy certifikačného orgánu plní Ministerstvo financií SR. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici vystupuje certifikačný orgán v mene Ministerstva financií SR ako klient Štátnej pokladnice.

Podľa § 7 ods. 2§ 8 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách, ak z právnych aktov Európskych spoločenstiev a EÚ nevyplýva iné, prostriedky EÚ sa zaraďujú do príjmov štátneho rozpočtu. Nevyhnutným predpokladom poskytnutia prostriedkov zo štrukturálnych fondov je podmienka spoluúčasti SR na financovaní spoločných programov SR a európskych spoločenstiev, to znamená, že schválené projekty sa spolufinancujú nielen z prostriedkov EÚ a zo štátneho rozpočtu, ale aj z vlastných zdrojov konečného prijímateľa pomoci (môže byť aj úver alebo iné cudzie zdroje). Je to dôležité aj z toho titulu, že v rámci realizácie jednotlivých projektov je potrebné zabezpečiť prechodný nedostatok finančných prostriedkov, ktorý vzniká z časového nesúladu pri úhrade oprávnených výdavkov dodávateľovi a ich refundáciou konečnému prijímateľovi.

Podľa § 8 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách na použitie účelovo určených prostriedkov EÚ zaradených do príjmov štátneho rozpočtu sa v štátnom rozpočte rozpočtujú príslušné výdavky. Súčasťou výdavkov príslušnej kapitoly sú aj prostriedky štátneho rozpočtu určené na financovanie spoločných programov SR a EÚ. Tieto výdavky sa prijímateľovi poskytujú prostredníctvom príslušného orgánu štátnej správy na základe podmienok určených v zmluve.

Prostriedky zo štrukturálnych fondov a prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu sa poskytujú právnickým a fyzickým osobám na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Prijímateľ príspevku je zodpovedný za hospodárenie s nimi. Ak prijímateľ poruší zmluvné podmienky alebo ich použije neoprávnene, tieto prípady sa považujú za porušenie rozpočtovej disciplíny, čoho výsledkom sú odvod, penále alebo pokuta (§ 20 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy). Príslušný odvod sa odvádza na osobitný účet Ministerstva financií SR vedený v Štátnej pokladnici. Pokuty a penále sú príjmom štátneho rozpočtu.

Štrukturálne fondy môžu čerpať iba členské štáty EÚ a programujú sa na sedemročné obdobia (v súčasnosti pre programové obdobie 2007 až 2013). Hlavnými finančnými nástrojmi sú tieto štrukturálne fondy:

 • Európsky fond regionálneho rozvoja (ERDF) – jeho cieľom je prispievať k rozvoju najmenej rozvinutých regiónov EÚ a územnej spolupráce,
 • Európsky sociálny fond (ESF) – napomáha dosiahnutiu cieľov najmä v aktívnej politike zamestnanosti a k voľnému pohybu pracovných síl v boji proti nezamestnanosti a znevýhodneniu rôznych skupín ľudí na trhu práce,
 • Európsky poľnohospodársky a garančný fond podporuje rozvoj vidieka a pomoc farmárom,
 • Európsky fond pre rybné hospodárstvo pomáha adaptovať a modernizovať rybné hospodárstvo,
 • Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka.

Konečný príjemca, ak chce získať prostriedky z EÚ, musí podať žiadosť, ktorá obsahuje požadované informácie o projekte, ktorý musí byť v súlade s niektorými opatreniami konkrétneho operačného programu. Ak bude projekt schválený príslušným orgánom, jeho výsledkom je vystavenie rozhodnutia. Proces podávania žiadostí závisí od operačných programov, v rámci ktorých konečný príjemca žiada o príspevok.

Finančné prostriedky z EÚ podľa zákona o rozpočtových pravidlách sa zaraďujú do príjmov a výdavkov ŠR a po ich prevode z osobitného mimorozpočtového účtu MF SR sa prevádzajú na príjmové účty ministerstiev ako platobných jednotiek. Následne sa v príslušných kapitolách rozpočtujú výdavky, ktoré sa poskytujú po splnení podmienok konečnému prijímateľovi prostredníctvom platobných jednotiek. Platobná jednotka je organizačná zložka ústredného orgánu štátnej správy alebo iná právnická osoba zodpovedná za prevod prostriedkov zo štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie prijímateľovi na základe vykonania predbežnej finančnej kontroly pred platbou prijímateľovi.

POZNÁMKA
Platobnú jednotku určuje vláda v súlade s osobitným predpisom. Vo vzťahu k Štátnej pokladnici vystupuje platobná jednotka v mene príslušného ministerstva ako vnútorná organizačná jednotka klienta Štátnej pokladnice. Prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ, poskytnuté SR ako celku (ako jednému z ČŠ EÚ), Európska komisia prevádza na osobitný mimorozpočtový účet MF SR vedený v Štátnej pokladnici a úroky s nimi spojené budú pridelené na ten istý účel pomoci. Tieto platby pre každý programový dokument môžu mať formu zálohovej platby, priebežných platieb, záverečnej platby.

Platby medzi platobnou jednotkou a konečným prijímateľom sa realizujú z výdavkového účtu formou transferu, ak je konečným príjemcom iná právnická alebo fyzická osoba (štátna príspevková organizácia, obce a VÚC a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, neziskové organizácie, resp. podnikateľské subjekty – právnické aj fyzické osoby.)

 1. Vyplácanie finančných prostriedkov v štrukturálnom fonde ERDF pre prijímateľov z verejného sektora sa vykonáva dvoma spôsobmi, a to predfinancovanímrefundáciou.
  Podstatou predfinancovania je poskytnutie finančných prostriedkov platobnou jednotkou konečnému prijímateľovi na základe jeho žiadosti o platbu, ktoré po schválení riadiacim orgánom slúžia na uhrádzanie záväzkov voči dodávateľovi v lehote splatnosti na základe predloženia neuhradených účtovných dokladov vystavených dodávateľom (2 rovnopisy originálov neuhradených faktúr, resp. hotovostných úhrad sú súčasťou žiadosti o platbu).
  Riadiaci orgán ako národný, regionálny alebo miestny verejný orgán alebo súkromný orgán určený členským štátom je zodpovedný za riadenie operačného programu a je menovaný pre každý operačný program. V podmienkach SR určuje jednotlivé riadiace orgány vláda SR. Riadiaci orgán v rámci lehoty splatnosti záväzkov voči dodávateľovi urobí predbežnú kontrolu a po schválení žiadosti ju predloží spolu s účtovnými dokladmi platobnej jednotke. Platobná jednotka po vykonaní predbežnej finančnej kontroly prostredníctvom Štátnej pokladnice prevedie prostriedky konečnému prijímateľovi. Konečný prijímateľ je povinný do 5 dní po prijatí prostriedkov neodkladne uhradiť faktúry dodávateľom. Po predfinancovaní je konečný prijímateľ povinný najneskôr do 15 dní zúčtovať celú výšku formou žiadosti o zúčtovanie predfinancovania. Po ďalších krokoch (overenie žiadosti o zúčtovanie riadiacim orgánom cez platobnú jednotku, ktorá zahrnie aj zúčtovanú čiastku z predfinancovania do súhrnnej žiadosti o platbu) sa predkladá žiadosť platobnému orgánu, ktorý ak schváli žiadosť, vystaví žiadosť o vykonanie platby. Prostriedky z EÚ z osobitného účtu MF SR sa prevedú na príslušný účet daného ministerstva, kde sa nachádza platobná jednotka. Tieto kroky sa opakujú až do dosiahnutia 95 % oprávnených nákladov.
  Po vyčerpaní 95 % z oprávnených nákladov na projekt musí zvyšných 5 % konečný prijímateľ najskôr uhradiť z vlastných prostriedkov. Až po preukázaní úhrady konečný prijímateľ je oprávnený požiadať o záverečnú platbu zo zdrojov EÚ a ŠR (tzv. refundácia).
 2. Vyplácanie finančných prostriedkov v štrukturálnom fonde ESF pre konečných prijímateľov z verejného sektora sa realizuje dvoma spôsobmi, a to poskytnutím zálohových platieb alebo refundáciou.
  Zálohové platby sa poskytujú na základe prehlásenia o začatí projektu alebo na základe zúčtovania poskytnutej zálohy. V prvom kroku môže konečný príjemca požiadať o zálohovú platbu vo výške 20 % z ročného rozpočtu projektu. Ak žiadosť bude schválená riadiacim orgánom, posunie sa platobnej jednotke a po vykonanej predbežnej finančnej kontrole vystaví táto žiadosť o realizáciu platby na štátnu pokladnicu. Konečný prijímateľ musí mesačne priebežne zúčtovávať zálohové platby, pričom so žiadosťou o zúčtovanie predkladá aj účtovné doklady a výpisy z bankového účtu. Riadiaci orgán opäť vykoná kontrolu uplatnených výdavkov a kontrolu fyzickej realizácie projektu, ak je to potrebné. Platobná jednotka následne zahrnie čiastku zúčtovaných nákladov vo forme poskytnutej zálohy do súhrnnej žiadosti o platbu a predkladá ju platobnému orgánu. Tento opäť vykoná predbežnú finančnú kontrolu a po schválení informuje platobnú jednotku a vystaví žiadosť o platbu na Štátnu pokladnicu. Konečný prijímateľ po vyčerpaní a zúčtovaní min. 60 % zo zálohovej platby je oprávnený žiadať o ďalšiu zálohovú platbu, ktorá môže byť do výšky rovnajúcej sa zúčtovaným prostriedkom z prvej zálohovej platby, a toto sa opakuje až do výšky 95 % oprávnených nákladov na projekt.
  Po realizácii týchto krokov nastupuje refundácia. Zvyšných 5 % z celkových oprávnených nákladov na projekt je povinný konečný príjemca najskôr uhradiť z vlastných zdrojov. Až po preukázaní úhrady môže žiadať o ich refundáciu – o záverečnú platbu. Postup krokov pri žiadosti o záverečnú platbu je taký istý ako v prípade žiadosti o poskytnutie zálohovej platby.

2.1 Účtovanie nenávratných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ u príjemcu účtujúceho v jednoduchom účtovníctve

Spôsob účtovania nenávratných finančných prostriedkov zo ŠF EÚ je taký istý ako pri dotáciách poskytnutých zo štátneho rozpočtu, pretože príspevky zo štrukturálnych fondov sa považujú za výdavky zo štátneho rozpočtu v nadväznosti na § 7 ods. 2§ 8 ods. 3 zákona o rozpočtových pravidlách.

V jednoduchom účtovníctve sa postupuje pri ich účtovaní podľa § 11a opatrenia pre JÚ platného od 1. 1. 2008. Postup účtovania aj s príkladmi bol rozobratý v časti 1.1. Dotácie a ich účtovanie u príjemcu v JÚ a takto sa postupuje aj pri účtovaní nenávratných príspevkov zo ŠF EÚ.

2.2 Účtovanie nenávratných príspevkov zo štrukturálnych fondov EÚ u príjemcu účtujúceho v podvojnom účtovníctve

Podobne ako v jednoduchom účtovníctve, aj pri účtovaní prijatých príspevkov v podvojnom účtovníctve sa postupuje rovnako ako pri účtovaní dotácií, teda podľa § 41 odseky 7 až 9§ 69 opatrenia pre PÚ dvoma spôsobmi v závislosti od spôsobu financovania:

 1. ak konečný prijímateľ príspevku prijme platbu na účet vopred (preddavková alebo zálohová platba), príjem finančných prostriedkov sa účtuje na stranu MD účtu 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom na účte 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom,
 2. ak z rozhodnutia o pridelení nenávratného finančného príspevku vyplynie, že príjem príspevku bude plynúť až po preukázaní výdavku, ktorý sa vynaložil na príslušný účel  (refundácia), bude sa pri účtovaní postupovať v závislosti od využitia príspevku (na prevádzkový účel alebo na investičný účel).

Ak bol príspevok využitý na prevádzkové účely, výdavky súvisiace s realizáciou projektu sa zaúčtujú na ťarchu MD príslušných nákladov v druhovom členení (účty triedy 5..), alebo ak boli náklady vynaložené na obežný majetok, na stranu MD účtov triedy 1... so súvzťažným zápisom na stranu D účtu 321 – Dodávatelia alebo účtu 211 – Pokladnica. Následne sa zaúčtuje nárok na nenávratný príspevok na stranu MD účtu 346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu so súvzťažným zápisom na stranu D účtu 691 – Dotácie. Až po prijatí peňažných prostriedkov na bankový účet sa zaúčtuje príjem dotácie na základe bankového výpisu na stranu MD účtu 221 – Bankové účty a na stranu D účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom.

Príklad č. 11:

Cirkevná organizácia účtujúca v sústave podvojného účtovníctva požiadala v novembri 2007 Ministerstvo kultúry o príspevok zo ŠF – ESF v rámci Operačného programu „Obnov svoj dom“ na opravu budovy kostola, ktorá sa považuje za historickú pamiatku. Celková suma na projekt bola vyčíslená vo výške 800 000 Sk. V roku 2008 jej príspevok bol schválený a bola podpísaná zmluva o poskytnutí príspevku vo výške 70 % vo forme preddavkovej platby, 20 % finančných prostriedkov bude spoluúčasť cirkevnej organizácie a zvyšných 10 % dostane konečný príjemca po ukončení projektu vo forme refundácie. Príspevok sa bude čerpať na prevádzkovú činnosť s predpokladanou dobou realizácie 12 mesiacov (začiatok 2/2008, koniec 2/2009).

Rok

Text účtovného prípadu

Suma

MD

D

2008

Faktúra za opravy dodávateľovi

700 000

511

321

2008

Príjem preddavku na účet

560 000

221

346

2008

Zúčtovanie čerpania príspevku

560 000

346

691

2008

Úhrada fa dodávateľovi

700 000

321

221

2009

Fa za opravy

100 000

511

321

2009

Úhrada fa za opravy

100 000

321

221

Prijímateľ príspevku po ukončení projektu predloží žiadosť o záverečnú platbu spolu s dvoma rovnopismi originálu faktúry podpísanú vedúcim neziskovej organizácie a súčasne aj overenú fotokópiu bankových výpisov, ktoré potvrdzujú úhradu výdavkov za opravu. Ak poskytovateľ príspevku schváli platbu, účtovanie u prijímateľa bude nasledovné:

Rok

Text účtovného prípadu

Suma

MD

D

2009

Príjem 10 % príspevku na účet

80 000

221

346

2009

Zúčtovanie príspevku

80 000

346

691

Ak bol prijatý príspevok zo ŠF EÚ využitý na investičné účely v prípade refundácie (napríklad na obstaranie dlhodobého majetku), zaúčtuje sa na stranu MD účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku alebo na stranu MD účtu 041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku so súvzťažným zápisom na stranu D účtu 321 – Dodávatelia. Následne sa zaúčtuje nenávratný príspevok na základe rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov na ťarchu účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom so súvzťažným zápisom v prospech účtu 384 – Výnosy budúcich období. Až po prijatí peňazí na bankový účet sa zaúčtuje príjem na základe výpisu z bankového účtu na stranu MD 221 – Bankové účty a na stranu D účtu 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom.

Príklad č. 12:

Občianske združenie „Rómska iniciatíva“ požiadalo Ministerstvo kultúry SR v rámci operačného programu „Kultúra národnostných menšín“ o príspevok zo štrukturálneho fondu v novembri 2007 za účelom rekonštrukcie budovy, ktorá sa bude využívať ako kultúrny stánok pre rómsku menšinu. Štrukturálny príspevok bol schválený formou refundácie na sumu 1 300 000 Sk vo februári 2008. Celkové náklady na vykonané technické zhodnotenie v roku 2008 boli vo výške 3 mil. Sk a technické zhodnotenie bolo zaradené do používania v decembri 2008. Technické zhodnotenie budovy sa rozhodla účtovná jednotka podľa interného odpisového plánu odpisovať 20 rokov.

Rok

Text

Suma

MD

D

2008

Fa za technické zhodnotenie

3 000 000

042

321

2008

Úhrada faktúry

3 000 000

321

221

2008

Zaradenie tech. zhodnotenia do používania

3 000 000

021

042

2008

Priznanie príspevku

1 300 000

346

384

2008

Príjem príspevku na účet

1 300 000

221

346

2008

Odpis technického zhodnotenia

150 000

551

081

2008

Zúčtovanie časového rozlíšenia príspevku
(1 300 000 : 20= 65 000)

65 000

384

691

2009 až 2027

Odpis technického zhodnotenia

150 000

551

081

2009 až 2027

Zúčtovanie alikvotnej časti príspevku

65 000

384

691

 

 

Autor: Ing. Ľubica Sekerková

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené