VI. Amortizácia

Autori: Ing. Iveta Demčáková Ing. Mária Cvečková
Právny stav od: 1. 1. 2007
Právny stav do: 31. 12. 2007
Dátum publikácie: 4. 12. 2007
Prameň: Dane a účtovníctvo / DaÚ - 2007 / DaÚ - 11/2007


Obsah

Nehmotný majetok s konečnou životnosťou sa amortizuje. Účtovná jednotka začne nehmotný majetok amortizovať v momente, keď ho začne využívať. Amortizácia musí odrážať vývoj budúcich ekonomických úžitkov plynúcich z používania daného nehmotného aktíva pre účtovnú jednotku. Štandard uvádza ako metódy amortizácie metódu lineárneho odpisu, metódu znižujúceho sa základu a metódu výkonových odpisov. Taktiež uvádza, že účtovná jednotka si metódu vyberá na základe očakávaného spôsobu spotreby budúcich ekonomických úžitkov z aktíva a zostáva vo všetkých účtovných obdobiach jednotná. Po zmenách, ktoré boli do štandardu (máme na mysli IAS 38, z ktorého štandard pre malé a stredné podniky vychádza) zakomponované v roku 2004, už nie je stanovená maximálna hranica použiteľnosti. Túto hranicu si stanovuje účtovná jednotka sama. Amortizácia nehmotných aktív je zhodná s odpisovaním aktív hmotných. Nehmotné aktíva majú však niektoré špecifiká. Uvedieme zvyškovú hodnotu.  

Táto hodnota sa stanovuje v prípade, že: 

  • existuje záväzok tretej strany aktívum po ukončení jeho používania účtovnou jednotkou odkúpiť alebo 
  • ak existuje s daným druhom nehmotného aktíva aktívny trh, ktorý umožňuje spoľahlivo stanoviť jeho zvyškovú hodnotu a je pravdepodobné, že aktívny trh bude existovať i na konci doby použiteľnosti daného aktíva. 

Zvyšková hodnota – iná ako nulová, znamená, že účtovná jednotka očakáva, že vyradí nehmotné aktívum pred koncom jeho ekonomickej životnosti. Zvyšková hodnota daného aktíva by mala byť revidovaná na konci každého účtovného obdobia. 

Ak by účtovná jednotka zistila, že táto hodnota nezodpovedá skutočnosti, rozdiel, ktorý zistí, zúčtuje výsledkovo. Zmena zvyškovej hodnoty aktíva je totiž uznaná ako zmena v účtovnom odhade v zmysle štandardu Účtovné pravidlá, zmeny v odhadoch a chyby. 

Autor: Ing. Iveta Demčáková, Ing. Mária Cvečková


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené