Aktívna politika trhu práce

Od 1. februára 2004 nadobudol účinnosť nový zákon o službách zamestnanosti, ktorý nahradil už nevyhovujúci zákon o zamestnanosti z roku 1996. Hlavným cieľom nového zákona je nasmerovať opatrenia v politike trhu práce zacielenejšie a adresnejšie k znevýhodneným skupinám nezamestnaných a zároveň flexibilnejšie podľa jednotlivých regiónov. Článok si kladie za cieľ rozobrať jednotlivé opatrenia politiky trhu práce s dôrazom na opatrenia aktívnej politiky trhu práce a priblížiť ich dosah na jednotlivé skupiny nezamestnaných. 

Autori: Ľubomíra Laštúvková
Právny stav od: 1. 2. 2004
Právny stav do: 31. 7. 2006
Dátum publikácie: 7. 7. 2005
Prameň: Personálny a mzdový poradca podnikateľa / PMPP - 2004 / PMPP - 15/2004
Oblasti práva: Pracovné právo / Pracovné právo a personalistika / Úrady práce; ZamestnanosťOd 1. februára 2004 nadobudol účinnosť nový zákon o službách zamestnanosti, ktorý nahradil už nevyhovujúci zákon o zamestnanosti z roku 1996. Hlavným cieľom nového zákona je nasmerovať opatrenia v politike trhu práce zacielenejšie a adresnejšie k znevýhodneným skupinám nezamestnaných a zároveň flexibilnejšie podľa jednotlivých regiónov. Článok si kladie za cieľ rozobrať jednotlivé opatrenia politiky trhu práce s dôrazom na opatrenia aktívnej politiky trhu práce a priblížiť ich dosah na jednotlivé skupiny nezamestnaných. 

Politika trhu práce 

Politiku trhu práce môžeme charakterizovať ako systém podpory a pomoci občanom pri ich začleňovaní sa na pracovné miesta na trhu práce. Je to súbor foriem, činností, opatrení a nástrojov, ktoré sa majú uplatňovať v službách zamestnanosti pri práci s evidovaným nezamestnaným. Zákony upravujúce služby zamestnanosti však sledujú i to, aby jednotlivci, ktorým úrady práce, sociálnych vecí a rodiny pomáhajú pri riešení ich pracovného uplatnenia, napomáhali i vlastným úsilím realizovať ciele politiky trhu práce. 

Trh práce je výrazne ovplyvňovaný pracovnoprávnymi a sociálnoprávnymi predpismi, napr. úpravou pracovnej doby, stanovenou minimálnou mzdou, podmienkami pre poberanie dôchodkov, ale i napr. dĺžkou školskej dochádzky.     

Za tvorbu politiky trhu práce zodpovedá Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a realizuje ju tým, že určuje ciele a priority politiky trhu práce celoštátneho charakteru. Tieto ciele a priority sú určované na základe zámerov hospodárskej a sociálnej politiky, ktoré sú konkretizované v programovom vyhlásení vlády a v ďalších dokumentoch schválených NR SR. 

Do januára 2004 zabezpečoval služby nezamestnanému Národný úrad práce prostredníctvom úradov práce v súlade s dovtedy platným zákonom č. 387/1996 Z. z. (ďalej len „zákon o zamestnanosti“). 

Od začiatku februára 2004 nadobudol účinnosť nový zákon č. 5/2004 Z. z. (ďalej len „zákon o službách zamestnanosti“), ktorý nadväzuje na zákon č. 453/2003 Z. z. (zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti) a na zákon č. 461/2003 Z. z. (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“). 

V súlade s novou sociálnoprávnou legislatívou sa od začiatku roku úrady práce a odbory sociálnych vecí pri okresných a krajských úradoch zlúčili do špecializovanej štátnej správy v oblasti sociálnych vecí a služieb zamestnanosti. Táto nová špecializovaná štátna správa sa zaoberá poskytovaním dávok štátnej sociálnej podpory (prídavky na deti, sociálna podpora atď., ktoré v minulosti poskytovali sociálne odbory okresných a krajských úradov), ale i aktívnou politikou trhu práce, ktorú do januára 2004 mali v kompetencii úrady práce. 

Pasívna politika trhu práce

Pasívna politika trhu práce je historicky staršou formou politiky trhu práce. Začala sa rozvíjať už v dvadsiatych rokoch minulého storočia a zameriava sa na poskytovanie dávky v nezamestnanosti. 

Poskytovanie dávky v nezamestnanosti od 1. februára 2004 je v kompetencii Sociálnej poisťovne, pretože poistenie v nezamestnanosti a garančné poistenie zo starého zákona o zamestnanosti je začlenené do nového zákona o sociálnom poistení a bolo presunuté do Sociálnej poisťovne. 

Dávka v nezamestnanosti je vlastne náhradným príjmom za príjem zo zamestnania a jej poskytovanie je založené na poistnom princípe. Podmienkou pre priznanie dávky v nezamestnanosti je, aby občan bol v posledných štyroch rokoch pred zaradením do evidencie nezamestnaných občanov poistený v nezamestnanosti najmenej tri roky (ust. § 104 ods. 1 zákona o sociálnom poistení). 

Príklad: 

Nezamestnaná, ktorá ukončila pracovný pomer na dobu určitú po dvoch rokoch, požiadala o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie. Pred vznikom pracovného pomeru bola tri roky SZČO, poistená v nezamestnanosti nebola. Na výplatu dávok v nezamestnanosti nárok nemá, pretože nespĺňa podmienku poistenia v nezamestnanosti z posledných štyroch rokov najmenej tri roky. Po splnení ostatných podmienok daných zákonom, do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradená bude. 

Príklad: 

Absolvent VŠ počas celého štúdia na vysokej škole pracoval na základe pracovnej zmluvy. Počas tohto obdobia bol povinne poistený v nezamestnanosti. Po splnení ostatných podmienok daných zákonom, do evidencie uchádzačov o zamestnanie zaradený bude a má nárok aj na poberanie dávky v nezamestnanosti. 

Výška dávky v nezamestnanosti je jednotná pre všetkých poberateľov, a to 50 % denného vymeriavacieho základu (ust. § 108 ods. 1 zákona o sociálnom poistení) maximálne však zo sumy 43 095 Sk [ust. § 138 ods. 15 písm. a) zákona o sociálnom poistení] okrem rokov 2004 a 2005, počas ktorých je výška dávky 20 % a 35 % denného vymeriavacieho základu (ust. § 276 ods. 1 a 2 zákona o sociálnom poistení). Tiež je jednotná doba poberania dávky v nezamestnanosti, a to šesť mesiacov (ust. § 105 ods. 1 zákona o sociálnom poistení). 

Aktívna politika trhu práce 

Aktívna politika trhu práce je historicky mladšou formou politiky trhu práce, v Európe sa začala rozvíjať po druhej svetovej vojne a výraznejšie až v sedemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia, kedy prestali stačiť opatrenia pasívnej politiky, podpory demotivovali postoje ľudí k práci a rapídne rástli výdaje na ich vyplácanie, preto sa ťažisko politiky začalo presúvať k jej aktívnym zložkám. 

Aktívna politika trhu práce má za cieľ: 

 • pomôcť tým, ktorým hrozí nezamestnanosť, 
 • pomôcť nezamestnaným, aby sa zamestnali skôr, než sa stanú dlhodobo nezamestnanými. 

Základné služby aktívnej politiky trhu práce, ktoré pre občanov upravuje zákon o službách zamestnanosti, sú: 

 • sprostredkovanie vhodného zamestnania, 
 • odborné poradenské služby, 
 • vzdelávanie a príprava pre trh práce, 
 • podpora vytvárania pracovných miest. 

1. Sprostredkovanie vhodného zamestnania 

Činnosť zameraná na: 

1.    vyhľadávanie pracovného miesta a ponúkanie vhodného zamestnania uchádzačovi o zamestnanie a záujemcovi o zamestnanie,  

2.    vyhľadávanie a ponúkanie vhodných zamestnancov zamestnávateľovi. 

Súčasťou sprostredkovania zamestnania je aj:  

 • evidenčná činnosť 
  • evidencia uchádzačov o zamestnanie (uchádzač o zamestnanie sa zaradí do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt odo dňa podania písomnej žiadosti), 
  • evidencia záujemcov o zamestnanie (záujemca o zamestnanie sa zaradí do evidencie záujemcov o zamestnanie na ktoromkoľvek úrade odo dňa podania písomnej žiadosti), 
  • evidencia voľných pracovných miest (novovytvorené alebo existujúce neobsadené pracovné miesto, na ktoré chce zamestnávateľ prijať zamestnanca). 
 • informačné a poradenské služby pri 
  • voľbe povolania
   (poskytovanie informácií a odborných rád o druhoch povolaní a o predpokladoch a požiadavkách na výkon určitého povolania), 
  • výbere zamestnania a zmene zamestnania
   (posúdenie osobných predpokladov, schopností a získaných odborných zručností uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie, poskytovanie informácií a odborných rád súvisiacich so zdravotnými a kvalifikačnými požiadavkami na pracovné miesta), 
  • výbere zamestnanca
   (poskytovanie informácií a odborných rád zamestnávateľom pri hľadaní vhodného zamestnanca na konkrétne pracovné miesto). 
 • vyhotovovanie zoznamov voľných pracovných miest, 
 • vyhotovovanie zoznamov hľadaných zamestnaní uchádzačmi a záujemcami o zamestnanie, 
 • zverejňovanie zoznamov pracovných miest a hľadaných zamestnaní na internete, v tlači a ďalších masovokomunikačných prostriedkoch. 

2. Odborné poradenské služby 

Činnosť zameraná na: 

 • riešenie problémov spojených s pracovným uplatnením uchádzača o zamestnanie, 
 • na vytváranie súladu medzi jeho osobnostnými predpokladmi a požiadavkami na vykonávanie určitého zamestnania, 
 • na ovplyvňovanie rozhodovania a správania sa uchádzača o zamestnanie,  
 • ako aj na jeho sociálnu a pracovnú adaptáciu (ust. § 43 ods. 2 zákona o službách zamestnanosti). 

Odborné poradenské služby nie sú poskytované automaticky všetkým uchádzačom o zamestnanie, pretože nie všetci uchádzači majú rovnaké problémy so svojím ďalším umiestnením na trhu práce. 

Zabezpečuje ich úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci: 

Každému uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej tri mesiace, zabezpečí úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vypracovanie individuálneho akčného plánu (ust. § 9 vyhlášky č. 31/2004 Z. z.). 

Individuálny akčný plán je písomný dokument, ktorý na základe posúdenia osobnostných predpokladov, schopností a odborných zručností uchádzača o zamestnanie určuje druh a rozsah pomoci potrebnej na uľahčenie jeho pracovného uplatnenia a vymedzuje na tento účel konkrétne postupové kroky. Vypracúva ho uchádzač o zamestnanie v úzkej súčinnosti s odborným poradcom. Po vypracovaní a vzájomnom odsúhlasení sa individuálny akčný plán stáva pre uchádzača o zamestnanie záväzný. 

V súvislosti s účasťou na aktivitách určených v individuálnom akčnom pláne poskytuje úrad uchádzačovi časť preukázaných cestovných výdavkov, ktoré sú vyššie ako 100 Sk, najviac 700 Sk mesačne (ust. § 10 vyhlášky č. 31/2004 Z. z.). 

3. Vzdelávanie a príprava pre trh práce 

Teoretická alebo praktická príprava, ktorá umožňuje získať nové vedomosti a odborné zručnosti na účel pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie vo vhodnom zamestnaní alebo na účel udržania zamestnanca v zamestnaní (ust. § 44 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti). 

Za vzdelávanie a prípravu pre trh práce sa nepovažuje teoretická alebo praktická príprava, ktorú: 

 • je zamestnávateľ povinný zabezpečovať pre zamestnancov podľa príslušných právnych predpisov v súlade s výkonom ich zamestnania, 
 • zamestnanec absolvuje z vlastného záujmu bez toho, že by z hľadiska ním vykonávanej práce u zamestnávateľa bola nevyhnutná potreba zmeny jeho kvalifikácie. 

S účinnosťou nového zákona o službách zamestnanosti sa rozširuje okruh osôb, ktorým môže byť poskytované vzdelávanie a príprava pre trh práce. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zabezpečuje vzdelávanie a prípravu pre trh práce uchádzačom o zamestnanie, ale i novej skupine nezamestnaných – záujemcom o zamestnanie. 

Uchádzač o zamestnanie – ust. § 6 zákona o službách zamestnanosti ho definuje ako občana, ktorý: 

 • môže pracovať, 
 • chce pracovať a hľadá zamestnanie, 
 • je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie, 
 • nie je zamestnancom, 
 • neprevádzkuje ani nevykonáva samostatne zárobkovú činnosť, 
 • nevykonáva zárobkovú činnosť v cudzine. 

Uchádzač o zamestnanie môže vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu najviac 16 hodín týždenne a jeho mzda za túto činnosť nesmie presiahnuť 800 Sk týždenne. 

Najvhodnejšou formou pre vykonávanie zárobkovej činnosti uchádzača o zamestnanie je v súlade s ust. § 226 zákona č. 311/2001 Z. z. v platnom znení (ďalej len „Zákonník práce“) dohoda o vykonaní práce, na základe ktorej však môže fyzická osoba odpracovať pre jedného zamestnávateľa maximálne 300 hodín v roku (i na základe viacerých dohôd súhrnne). 

Záujemca o zamestnanie – ust. § 7 zákona o službách zamestnanosti ho definuje ako občana, ktorý: 

 • si hľadá iné zamestnanie a nie je uchádzačom o zamestnanie (napr. dobrovoľne nezamestnaný občan, dôchodca...). 

Príklad: 

Nezamestnaný občan, ktorý má miesto trvalého pobytu v Košiciach, má záujem nájsť si prácu v Bratislave. Nemôže požiadať o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie, to by musel v mieste trvalého bydliska, požiada však niektorý úrad práce v Bratislave o zaradenie do evidencie záujemcov o zamestnanie. Zároveň dohodne s úradom druh požadovaných služieb zamestnanosti a využíva tie, ktoré mu pri hľadaní zamestnania vyhovujú. 

Tabuľka č. 1 – vzdelávanie 

Rozdiely pri zabezpečení vzdelávania a prípravy pre trh práce u uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie
(ust. § 46 Zákona o službách zamestnanosti)
 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce 

Uchádzač o zamestnanie 

Záujemca o zamestnanie 

úrad môže uhradiť náklady 

až do výšky 100 %
(výška úhrady nákladov na jednu vzdelávaciu aktivitu nesmie presiahnuť 10 000 Sk) 

až do výšky 50 %
(výška úhrady nákladov na jednu vzdelávaciu aktivitu nesmie presiahnuť 5 000 Sk) 

výdavky na stravovanie, ubytovanie z miesta trvalého alebo prechodného pobytu do miesta vzdelávania a prípravy a späť 

úrad uhradí výdavky uchádzačovi o zamestnanie
(v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách) 

úrad náklady neuhrádza 

príspevok na služby pre rodinu s deťmi 

úrad môže poskytnúť príspevok, suma nesmie presiahnuť 1 200 Sk mesačne na jedno dieťa a 900 Sk mesačne na každé ďalšie dieťa (poskytuje sa len jednému z rodičov) 

úrad príspevok neposkytuje 

úrad zabezpečí 

predovšetkým v rámci celoštátnych projektov a programov schválených ústredím a realizovaných úradom alebo schválených a realizovaných úradom 

predovšetkým v rámci celoštátnych projektov a programov schválených ústredím a realizovaných úradom alebo schválených a realizovaných úradom 

prerušiť alebo odstúpiť od dohody môže 

z vážnych zdravotných dôvodov (posúdený na základe lekárskej posudkovej činnosti) 

rodinných dôvodov (nemôže sprevádzať dieťa do 10 rokov do predškolského zariadenia alebo do školy) 

osobných dôvodov (napr. zdravotný stav blízkych osôb), ktoré nastali počas vzdelávania a prípravy 

z vážnych zdravotných dôvodov (posúdený svojím ošetrujúcim lekárom) 

rodinných dôvodov (nemôže sprevádzať dieťa do 10 rokov
do predškolského zariadenia alebo do školy) 

osobných dôvodov (napr. zdravotný stav blízkych osôb), ktoré nastali počas vzdelávania a prípravy 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce je aktívne opatrenie trhu práce, ktoré sa popri dvoch vyššieuvedených skupinách nezamestnaných týka i zamestnancov a uplatňuje sa na odstránenie nesúladu medzi ponukou a dopytom na trhu práce formou všeobecného vzdelávania a prípravy a formou špecifického vzdelávania a prípravy. Pre zamestnancov ho zabezpečuje zamestnávateľ (ust. § 47 zákona o službách zamestnanosti). 

Vzdelávanie a príprava pre trh práce zamestnanca sa uskutočňujú: 

 • v pracovnom čase a sú prekážkou v práci na strane zamestnanca, 
 • zamestnancovi patrí náhrada mzdy vo výške jeho priemerného mesačného zárobku. 

Úrad poskytuje príspevok najviac do výšky 90 % oprávnených nákladov, ak: 

 • po skončení bude zamestnávateľ zamestnávať zamestnanca najmenej počas dvanástich mesiacov, 
 • ak sa uskutočňujú ako súčasť opatrení, ktoré majú predísť hromadnému prepúšťaniu alebo ho obmedziť. 

4. Podpora vytvárania pracovných miest 

V aktívnej politike trhu práce významnú úlohu zohrávajú nástroje, ktoré sú zamerané na podporu vytvárania nových pracovných príležitostí. Ide o poskytovanie príspevkov určitým skupinám nezamestnaných, či už na samozamestnanie alebo vytvorenie pracovnej príležitosti u zamestnávateľa, pričom sú splnené podmienky pre poskytnutie niektorého z príspevkov. 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť 

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (ust. § 49 zákona o službách zamestnanosti) sa poskytuje uchádzačovi o zamestnanie: 

 • vedenému v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 15 dní (ust. § 5 vyhlášky č. 44/2004 Z. z.), 
 • ktorý začne a bude túto činnosť vykonávať nepretržite najmenej dva roky, 
 • o príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť požiada písomne. 

Príspevok sa neposkytne uchádzačovi o zamestnanie, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím a bol mu poskytnutý príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť občana so zdravotným postihnutím alebo na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne (ust. § 57 a ust. § 60 zákona o službách zamestnanosti). 

Príspevok sa poskytuje na úhradu preukázaných nákladov súvisiacich so samostatnou zárobkovou činnosťou vo výške najviac 100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje. 

Výška príspevku je závislá od: 

 • typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci,  
 • príslušnosti uchádzača ku skupine znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, 
 • priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese. 

Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie 

Príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zamestnávateľovi, ktorý prijme znevýhodneného uchádzača o zamestnanie do pracovného pomeru na vytvorené pracovné miesto (ust. § 50 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti). 

Za vytvorenie pracovného miesta sa považuje, ak prišlo k celkovému nárastu počtu zamestnancov u zamestnávateľa v priemere za 12 kalendárnych mesiacov v porovnaní s rovnakým predchádzajúcim obdobím. 

Za znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie sa v súlade s ust. § 8 zákona o službách zamestnanosti považujú: 

 • absolventi škôl, 
 • občania starší ako 50 rokov veku, 
 • dlhodobo nezamestnaní občania, 
 • občania, ktorí nepracovali z dôvodu plnenia rodičovských povinností, 
 • osamelí občania starajúci sa o dieťa do desiatich rokov veku, 
 • občania, ktorí stratili schopnosť vykonávať zamestnanie zo zdravotných dôvodov a nie sú občania so zdravotným postihnutím, 
 • občania, ktorí sa sťahujú v rámci územia členských štátov EÚ, 
 • občania so zdravotným postihnutím (tejto skupine občanov vyššie uvedený príspevok úrad neposkytne, ak im bol poskytnutý príspevok na zriadenie chránenej dielne alebo chráneného pracoviska, alebo na úhradu ich prevádzkových nákladov podľa ust. § 56§ 60 zákona o službách zamestnanosti). 

Úrad poskytuje príspevok: 

 • mesačne vo výške najviac 100 % celkovej ceny práce na jedného znevýhodneného uchádzača, pričom celkovú cenu práce tvorí: súčet mzdy, úhrady poistného na zdravotné a sociálne poistenie a príspevku na starobné dôchodkové sporenie platené zamestnávateľom, 
 • najviac 24 mesiacov od uzatvorenia písomnej dohody o poskytnutí príspevku.  

Výška príspevku a dĺžka poskytovania príspevku závisia od príslušnosti okresu, v ktorom sa vytvorí pracovné miesto k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci. Príspevok má za cieľ motivovať zamestnávateľov zamestnávať znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie predovšetkým v okresoch s vysokou mierou nezamestnanosti. 

Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe 

Absolvent, ktorý si nemôže nájsť prvé stále zamestnanie, má možnosť vykonávať absolventskú prax. Zákon o službách zamestnanosti ju v ust. § 51 definuje ako získanie odborných zručností a praktických skúseností u zamestnávateľa, ktoré zodpovedajú dosiahnutému stupňu vzdelania absolventa školy. 

Za absolventskú prax je možné považovať i získavanie alebo prehlbovanie odborných zručností alebo praktických skúseností uchádzačom o zamestnanie do 25 rokov veku, ktoré rozšíria jeho možnosti uplatnenia na trhu práce. 

Na účely absolventskej praxe je za absolventa školy považovaný okrem absolventa školy definovaného v ust. § 8 ods. 1 zákona aj každý uchádzač o zamestnanie do 25 rokov veku bez ohľadu na to, či skončil sústavnú prípravu na povolanie, a bez ohľadu na to, či získal pravidelne platené zamestnanie. 

Absolventská prax sa vykonáva na základe písomnej dohody medzi absolventom školy a úradom práce a medzi úradom a zamestnávateľom. 

Dĺžka vedenia uchádzača o zamestnanie v evidencii na účely poskytnutia príspevku na vykonávanie absolventskej praxe bola pôvodne vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 44/2004 Z. z. stanovená na 4 mesiace, ale pre zdĺhavosť bola skrátená od 15. 4. 2004 na 15 dní. 

Absolventská prax sa vykonáva v rozsahu 20 hodín týždenne. Začiatok pracovného času a jeho rozvrh určuje zamestnávateľ, ktorý po skončení praxe vydá absolventovi potvrdenie o jej vykonaní. 

Najskôr po uplynutí dvoch mesiacov absolventskej praxe vznikne absolventovi nárok na 10 pracovných dní voľna, okrem toho mu zamestnávateľ ospravedlní neprítomnosť z dôvodu PN alebo opatery člena rodiny. 

Absolventovi poskytne úrad paušálny príspevok vo výške 1 500 Sk mesačne na úhradu nevyhnutných osobných výdavkov spojených s vykonávaním absolventskej praxe a zamestnávateľovi 1 000 Sk mesačne na každého absolventa školy, ktorý vykonáva u zamestnávateľa absolventskú prax. 

Príspevok na aktivačnú činnosť 

Nový nástroj aktívnych opatrení na trhu práce, ktorého cieľom je podpora udržiavania pracovných návykov uchádzača o zamestnanie, má zamedziť poklesu pracovných návykov dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie. 

Rozsah aktivačnej činnosti je stanovený najmenej na desať hodín týždenne a štyridsať hodín mesačne okrem mesiaca, v ktorom sa aktivačná činnosť začala (ust. § 52 ods. 1 zákona o službách zamestnanosti). 

Aktivačná činnosť sa môže vykonávať formou: 

 • menších obecných služieb pre obec organizovaných obcou (práce určené na zlepšenie ekonomických, sociálnych, kultúrnych podmienok a životného prostredia obyvateľov obce), 
 • dobrovoľníckych prác organizovaných právnickou osobou alebo fyzickou osobou uvedenou v ods. 5 vyššiecitovaného ustanovenia zákona. 

Príspevok na sťahovanie za prácou 

Príspevok na sťahovanie za prácou je ďalším z nových nástrojov aktívnych opatrení trhu práce. V súlade s ust. § 53 zákona o službách zamestnanosti ho poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ako náhradu preukázaných výdavkov súvisiacich so sťahovaním z miesta trvalého pobytu do miesta výkonu nového zamestnania, ak je miesto výkonu nového zamestnania vzdialené od miesta trvalého pobytu najmenej 30 km uchádzačovi o zamestnanie: 

 • ktorému sprostredkoval vhodné zamestnanie alebo ktorý si našiel zamestnanie sám mimo miesta svojho trvalého pobytu,  
 • ktorý je evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej šesť mesiacov (ust. § 11 ods. 1 vyhlášky č. 44/2004 Z. z.), 
 • ak pri zmene miesta výkonu zamestnania príde i k zmene miesta trvalého pobytu zamestnanca, 
 • ak o príspevok požiada písomne. 

Príspevok na sťahovanie za prácou poskytuje úrad práce raz za dva roky jednorazovo a vo výške najviac 10 000 Sk. 

Ak o príspevok požiadajú obaja manželia, ktorí spĺňajú podmienky pre poskytnutie príspevku, úrad poskytne príspevok len jednému z manželov. 

Za aktívne opatrenia na trhu práce sa považujú aj

 • projekty prevažne financované zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu, 
 • projekty a programy financované alebo spolufinancované zo štátneho rozpočtu alebo z iných zdrojov. 

Tieto projekty a programy rozširujú rad aktívnych opatrení na trhu práce a sú obsiahnuté v ust. § 54 zákona o službách zamestnanosti

Tabuľka č. 2 – poskytovanie príspevkov 

Poskytovanie príspevkov na aktívnu politiku trhu práce v súlade so Zákonom o službách zamestnanosti 

Druh príspevku
na aktívnu politiku trhu práce 

Pre ktorú skupinu nezamestnaných je určený 

Výška príspevku 

Výška príspevku závislá od 

príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť
(§ 49 zákona službách zamestnanosti

vedený v evidencii uchádzačov
o zamestnanie najmenej 15 dní, dva roky,
o príspevok požiada písomne 

100 % z 24-násobku minimálnej celkovej ceny práce platnej ku koncu kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom sa príspevok poskytuje,  vypláca sa evidovanému uchádzačovi 

typu regiónu, príslušnosti uchádzača ku skupine znevýhodnených uchádzačov, priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v okrese 

príspevok na zamestnávanie znevýhodneného uchádzača o zamestnanie (§ 50 zákona o službách zamestnanosti

všetky skupiny znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v súlade
s ust. § 8 zákona (okrem občanov so zdravotným postihnutím, ktorým bol poskytnutý príspevok podľa § 56§ 60 zákona o službách zamestnanosti) evidovaný najmenej 12 mesiacov na základe písomnej dohody 

mesačne vo výške najviac 100 % celkovej ceny práce najviac 24 mesiacov, vypláca sa zamestnávateľovi 

od príslušnosti okresu, v ktorom  sa vytvorí pracovné miesto k typu regiónu oprávneného na poskytovanie štátnej pomoci podľa zákona č. 231/1999 Z. z. 

príspevok na vykonávanie absolventskej praxe
(§ 51 zákona o službách zamestnanosti

 absolvent v súlade s ust. § 8 zákona a každý uchádzač o zamestnanie do 25 rokov veku evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie 15 dní na základe písomnej dohody 

príspevok absolventovi 1 500 Sk/mes.,
príspevok zamestnávateľovi 1 000 Sk mesačne na každého absolventa školy 

na príspevok je po splnení zákonných podmienok právny nárok, príspevok nie je obmedzený regiónom 

príspevok na aktivačnú činnosť (§ 52 zákona o službách zamestnanosti

najmä dlhodobo nezamestnaní uchádzači o zamestnanie s nízkou motiváciou na zamedzenie poklesu pracovných návykov na základe písomnej dohody 

príspevok obci, právnickej a fyzickej osobe na úhradu časti nákladov, ochranné pracovné prostriedky, úrazové poistenie, pracovné náradie a časť ďalších nákladov (v súlade
s vnútorným predpisom ústredia) 

na príspevok je po splnení zákonných podmienok právny nárok, príspevok nie je obmedzený regiónom 

príspevok na sťahovanie za prácou (§ 53 zákona o službách zamestnanosti

miesto výkonu nového zamestnania vzdialené 30 km od miesta trvalého pobytu
evidovaný najmenej 6 mesiacov, ak príde k zmene trvalého pobytu zamestnanca, o príspevok požiada písomne 

výška príspevku je najviac 10 000 Sk raz za dva roky len jednému z manželov 

na príspevok je po splnení zákonných podmienok právny nárok, príspevok nie je obmedzený regiónom 


Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.