Pripravované právne predpisy

Návrh novely Trestného zákona v pripomienkovom konaní

03.12.2021

Do medzirezortného pripomienkového konania bol dňa 30. 11. 2021 predložený návrh novely Trestného zákona.

celý článok

Pripravuje sa novela zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti

10.11.2021

Do medzirezortného pripomienkového konania bol dňa 3. 11. 2021 predložený návrh novely zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

celý článok

Návrh zákona zjednotí pravidlá vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy v rámci EÚ

18.10.2021

NR SR na schôdzi, ktorá začína 19. 10. 2021 bude rokovať aj vládnom návrhu novely zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave v druhom čítaní.

celý článok

Návrh zákona o mediálnych službách a zákona o publikáciách

12.10.2021

Ministerstvo kultúry SR predložilo v októbri. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o mediálnych službách a s ním súvisiaci zákon o vydavateľoch publikácií a o registri v oblasti médií a audiovízie (zákon o publikáciách).

celý článok

Nový právny rámec pre podnikateľov vo finančných ťažkostiach

27.09.2021 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo dňa 20. 9. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o riešení hroziaceho úpadku.

celý článok

Reforma súdnej mapy

16.09.2021 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo dňa 13. 9. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania 4 samostatné návrhy zákonov: zriadenie mestského súdu v Bratislave,  zriadenie mestského súdu v Košiciach, ​nové usporiadanie sídiel a obvodov okresných súdov (zníženie z 54 na 30)  a nové usporiadanie sídiel a obvodov odvolacích súdov (zníženie z 8 na 4).

celý článok

Vláda SR schválila návrh novely školského zákona

25.08.2021

Na rokovaní dňa 25.8.2021 vláda SR schválila návrh novely školského zákona, ktorý predložilo Ministerstvo školstva.

celý článok

Návrh zmeny exekučných zrážok zo mzdy

19.07.2021 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo dňa 9. 7. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania návrh na zmenu nariadenia vlády SR č. 268/2006 Z. z. o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia.

celý článok

Vláda schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

30.06.2021

Dňa 30. 6. 2021 schválila vláda SR návrh novely zákona o verejnom obstarávaní predložený podpredsedom vlády SR a predsedom Úradu pre verejné obstarávanie.

celý článok

MS SR pripravuje zmenu zákona o obchodnom registri

22.06.2021

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zefektívnenie dopĺňania identifikačných údajov osôb v určitom právnom postavení do obchodného registra tak, aby sa v čo najväčšej miere eliminovala povinnosť doplniť identifikačné údaje zo strany zapísaných osôb.  

celý článok

Vládny návrh novely Trestného poriadku ku kolúznej väzbe

01.06.2021

Dňa 28. 5. 2021 bol do Národnej rady SR predložený vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov.

celý článok

Chystané zmeny vo verejnom obstarávaní

17.05.2021

Podpredseda vlády Slovenskej republiky a predseda Úradu pre verejné obstarávanie predložili dňa 12. 5. 2021 do legislatívneho procesu návrh novely zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

celý článok

Poslanci schválili novelu upomínacieho konania, ktorá zlepšuje prístup spotrebiteľov k spravodlivosti

07.05.2021 / Ministerstvo spravodlivosti SR

NR SR schválila 5.5.2021 zmenu v zákone o upomínacom konaní a povinnosť súdu prihliadať na postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a posudzovať vecné odôvodnenie odporu miernejšie.

celý článok

Pripravovaná novela Daňového poriadku

28.04.2021 / Ministerstvo financií SR

Ministerstvo financií SR dňa 27. 4. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh novely zákona o správe daní.

celý článok

Návrh zákona o významných investíciách

10.03.2021 / Ministerstvo hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva SR dňa 9. 3. 2021 do medzirezortného pripomienkového konania predložilo návrh zákona o významných investíciách.

celý článok

Kurzarbeit – návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce v novom znení schválila vláda

24.02.2021

Vláda dňa 24. 2. 2021 schválila návrh zákona o podpore v čase skrátenej práce, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.

celý článok

Návrh nového zákona o elektronických komunikáciách v pripomienkovom konaní

23.02.2021

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh nového zákona o elektronických komunikáciách.

celý článok

Zmenu v postupe pri vydržaní nehnuteľnosti schválila NR SR

28.01.2021

Národná rada SR schválila návrh zmeny Civilného sporového poriadku, ktorá sa týka úpravy v procese vydržania nehnuteľnosti.

celý článok

Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra

12.01.2021 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra. 

celý článok

Rekodifikácia práva obchodných spoločností (legislatívny zámer)

12.01.2021 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností.

celý článok

Vláda schválila návrh nového zákona o ochrane hospodárskej súťaže

11.01.2021

Dňa 7. januára 2021 vláda SR schválila návrh nového zákona o ochrane hospodárskej súťaže.

celý článok

MS SR predkladá zmenu zákona o upomínacom konaní

04.01.2021

Zmena v zákone o upomínacom konaní má vypustiť povinnosť vecne odôvodniť odpor proti platobnému rozkazu, podaný žalovaným ako fyzickou osobou v upomínacom konaní a konaní o platobnom rozkaze.

celý článok

Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní

14.12.2020

Do medzirezortného pripomienkového konania bola predložená novela zákona o verejnom obstarávaní s predpokladanou účinnosťou od 1. augusta 2020.

celý článok

Zmeny v Zákonníku práce schválené v prvom čítaní

30.11.2020

Národná rada SR dňa 26. novembra 2020 schválila v prvom čítaní vládny návrh novely Zákonníka práce, ktorý rieši otázky osobitosti výkonu práce z domácnosti zamestnanca, upravuje možnosť zamestnanca vybrať si medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie a navrhuje iné zmeny.

celý článok

Poslanci schválili zmeny v zákone o archívoch a registratúrach

30.11.2020

Implementácia európskej smernice o vstupe a dovoze tovaru kultúrnej hodnoty, ukladanie utajovaných skutočností a tiež poznatky a požiadavky aplikačnej praxe sú predmetom novely zákona č. 395/2020 Z. z. o archívoch a registratúrach, ktorú 26. novembra 2020 schválil parlament. Návrh novely zákona vypracovalo ministerstvo vnútra, vláda o ňom rozhodla 30. septembra 2020.

celý článok

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrh zmeny zákona o obetiach trestných činov

10.11.2020

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je predložený návrh novely zákona č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov, ktorý má zásadným spôsobom zmeniť filozofiu odškodňovania obetí násilných trestných činov.

celý článok

Pripravuje sa zmena pri vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti

27.10.2020

Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá na rokovanie vlády SR návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 161/2015 Z. z. Civilný mimosporový poriadok.

celý článok

Vláda schválila novú dočasnú ochranu podnikateľov

01.10.2020 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Podnikatelia by pred ekonomickými dopadmi koronakrízy mohli byť chránení aj po 1. januári 2021. Pomoc podnikateľom zabezpečuje návrh zákona o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach, ktorý schválila vláda SR 30. septembra 2020.

celý článok

Vláda schválila reformnú zmenu justície

01.10.2020 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda SR schválila návrh veľkého reformného ústavného zákona v oblasti justície, zahŕňa napríklad previerky sudcov, zavedenie vekového cenzu pre sudcov, či zriadenie najvyššieho správneho súdu.

celý článok

Návrh zákona o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku

26.08.2020 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda SR schválila návrh zákona, ktorý má zaviesť režim správy majetku zaisteného najmä v trestnom konaní. Má zaviesť nový trestný čin zneužitia práva a nový trestný čin prijatia a poskytnutia nenáležitej výhody. 

celý článok

Príprava koncepcie zavedenia systému skrátenej pracovnej doby „kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku

14.08.2020 / Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo informáciu o príprave koncepcie zavedenia systému skrátenej pracovnej doby „kurzarbeit“ do slovenského právneho poriadku na účely konzultácií s podnikateľskými subjektmi.

celý článok

Návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov

11.08.2020 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR predložilo do MPK návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov a novelu zákona o konkurze pre zefektívnenie tzv. malého konkurzu.

celý článok

Vláda schválila balík 114 opatrení pre podnikateľov

25.06.2020 / Ministerstvo hospodárstva SR

Na návrh Ministerstva hospodárstva schválila vláda 24. 6. 2020 balík 114-tich opatrení, nazývaný aj „lex korona“. Ide o najrozsiahlejší balík na zlepšenie podnikateľského prostredia a zníženie administratívneho zaťaženia v modernej histórii Slovenska.

celý článok

Vládny návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe

19.06.2020

Dňa 18. 6. 2020 doručila vláda SR do NR SR návrh zákona o ekologickej poľnohospodárskej výrobe.

celý článok

Vláda schválila rozšírenie dotácií o podporu na nájomné a úpravu v dočasnej ochrane podnikateľov

08.06.2020

Na zasadnutí dňa 4. júna 2020 vláda SR schválila rozšírenie poskytovania dotácií o oblasť nájomného a doplnenie zákona o dočasnej ochrane podnikateľov. NR SR schválila zákon 9. júna 2020.

celý článok

Vláda poskytne príspevok na nájom

25.05.2020

Bratislava 20. mája (TASR) – Vláda poskytne príspevok na nájom nájomcom, ktorí mali z hygienických dôvodov zatvorené svoje prevádzky. Informoval o tom premiér Igor Matovič (OĽaNO) na brífingu po stredajšom rokovaní vlády.

celý článok

Ministerstvo spravodlivosti pripravilo návrh na ochranu podnikateľov počas pandémie COVID-19

16.04.2020

Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Vláda návrh zákona schválila 14. 4. 2020 a posunula ho do skráteného legislatívneho konania. V Zbierke zákonov bol publikovaný 25. 4. 2020 pod č. 92/2020 Z. z.

celý článok

Prvé opatrenia na pomoc ekonomike

30.03.2020

Ministerstvo hospodárstva SR v spolupráci s vecne príslušnými rezortami vypracovalo prvých 7 základných opatrení na pomoc slovenskému hospodárstvu v čase koronakrízy. 

celý článok

Pomoc v boji proti COVID-19: Európsky parlament schválil kľúčové opatrenia EÚ

27.03.2020

Poslanci Európskeho parlamentu dňa 26. 3. 2020 na mimoriadnom plenárnom zasadnutí schválili tri legislatívne návrhy, ktoré ako súčasť koordinovanej reakcie EÚ pomôžu v boji proti pandémii COVID-19 a jej následkom.

celý článok

Návrh zákona o mimoriadnych opatreniach v justícii

24.03.2020 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Ministerstvo spravodlivosti SR reaguje na šírenie choroby COVID-19 aj návrhom zákona o mimoriadnych opatreniach v justícii, ktorý schválila vláda 24. 3. 2020. Národná rada SR bude o návrhu rokovať v zrýchlenom legislatívnom konaní (zákon bol schválený 25. 3. 2020).

celý článok

Zmena vykonávacej vyhlášky k obchodnému registru k 1.10. 2020

30.01.2020 / Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti SR predkladá do medzirezortného pripomienkového konania zmenu vyhlášky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť.

celý článok

Rozšírenie dôvodov dočasného pozastavenia funkcie sudcu a prokurátora

28.11.2019 / Redakcia

Dňa 28. novembra 2019 vláda schválila návrh novely zákona o sudcoch. Navrhuje sa zavedenie opatrení uplatnených v prípadoch, ak je dôvodná pochybnosť, že činnosťou sudcov a prokurátorov bude ohrozená dôveryhodnosť súdnictva alebo dobrá povesť súdnictva a prokurátorov.

celý článok

Katastrálne územia pre začatie pozemkových úprav v roku 2020

22.11.2019 / Redakcia

Na základe uznesenia vlády je v legislatívnom procese pod č. LP/2019/847 výber katastrálnych území pre pozemkové úpravy v roku 2020.

celý článok

Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby schválila vláda

06.11.2019 / Redakcia

Cieľom predloženého návrhu zákona je nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.

celý článok

Zákon proti byrokracii – ďalšie znižovanie administratívnej záťaže

29.10.2019 / Redakcia

Pripravovaná novela má odstrániť povinnosť predkladať v listinnej podobe ďalšie doklady ako napr. kópiu rodného listu, sobášneho listu, či úmrtného listu.

celý článok

Novela zákona o pozemkových úpravách schválená vládou

20.09.2019 / Redakcia

Dňa 19. septembra vláda schválila novelu zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.

celý článok

Pripravovaná novela zákona o verejnom obstarávaní od januára 2020

02.07.2019 / Redakcia

Dňa 1. júla bola do MPK predložená novela zákona o verejnom obstarávaní s plánovanou účinnosťou od 1. januára 2020.

celý článok

Návrh zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby

20.05.2019 / Redakcia

Cieľom predloženého návrhu zákona je nahradenie súčasného všeobecne použiteľného identifikátora – rodného čísla.

celý článok

Vláda schválila návrh zákona o zastavení starých exekúcií

25.04.2019 / Redakcia

Vláda SR na svojom zasadnutí dňa 24. 4. 2019 schválila návrh zákona o ukončení niektorých exekučných konaní.

celý článok

Pripravovaná novela Zákonníka práce v súvislosti s vysielaním pracovníkov

08.04.2019 / Redakcia

Ministerstvo práce, socálnych vecí a rodiny predložilo do MPK návrh zmeny Zákonníka práce. Návrh súvisí s povinnosťou transpozície smenice EÚ o vysielaní pracovníkov.

celý článok

Návrh zákona v súvislosti s brexitom

15.03.2019 / Redakcia

Vláda SR schválila materiál so zámerom prijať potrebné opatrenia, ktoré Slovenskú republiku pripravia vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody. 

celý článok

Predbežná informácia k novému stavebnému zákonu

21.02.2019 / Redakcia

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zverejnilo predbežnú informáciu o chystaných návrhoch, ktoré majú nahradiť súčasný stavebný zákon.

celý článok

Pripravované zmeny Obchodného zákonníka

10.01.2019 / Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zmeny Obchodného zákonníka.

celý článok

Plán legislatívnych úloh 2019

08.01.2019 / Redakcia

Vláda na svojom rokovaní v decembri 2018 schválila plán legislatívnych úloh na rok 2019 - spolu 59 návrhov.

celý článok

Návrhy na zmenu zákona o advokácii

05.12.2018 / Redakcia

Skupina poslancov NR SR predložila do medzirezortného pripomienkového konania návrhy na zmenu dĺžky a započítavania praxe advokátskeho koncipienta.

celý článok

Pripravovaná novela zákona o strelných zbraniach

30.11.2018 / Redakcia

Ministerstvo vnútra SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o strelných zbraniach a strelive. Má zaviesť legislatívne opatrenia na zamedzenie zneužívania strelných zbraní na trestnú činnosť súvisiacu najmä s nedávnymi teroristickými útokmi.

celý článok

Návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií

25.10.2018 / Redakcia

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o ukončení niektorých exekúcií. Ani zásadné zmeny v exekučných konaniach neviedli k výraznej redukcii počtu tzv. starých exekúcií. Ukončenie tzv. starých exekúcií by pri súčasnom tempe ukončovaní exekučných konaní trvalo viac ako 12 rokov.

celý článok

Občiansky zákonník prejde najväčšou zmenou od jeho vydania

15.10.2018 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Dvojitá úprava zmlúv, neprehľadnosť, nejednoznačné odpovede na právne otázky a zaostalosť. To sú len niektoré z dôvodov, prečo čaká Občiansky zákonník veľká rekodifikácia. 

celý článok

Navrhovaná zmena Trestného poriadku ohľadom anonymných podaní

08.10.2018 / Redakcia

Návrh má znížiť zbytočnú zaťaženosť orgánov činných v trestnom konaní a súdov vybavovaním rôznych neopodstatnených anonymných podaní.

celý článok

Návrh nového zákona o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

26.09.2018 / Redakcia

Návrhom sa transponuje Smernica EÚ o mechanizmoch riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia v Európskej únii a upravuje postup pri daňových sporoch so štátmi, s ktorými SR uzavrela zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.

celý článok

Pripravovaná rozsiahla novela zákona o verenom obstarávaní

14.09.2018 / Redakcia

Národná rada SR schválila do druhého čítania návrh rozsiahlej novely zákona  č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

celý článok

Vláda schválila zmenu Občianskeho zákonníka

23.08.2018 / Redakcia

Vláda schválila úpravy v Občianskom zákonníku, v dôsledku ktorých nebude možné premlčané právo zo spotrebiteľskej zmluvy vymáhať ani platne zabezpečiť.  

celý článok

Pripravovaná zmena zákona o registri partnerov verejného sektora

09.08.2018 / Redakcia

Návrh zmien v protischránkovom zákone, ktoré si vyžiadala doterajšia aplikačná prax.

celý článok

Návrh zmeny zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

16.07.2018 / Redakcia

Návrh zákona nadväzuje na programové vyhlásenie vlády SR, v ktorom sa vláda s cieľom eliminovať krátenie prijatých tržieb, zaviazala zabezpečiť rozšírenie priameho elektronického prepojenia registračných pokladníc.

celý článok

Návrh nového zákona o hazardných hrách

28.05.2018 / Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh nového zákona o hazardných hrách ako reakciu na dynamický rast prevádzkovania hazardných hier v on-line prostredí.

celý článok

Plánované zmeny v poisťovníctve, spotrebiteľských a iných úveroch

26.03.2018 / Redakcia

Ministerstvo financií predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poisťovníctve, zákon o spotrebiteľských úveroch a zákon o úveroch na bývanie.

celý článok

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov

26.02.2018 / Redakcia

Návrh zákona o ochrane oznamovateľov predkladá na medzirezortné pripomienkové konanie predseda vlády Slovenskej republiky.

celý článok

Novela Trestného zákona na rokovaní vlády

16.02.2018 / Redakcia

Návrh komplexne upravuje problematiku boja proti terorizmu, vrátane financovania terorizmu a zohľadňuje všetky medzinárodnoprávne záväzky Slovenskej republiky v tejto oblasti.

celý článok

Novela Zákonníka práce na rokovaní vlády

30.01.2018 / Redakcia

Účelom poslaneckého návrhu novely Zákonníka práce je úprava súm niektorých mzdových zvýhodnení za prácu a zavedenie nových mzdových zvýhodnení za prácu v sobotu a v nedeľu.

celý článok

Návrh novej dane z poistenia ako náhrady odvodu z poistného

15.01.2018 / Redakcia

Návrh zákona o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2018.

celý článok

Vyberáme z programu 23. schôdze NR SR (28. 11. 2017 - 13.12.2017)

01.12.2017 / Redakcia

Do programu 23. schôdze je doposiaľ zaradených 80 bodov. Sedemnásť je vládnych návrhov v prvom čítaní a 11 v druhom. Poslanci predložili 36 zákonov.

celý článok

Návrh nového zákona o ochrane osobných údajov schválený

30.11.2017 / Redakcia

Dňa 29.11. 2017 NR SR schválila vládny návrh zákona o ochrane osobných údajov.

celý článok

Vláda SR predložila návrh plánu legislatívnych úloh vlády SR na rok 2018

20.11.2017 / Redakcia

Návrh plánu obsahuje celkom 54 legislatívnych úloh vlády, z čoho je 43 návrhov zákonov  a 11 návrhov nariadení vlády. 

celý článok

Návrh opatrení na zlepšenie fungovania obchodného registra

27.10.2017 / S-EPI, s.r.o.

Návrh Ministerstva spravodlivosti má odbremeniť registrové súdy od presne vymedzenej nesporovej časti agendy obchodného registra.

celý článok

Pripravovaná zmena zákona o slobode informácií

28.09.2017 / Redakcia

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený vládny návrh zmeny zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, s dátumom ukončenia MPK 10. 10. 2017.

celý článok

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

14.09.2017 / Redakcia

Zásadnou zmenou návrhu novely zákona o verejnom obstarávaní má byť zjednodušenie postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek.

celý článok

Vyberáme z programu 19. schôdze NR SR (5. 9. 2017 - 19. 9. 2017)

11.09.2017 / Redakcia

V rámci 91-bodového programu čakajú na poslancov parlamentu v úvode viacero noviel Zákonníka práce či návrhy zmien v sociálnej oblasti.

celý článok

Chystané zmeny v pozemkových spoločenstvách

07.09.2017 / Redakcia

Novela má za cieľ riešiť dlhodobé problematické otázky vyplývajúce z existencie špecifického typu nedeliteľného spoluvlastníctva (spoločná nehnuteľnosť) a jeho organizačného substrátu (pozemkové spoločenstvo).

celý článok

Pripravovaná novela zákona o obecnom zriadení

16.08.2017 / Redakcia

Do medzirezortného pripomienkového konania bol predložený návrh zmeny zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení s predpokladanou účinnosťou k januáru 2018.

celý článok

Vládne opatrenia na zlepšenie podnikateľského prostredia

11.08.2017 / Bc. JUDr. Lenka Hmírová, RSc.

Podnikateľské prostredie na Slovensku čelí výzvam, na ktoré podnikatelia a podnikateľské združenia neustále upozorňujú.

celý článok

Navrhované zmeny Obchodného zákonníka k 1. októbru 2017

29.06.2017 / S-EPI, s.r.o.

Novela má vykonať transpozíciu smernice EÚ 2016/943 o ochrane obchodného tajomstva, zamedziť nepoctivým fúziám obchodných spoločností a posilniť zodpovednosť štatutárnych orgánov, ako aj spoločníkov v prípadoch, v ktorých uskutočňujú úkony poškodzujúce spoločnosť.

celý článok

Vyberáme z programu 18. schôdze NR SR (13. 6. 2017 - 21. 6. 2017)

12.06.2017 / Redakcia

V rámci 18. schôdze NR SR budú poslanci okrem iného prerokúvať aj zákony vrátené prezidentom: zákon z 11. mája 2017, ktorým sa dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a zákon z 10. mája 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach.

celý článok

Zmeny v zákone o sudcoch a prísediacich

31.05.2017 / Redakcia

Národná rada Slovenskej republiky schválila zmeny v zákone č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich. Súčasťou zmien je aj nová vyhláška o odmeňovaní členov disciplinárneho senátu, ktorí nie sú sudcami. 

celý článok

Vyberáme z programu 17. schôdze NR SR (9. 5. 2017 - 19. 5. 2017)

11.05.2017 / Redakcia

V rámci 72-bodového programu čakajú na poslancov parlamentu v úvode ekonomické návrhy od rezortov práce, hospodárstva a dopravy.

celý článok

Ďalšie sprísnenie zodpovednosti štatutárov a nový trestný čin nekalej likvidácie

20.04.2017 / Redakcia

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je návrh ďalšej zmeny Obchodného zákonníka s predpokladanou účinnosťou od 1. októbra 2017.

celý článok

Nová fikcia doručenia do vlastných rúk pre občanov

29.03.2017 / Redakcia

Poslanci NR SR schválili v I. čítaní novelu Správneho poriadku, ktorá zavádza novú fikciu doručenia do vlastných rúk pre občanov – v zmysle ktorej „ak si adresát nevyzdvihne písomnosť do 18 dní od jej uloženia, považuje sa posledný deň tejto lehoty za deň doručenia, aj keď sa adresát o uložení nedozvedel“.

celý článok

Návrh novely zákona o obchodnom registri

24.03.2017 / Redakcia

NR SR schválila v I. čítaní návrh novely o obchodnom registri, ktorej hlavným cieľom je prepojenie centrálnych registrov, obchodných registrov a registrov spoločností.

celý článok

Vyberáme z programu 14. schôdze NR SR (21. 3. 2017 - 7. 4. 2017)

22.03.2017 / Redakcia

V utorok 21. marca sa začala 14. schôdza Národnej rady Slovenskej republiky. Do návrhu programu 14. schôdze je doposiaľ zaradených 92 bodov (okrem pravidelných bodov).

celý článok

Návrh novely zákona o obchodnom registri

09.03.2017 / Redakcia

Novelou zákona sa má splniť povinnosť zavedenia systému prepojenia registrov, ako aj povinnosť zverejňovania informácií o zapisovaných údajoch a poskytovania uložených listín v elektronickej podobe.

celý článok

Vláda pripravuje zmenu v úprave vlastníckych vzťahov k pôde a v nájme poľnohospodárskych pozemkov pre lesné pozemky

07.03.2017 / Redakcia

Vláda pripravuje novelu zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, zákona č.  504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a zákona o lesoch.

celý článok

Vláda schválila úpravu riešenia úpadku dlžníka

16.02.2017 / Redakcia

Vláda dňa 15. 2. 2017 schválila návrh nariadenia, ktorý bol predložený v nadväznosti na zákon č. 377/2016 Z. z. – novelu zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii. Nariadenie upravuje výšku nepostihnuteľnej hodnoty obydlia dlžníka a sumu, do ktorej je dlžník oprávnený požiadať banku o vykonanie platieb.

celý článok

Návrh novely Správneho súdneho poriadku

09.02.2017 / Redakcia

Návrh novely k právu strany civilného sporového konania konať pred súdom v jazyku, ktorému rozumie, dopĺňa aj jej právo predkladať podania a dôkazy v materinskom jazyku, pričom štát sám zabezpečuje preklad týchto podaní a dôkazov.

celý článok

Vyberáme z programu 12. schôdze NR SR (31. 1. 2017 – 14. 2. 2017)

25.01.2017 / Redakcia

Do návrhu programu 12. schôdze je doposiaľ zaradených 88 bodov, z toho 3 zákony vrátené prezidentom SR, 64 návrhov zákonov v prvom čítaní, z toho 11 vládnych a 53 návrhov podaných poslancami národnej rady, 13 návrhov zákonov v druhom čítaní, z toho 5 vládnych a 8 návrhov podaných poslancami národnej rady.

celý článok

Čím sa bude Európsky parlament zaoberať tento rok?

13.01.2017 / Redakcia

Krátky prehľad hlavných oblastí, ktorými sa budú europoslanci zaoberať počas tohto roku.

celý článok

Vláda SR: Návrh novely zákona o sťažnostiach

12.01.2017 / Redakcia

Vládou schváleným návrhom novely zákona sa novým spôsobom upravujú niektoré doterajšie postupy pri podávaní, posudzovaní, prešetrovaní a vybavovaní sťažností.

celý článok

Návrh na doplnenie vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb

11.01.2017

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je stanoviť paušálnu odmenu advokátov za zastupovanie osoby v konaní o oddlžení.

celý článok

Zmena vyhlášky – nový formulár žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení

03.01.2017

Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zaviesť nový vzor formuláru – žiadosti o poskytnutie právnej pomoci v konaní o oddlžení.

celý článok

Návrh novely zákona o e-Governmente

02.12.2016

Novelou zákona o e-Governmente, ktorý schválila vláda SR dňa 30. 11. 2016 by sa mal termín povinnej aktivácie elektronických schránok pre podnikateľov predĺžiť do 30. júna budúceho roka.

celý článok

Vyberáme z programu 11. schôdze NR SR (22. 11. 2016 – 8. 12. 2016)

24.11.2016 / Redakcia

Na programe pléna je zatiaľ zaradených celkovo 65 bodov, z toho 31 zákonov je v prvom čítaní a 21 je v druhom. Poslanci NR SR budú prerokúvať návrh štátneho rozpočtu, urýchlené zmrazovanie platov verejných funkcionárov, zmena pravidiel krajských volieb aj návrat k vetovanému Rokovaciemu poriadku Národnej rady SR.

celý článok

Pripravuje sa nový zákon z dielne ministerstva hospodárstva - Spotrebiteľský zákonník

02.11.2016

Cieľom nového zákona je zjednotiť právnu úpravu v oblasti ochrany spotrebiteľa do jedného uceleného právneho predpisu.

celý článok

Vyberáme z programu 10. schôdze NR SR (11. 10. 2016 – 27. 10. 2016)

12.10.2016 / Redakcia

Na definitívne schválenie čaká aj séria návrhov od ministra financií Petra Kažimíra. Jeden z nich prináša zvýšenie sadzby osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach. Odvod sa má zvýšiť zo súčasných 0,00363 na 0,00726. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská sa zase pokúsi získať definitívnu podporu pre svoj návrh protischránkového zákona. Úlohou právnej normy je zaviesť väčšiu transparentnosť do obchodov medzi štátom a firmami zo súkromného sektora

celý článok

Vláda SR: Efektívnejšie exekúcie, dostupnejší osobný bankrot

23.09.2016 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Vláda schválila zmeny v exekúciách a v osobnom bankrote. Zmeny upravujú vzťahy medzi súdmi, exekútormi a dlžníkmi. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie.

celý článok

Legislatívne zmeny ministerky L. Žitňanskej posunuli poslanci do druhého čítania

09.09.2016 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Do druhého čítania postupuje nový účinný protischránkový zákon. Rovnako tak novela trestných kódexov, ktorá má priniesť účinnejšie postihovanie extrémistických a rasovo motivovaných trestných činov.

celý článok

Čo čaká poslancov EP v druhej polovici roka?

24.08.2016

Počas nasledujúcich mesiacov sa budú poslanci EP zaoberať mnohými témami, počnúc migračnou krízou až po jednotný digitálny trh. Prečítajte si, o čom všetkom bude reč.

celý článok

Vláda SR: Návrh novely zákona o spotrebiteľských úveroch...

17.08.2016 / Redakcia

Cieľom novely je predísť negatívnym trendom pri poskytovaní spotrebiteľských úverov, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k zvýšeniu rizík tak pre veriteľov, ako aj spotrebiteľov a ekonomiku ako celok.

celý článok

Návrh novely zákona o hazardných hrách

15.07.2016 / Redakcia

Ministerstvo financií Slovenskej republiky navrhuje sprísniť prevádzkovanie hazardných hier a zvýšiť ochranu spotrebiteľov. Poberatelia príspevkov v hmotnej núdzi by nemali mať prístup k hazardným hrám.

celý článok

Rýchlejšie a efektívnejšie vydávanie platobných rozkazov

15.07.2016 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Nový zákon o upomínacom konaní má za cieľ zrýchliť a zefektívniť proces vymoženia pohľadávok, a teda v konečnom dôsledku aj výrazne skrátiť lehotu, v ktorej sa podnikateľ dostane po svoje peniaze.

celý článok

EP schválil pravidlá na zvýšenie odolnosti dôležitých služieb voči online hrozbám

13.07.2016

Nová smernica stanovuje povinnosti v oblasti bezpečnosti a podávania správ pre prevádzkovateľov takzvaných základných služieb v sektoroch, akými sú energetika, doprava, zdravotníctvo, bankovníctvo či dodávky a distribúcia pitnej vody.

celý článok

Návrh novely zákona o konkurze a vyrovnaní k zmene úpravy inštitútu oddlženia v pripomienkovom konaní

11.07.2016

Účelom návrhu zákona je riešenie úpadku fyzických osôb, ktoré predstavuje v Slovenskej republike významný ekonomicko-sociálny problém.

celý článok

Vyberáme z programu 6. schôdze NR SR (14. 6. 2016 – 22. 6. 2016)

15.06.2016 / S-EPI, s.r.o.

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko otvoril šiestu schôdzu parlamentu. Na poslancov čaká zvýšenie platov učiteľov, zachovanie málotriedok, ktoré nespĺňajú nové podmienky, ale aj zníženie pokút za jazdu po diaľnici bez platnej elektronickej známky.

celý článok

Parlament uľahčil cezhraničné uznávanie verejných listín v EÚ

09.06.2016

Európsky parlament dňa 9. 6. 2016 schválil legislatívne zmeny, ktoré zjednodušia preukazovanie pravosti verejných listín, akými sú rodný či sobášny list, v iných členských štátoch a uľahčia tak voľný pohyb osôb v rámci EÚ.

celý článok

Advokátski koncipienti nebudú mať skrátenú dĺžku praxe

24.05.2016 / S-EPI, s.r.o.

Advokátskym koncipientom sa nebude skracovať dĺžka praxe z piatich rokov na tri roky.

celý článok

Vyberáme z programu 4. schôdze NR SR (17. 5. 2016 – 25. 5. 2016)

17.05.2016 / S-EPI, s.r.o.

Na poslancov NR SR čaká na májovej schôdzi 67 bodov, z ktorých 56 je opozičných, zvyšok sú koaličné a rôzne správy. Plénum je naplánované na 17. mája 2016. Na pláne je aj sedem opozičných návrhov zmien Zákonníka práce, o všetkých sa bude rokovať spoločne.

celý článok

Európsky parlament si posvieti na dane

10.05.2016

Pozrite si prehľad toho, čo všetko ohľadne väčšej daňovej transparentnosti a spravodlivosti majú poslanci momentálne na stole.

celý článok

Návrh novely zákona o zdravotnom poistení

25.04.2016

Dňa 25. apríla 2016 vláda SR schválila návrh zákona, ktorým sa mení zákon o zdravotnom poistení. Jeho cieľom je posun termínu vydávania preukazu poistenca s elektronickým čipom, ako aj posun termínu povinnosti vytvárania a zasielania elektronických zdravotných záznamov do elektronickej zdravotnej knižky.

celý článok

Reforma ochrany osobných údajov: EP schválil nové pravidlá pre digitálnu éru

18.04.2016

Európsky parlament schválil reformu ochrany osobných údajov, ktorej cieľom je vrátiť užívateľom internetu kontrolu nad ich dátami a zabezpečiť vysokú a jednotnú úroveň ich ochrany zodpovedajúci digitálnej ére v celej EÚ.

celý článok

Budú naše osobné údaje v USA dostatočne chránené?

21.03.2016

Ak používate Facebook alebo Gmail, vaše fotografie alebo maily sú väčšinou uschovávané na serveroch v USA. Toto zasielanie údajov ponad Atlantik je úplne legálne, pokiaľ sa americké firmy zaviažu, že s nimi budú narábať podľa európskych štandardov.

celý článok

EP schválil vytvorenie európskej platformy na boj proti nelegálnej práci

09.02.2016

Cieľom platformy je rozšíriť možnosti členských štátov riešiť početné a bolestivé problémy vyplývajúce z nedeklarovanej práce, a to prostredníctvom posilnenia vzájomnej spolupráce.

celý článok

Čím sa bude Európsky parlament zaoberať v roku 2016?

22.01.2016

Pozrite si prehľad najdôležitejších tém, ktorými sa bude zaoberať Európsky parlament (EP) v roku 2016. Popri témach ako migrácia a klimatické zmeny bude chcieť EP posilniť agentúry na vymáhanie práva, vniesť spravodlivosť do zdaňovania firiem a zlepšiť pravidlá ochrany údajov.

celý článok

Vyberáme z programu 60. schôdze NR SR (21. 12. 2015)

22.12.2015 / S-EPI, s.r.o.

Na 60. schôdzi NR SR bol opätovne prerokúvaný zákon z 9. decembra 2015, ktorým sa menil a dopĺňal zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon vrátený prezidentom Slovenskej republiky.

celý článok

Návrh zmeny vykonávacej vyhlášky k zákonu o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi

11.12.2015 / S-EPI, s.r.o.

V návrhu sú nové vzory žiadosti o poskytnutie právnej pomoci a žiadosti o poskytnutie právnej pomoci súvisiacej s oznamovaním protispoločenskej činnosti.

celý článok

Návrh novely zákona o tepelnej energetike

19.11.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom návrhu zákona je poskytnúť ustanoveným aktívam držiteľa povolenia na výrobu a rozvod tepla, ktorý je právnickou osobou so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, exekučnú imunitu.

celý článok

Vyberáme z programu 58. schôdze NR SR (10. 11. 2015 – 15. 12. 2015)

10.11.2015 / S-EPI, s.r.o.

V rámci 58. schôdze NR SR, ktorá bude posledným riadnym rokovaním NR SR v tomto volebnom období, je na programe 136 bodov. Plénum je naplánované do 10. decembra 2015.

celý článok

NR SR: Členovia školského výboru odobrili návrh zákona o športe

09.11.2015

Vládny návrh zákon o športe odobrili členovia parlamentného výboru pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, poslanci však k nemu predložili niekoľko desiatok pozmeňujúcich návrhov.

celý článok

Výbory NRSR prerokúvajú návrh nového zákona o verejnom obstarávaní

04.11.2015 / Úrad pre verejné obstarávanie

V návrhu nového zákona o verejnom obstarávaní sa najväčší dôraz kladie na plnú elektronizáciu postupov verejného obstarávania a všetkých procesných fáz zadávania zákaziek.

celý článok

Nahradí dovolanie v trestnom konaní inštitút sťažnosti?

03.11.2015 / JUDr. Robert Gogola

Hrozí v trestnom konaní z dôvodu návrhu na opätovné zavedenie inštitútu sťažnosti pre porušenie zákona a vypustenie dovolania z trestného poriadku systematické porušovanie princípov právnej istoty a rovnosti účastníkov konania pred súdom?

celý článok

Novela nariadenia vlády SR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia

22.10.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Schválená zmena prispeje k zvýšeniu právnej ochrany osôb postihnutých výkonom exekúcie zrážkami zo mzdy a z iných príjmov.

celý článok

Ministerstvo spravodlivosti navrhuje zvýšiť ochranu pred exekúciami

14.10.2015 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Návrh novely nariadenia vlády SR zvyšuje sumu, ktorú nemožno zraziť zo mzdy alebo iného príjmu na sto percent životného minima.

celý článok

Vyberáme z programu 55. schôdze NR SR (7. 10. 2015)

08.10.2015 / S-EPI, s.r.o.

Na programe 55. schôdze NR SR bol návrh novely zákona  č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve, ktorý sa prerokúval v I. čítaní.

celý článok

Návrh novely stavebného zákona

25.09.2015 / S-EPI, s.r.o.

NR SR schválila v I. čítaní novelu stavebného zákona a zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy, ktorá bola predložená za účelom zefektívnenia povoľovacích procesov tak, aby bolo možné realizovať povoľovanie stavieb významnej investície v čo najkratšom časovom horizonte.

celý článok

Predstavitelia justície sa zhodli na potrebe zmeniť Trestný poriadok

22.09.2015 / Ministerstvo spravodlivosti SR

Najvyšší predstavitelia justície rokovali s ministrom spravodlivosti o spresnení pravidiel pri rozhodovaní o väzbe v súvislosti s konaním po povolení obnovy konania.

celý článok

Vyberáme z programu 54. schôdze NR SR (16. 9. 2015 – 7. 10. 2015)

11.09.2015 / S-EPI, s.r.o.

Na programe 54. schôdze NR SR, ktorá sa začne v stredu 16. septembra, je rekordných 173 bodov. Zo 173 bodov je 130 návrhov v prvom čítaní, z toho je 59 vládnych a 71 poslaneckých. V druhom čítaní je 23 vládnych iniciatív a jeden poslanecký návrh. Poslanci budú medzi inými v I. čítaní rokovať o návrhu nového zákona o športe a rovnako v prvom čítaní je na programe aj návrh zákona o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Ten sa predkladá za účelom transpozície smernice a implementácie nariadenia, ktoré zavádzajú nové pravidlá v rámci alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov.  

celý článok

Vláda schválila 48 návrhov zákonov

02.09.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky schválila 26. augusta 2015 na svojom rokovaní 48 návrhov zákonov. Ide o posledné návrhy zákonov, ktoré bude možné, podľa aktuálneho harmonogramu rokovaní Národnej rady Slovenskej republiky, schváliť v riadnom legislatívnom procese v tomto volebnom období.

celý článok

Vybavovanie sťažností obvinených a odsúdených po novom

10.08.2015 / JUDr. Robert Gogola

Dňa 6. 8. 2015 bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie o návrhu novely zákona o Zbore väzenskej a justičnej strážeJeho cieľom je najmä vytvorenie osobitnej úpravy vybavovania sťažností obvinených vo výkone väzby a odsúdených vo výkone trestu odňatia slobody.

celý článok

Pripravuje sa zefektívnenie vymáhania pohľadávok štátu

21.07.2015 / JUDr. Robert Gogola

Ministerstvo financií SR chce prostredníctvom návrhu novely zákona o pohľadávkach štátu zefektívniť systém vymáhania pohľadávok štátu, ktorý je v súčasnosti často zdĺhavý. 

celý článok

Návrh nariadenia vlády SR na vykonanie zákona o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií

10.07.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Návrhom nariadenia sa určuje, že predmetnou právnickou osobou je s.r.o. založená Ministerstvom financií SR, pričom jej posilnené vlastné zdroje financovania sú vo výške 20 miliónov eur.

celý článok

Návrh nového zákona o štátnej pomoci

10.07.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Návrh zákona o štátnej pomoci vymedzuje len základné pravidlá pre poskytovanie štátnej pomoci a minimálnej pomoci, a to vzhľadom na to, že legislatívu v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci prijíma Európska únia na základe čl. 109 Zmluvy o fungovaní EÚ.

celý článok

Návrh novely zákona o fluórovaných skleníkových plynoch

10.07.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom novely zákona je chrániť životné prostredie znižovaním a predchádzaním emisií fluórovaných skleníkových plynov, stanoviť pravidlá obmedzovania, používania, zhodnotenia a zneškodnenia týchto plynov, ako aj výrobkov a zariadení, ktoré tieto plyny obsahujú.

celý článok

Návrh novely zákona o hnojivách

10.07.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Navrhovaným zákonom sa upravujú správne aplikačné postupy tak, aby nedošlo k bodovému znečisteniu pôdy a aby sa predišlo možnej kontaminácii podzemných vôd s následným vstupom nežiaducich látok do potravinového reťazca obyvateľov.

celý článok

Novela zákona o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach

10.07.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Návrh spresňuje a upravuje rozsah ambulantného predaja sladkovodných trhových rýb a vianočných stromčekov, mení sa formulácia a odborná terminológia v časti zákazu predaja niektorých výrobkov

celý článok

Nové kódexy civilného procesného práva si vyžiadajú zmeny v 170 právnych predpisoch

09.07.2015 / JUDr. Robert Gogola

Občiansky súdny poriadok č. 99/1963 Zb. od 1. júla 2016 nahradia tri nové kódexy. Ide o rozsiahlu zmenu, s ktorou prichádzajú nové procesné inštitúty, ale aj terminológia.

celý článok

NR SR schválila novelu školského zákona

01.07.2015 / S-EPI, s.r.o.

NR SR po viacerých odkladoch schválila dňa 30. 6. 2015 novelu školského zákona. Najviac diskutovanou bola zmena o právomociach miest, obcí a žúp pri voľbe riaditeľa základnej či strednej školy.

celý článok

Návrh novely Trestného zákona

26.06.2015 / S-EPI, s.r.o.

Návrhom zákona sa  transponuje do právneho poriadku SR Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, ktorej predmetom je garancia procesných práv obvinených na informácie v rámci trestného konania a konania o  európskom zatýkacom rozkaze.

celý článok

Návrh novely o platobných službách sľubuje zlepšenie podmienok pre spotrebiteľov

22.06.2015 / JUDr. Robert Gogola

V prípade, ak by bola novela zákona prijatá v podobe, v akej je momentálne predložená, bude môcť spotrebiteľ jednoduchšie presunúť platobný účet k inému poskytovateľovi platobných služieb.

celý článok

Návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim

19.06.2015 / S-EPI, s.r.o.

NR SR v I. čítaní schválila návrh zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim, ktorý bude nadväzovať na nový zákon o územnom plánovaní a výstavbe. 

celý článok

Vyberáme z programu 53. schôdze NR SR (16. 6. 2015 – 3. 7. 2015)

19.06.2015 / S-EPI, s.r.o.

Na programe 53. schôdze NR SR je v prvom čítaní je aj prerokúvanie vládneho návrhu nového stavebného zákona. Vládnym návrhom zákona o verejnom obstarávaní, ktorý má zabezpečiť vytvorenie verejného registra konečných užívateľov výhod subjektov, ktoré získavajú zákazky z verejného obstarávania s cieľom dosiahnuť efektívnejšie a transparentné nakladanie s verejnými prostriedkami pri verejnom obstarávaní sa poslanci NR SR zaoberajú v druhom čítaní.

celý článok

Stanovisko NBS k použitiu Občianskeho zákonníka v spotrebiteľských obchodných vzťahoch

03.06.2015

Stanovisko má poskytnúť dodávateľom finančných služieb vysvetlenie k uplatňovaniu ustanovenia § 52 ods. 2 Obč. zákonníka v znení účinnom od 1. apríla 2015, v znení zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.

celý článok

Zo zasadnutia Vlády SR dňa 27. mája 2015

28.05.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Vláda SR na svojom 164. zasadnutí dňa 27. mája 2015 schválila aj návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou by sa zaviedla možnosť posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa. Návrhom nového stavebného zákona si vláda kladie za cieľ riešiť aj aktuálny celospoločenský problém zníženia úrovne disciplíny vo výstavbe.

celý článok

NR SR schválila kódexy civilného práva

22.05.2015 / S-EPI, s.r.o.

Dňa 21. mája 2015 Národná rada SR schválila reformu civilného práva procesného. Nové kódexy (Civilný sporový poriadok, Civilný mimosporový poriadok a Správny súdny poriadok) nahradia socialistický Občiansky súdny poriadok z roku 1963.

celý článok

Vláda SR: Novela Notárskeho poriadku

21.05.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky schválila 20. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok).

celý článok

Vláda SR: Novela zákona o strelných zbraniach a strelive

05.05.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Navrhuje sa zavedenie evidencie expanzných zbraní, ktoré boli upravené zo zbraní kategórie A, kategórie B a kategórie C z dôvodu ich masívneho rozšírenia, čo môže viesť k ohrozeniu bezpečnostnej situácie v SR.

celý článok

Vyberáme z programu 51. schôdze NR SR (5. 5. 2015 – 29. 5. 2015)

04.05.2015 / S-EPI, s.r.o.

Na programe 51. schôdze NR SR bolo aj prerokúvanie nového autorského zákona, novely zákona o rodine a novely zákona o verejnom obstarávaní. Vládne návrhy Správneho súdneho poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Civilného sporového poriadku sú v rámci legislatívneho procesu v druhom čítaní.

celý článok

Vláda SR schválila návrh nového autorského zákona

16.04.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Návrh nového autorského zákona sa sústreďuje na zabezpečenie efektívnejšieho výkonu práv autorov a iných nositeľov práv a zároveň zabezpečuje vyváženie záujmov na strane nositeľov práv a používateľov.

celý článok

Vláda SR schválila návrh novely zákona o rodine

16.04.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Cieľom návrhu je zlepšiť podmienky ochrany detí a riešenie aktuálnych aplikačných problémov, ktoré boli identifikované za roky existencie a platnosti zákona o rodine a iných predpisov v ich vzájomných súvislostiach.

celý článok

Vláda SR schválila návrh novely zákona o verejnom obstarávaní

16.04.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zavádza definícia konečného užívateľa výhod na účely tohto zákona. 

celý článok

Vyberáme z programu 49. schôdze NR SR (15. 4. 2015 – 24. 4. 2015)

15.04.2015 / S-EPI, s.r.o.

Na 49. schôdzi NR SR bol prerokovaný vládny návrh novely Obchodného zákonníka, ktorého zámerom bolo zamedziť poškodzovaniu veriteľov rámci konkurzného a reštrukturalizačného konania a posilnenia zodpovednosti za podnikanie.

celý článok

Prezident dňa 8. 4. 2015 podpísal nový zákon o odpadoch

09.04.2015 / Mgr. Matej Zvrškovec

Najväčšou zmenou, ktorú prináša nový zákon, je zrušenie Recyklačného fondu a z toho vyplývajúce zrušenie povinnosti výrobcov a dovozcov platiť relevantný príspevok.

celý článok

Nariadenie vlády SR o sprístupňovaní pyrotechnických výrobkov na trhu

20.03.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Nariadenie vlády Slovenskej republiky roztrieďuje pyrotechnické výrobky do kategórií podľa úrovne nebezpečenstva a s ohľadom na spôsob ich použitia, účel alebo hladinu hluku.

celý článok

NR SR: Nová povinnosť pre predajcov na diaľku

20.03.2015 / JUDr. Robert Gogola

V snahe predchádzať prípadom, keď sa pri komunikácii na diaľku nedodržiavajú pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov spotrebiteľa, bola do NR SR predolžená novela zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

celý článok

Vláda SR: Nové pravidlá poskytovania podpory v sektore vína

20.03.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie, ktoré predstavuje právnu úpravu na vykonanie nových pravidiel poskytovania podpory v sektore vína.

celý článok

Vláda SR: Nové pravidlá pre zaznamenávanie informácií v sektore mlieka

20.03.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Vláda Slovenskej republiky na rokovaní 18. 3.2015 schválila nariadenie o podmienkach spoločnej organizácie trhu s mliekom a mliečnymi výrobkami.

celý článok

Vyberáme z programu 48. schôdze NR SR (10. 3. 2015 – 25. 3. 2015)

12.03.2015 / S-EPI, s.r.o.

Zmenili poslanci pravidlá pre platnosť referenda? Na programe schôdze bola v prvom čítaní prerokovaná aj novela zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorej by mali byť viac chránené záujmy subdodávateľov. 

celý článok

Vláda SR: Novela Trestného zákona

05.03.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Návrhom sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/13/EÚ z 22. mája 2012 o práve na informácie v trestnom konaní, ktorej predmetom je garancia procesných práv obvinených na informácie v rámci trestného konania a konania o európskom zatýkacom rozkaze.

celý článok

Novela zákona o účtovníctve

19.02.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Podľa novely zákona o účtovníctve budú subjekty verejného záujmu s viac ako 500 zamestnancami povinné vo výročnej správe uvádzať aj ďalšie nefinančné informácie o sociálnom prostredí, o dodržiavaní ľudských práv a boji proti korupcii a úplatkárstvu.

celý článok

Vláda SR: Novela zákona o ochrane pred požiarmi

19.02.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Novela zákona nanovo ustanovuje podmienky a postup pri overovaní vedomostí a vydávaní osvedčení o odbornej spôsobilosti na úseku ochrany pred požiarmi.

celý článok

Vláda SR: Novela zákona o cenných papieroch

12.02.2015 / JUDr. Peter Rohaľ

Návrh ruší bariéry na vytváranie nových finančných produktov (investičné certifikáty) na trh, napr. obmedzenia pri vydávaní, kde doteraz platila právna úprava, že ich môžu vydávať len banky.

celý článok

NR SR schválila zákon o audiovízii

03.02.2015 / S-EPI, s.r.o.

Na svojom zasadnutí dňa 3. 2. 2015 Národná rada SR schválila zákon o audiovízii.

celý článok

Návrh zákona o registri právnických osôb...

02.02.2015 / Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu zákona je zabezpečiť legislatívne prostredie pre zriadenie registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ako jedného zo základných registrov podľa Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy.

celý článok

Vyberáme z programu 46. schôdze NR SR (27. 1. 2015 – 13. 2. 2015)

30.01.2015 / S-EPI, s.r.o.

Na programe schôdze boli v prvom čítaní prerokované aj tri kódexy, ktoré nahradia Občiansky súdny poriadok: Civilný sporový poriadok (tlač 1333), Civilný mimosporový poriadok (tlač 1334), Správny súdny poriadok (tlač 1335). 

celý článok

NR SR schválila zmenu Zákonníka práce

29.01.2015 / S-EPI, s.r.o.

Na svojom zasadnutí dňa 28. 1. 2015 Národná rada SR schválila zmenu Zákonníka práce.

celý článok

Návrh zákona o kultúrno-osvetovej činnosti

26.01.2015 / Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu zákona je najmä užšie vymedziť pojem „kultúrno-osvetová činnosť“, zaviesť evidenciu v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti na krajskej a celoslovenskej úrovni a určiť, kto môže kultúrno-osvetovú činnosť vykonávať.

celý článok

Návrh zákona o verejnom obstarávaní

26.01.2015 / Mgr. Miriama Draškovičová

Medzi ciele návrhu patrí zefektívnenie a urýchlenie procesov verejného obstarávania prostredníctvom povinnej elektronizácie, väčšia flexibilita a zníženie administratívnej záťaže, uľahčenie prístupu malým a stredným podnikom na trh.

celý článok

Návrh novely zákona o dráhach

20.01.2015 / Mgr. Miriama Draškovičová

Medzi cieľmi návrhu zákona je aj prebratie schválenej smernice, ktorou sa zriaďuje jednotný európsky železničný priestor v transpozičnej lehote do 16. júna 2015.

celý článok

Návrh novely zákona o sociálnom poistení

20.01.2015 / Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu zákona je zaviesť nové právne inštitúty ako minimálny dôchodok, ktorý má zabezpečiť poistencovi, ktorý počas väčšiny svojho pracovného života vykonával zárobkovú činnosť, dôchodkový príjem na takej úrovni, aby nebol odkázaný na pomoc v hmotnej núdzi. 

celý článok

Návrh novely zákona o archívoch a registratúrach

08.01.2015 / Mgr. Miriama Draškovičová

Cieľom návrhu zákona je v prvom rade prebratie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/60/EÚ z 15. mája 2014 o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu.

celý článok

Návrh novely zákona o priestupkoch

08.01.2015 / Mgr. Miriama Draškovičová

Návrh zákona má za cieľ zamedziť zneužívaniu inštitútu uhradenia blokovej pokuty blokom na pokutu nezaplatenú na mieste osobami, ktoré už v momente prevzatia takéhoto bloku sú si vedomé, že udelenú pokutu nezaplatia.

celý článok

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.