Právnická literatúra

Konkurz a reštrukturalizácia 2020, EPI konferencia

08.06.2020 / JUDr. Martin Maliar

Aj v roku 2020 vás pozývame na prestížnu EPI konferenciu, ktorá ponúka unikátny prierez aktuálne najdiskutovanejšími témami konkurzného práva. V. ročník podujatia sa bude po prvýkrát konať v priestoroch Hotela Tri Studničky****, kde na vás okrem odbornej časti pod vedením tých najlepších odborníkov na Slovensku čaká aj relax alebo wellness v obľúbenej turistickej destinácii Nízkych Tatier.

celý článok

Kybernetická bezpečnosť 2020, EPI konferencia

08.06.2020 / JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Spoločnosť Poradca podnikateľa vás pozýva na II. ročník EPI konferencie, ktorá má ambíciu poskytnúť náhľad do reálnej praxe kybernetickej bezpečnosti. Určená je najmä manažérom, predstaviteľom samospráv, vedúcim zamestnancov a konateľom, ktorých hlavnou náplňou činnosti nie je kybernetická bezpečnosť.

celý článok

Odpadové hospodárstvo 2020, EPI konferencia

08.06.2020

O zmenách v právnej úprave, ich dosahu na priemysel, ako aj problémoch, ktoré aktuálne riešia firmy v oblasti odpadového hospodárstva, môžete prísť diskutovať opäť už v marci. Podujatia sa zúčastnia okrem zástupcov príslušných úradov aj predstavitelia spoločností z praxe, ktorí vám odprezentujú, aké sú aktuálne dostupné zariadenia na nakladanie s odpadmi v SR a ako sa oni rozhodli riešiť ich situáciu vo vlastných firmách.

celý článok

Verejné obstarávanie 2020, EPI konferencia - II. ročník

08.06.2020

„Veľká“ novela zákona o verejnom obstarávaní je v platnosti už viac ako rok. Ako vyzerá jej aplikačná prax s odstupom roka a aké zmeny nám prináša rok 2020? O tom bude pojednávať v poradí už II. ročník EPI konferencie, ktorého program bude zostavený tak, aby účastníkov oboznámil s novými pravidlami a poskytol im komplexné informácie o tom, ako postupovať pri verejnom obstarávaní v roku 2020.

celý článok

Zákon o rodine, 2. aktualizované vydanie - Veľký komentár

21.05.2020 / JUDr. Róbert Bános

Zákon o rodine 2. aktualizované vydanie vychádza v edícii Veľkých komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.
Publikácia ponúka podrobný a praktický výklad zákona o rodine z autorského pera skúsených advokátov Róberta Bánosa a Martiny Košútovej. Súčasťou komentára je ucelená judikatúra a vzory právnych podaní.

celý článok

Správny poriadok a Správny súdny poriadok - 2. diel

07.04.2020 / JUDr. Jozef Milučký

Správny poriadok a Správny súdny poriadok 2. diel, vychádza v edičnej rade JUDIKATÚRA vydavateľstva EUROKÓDEX.
Publikácia sa snaží svojím obsahom veľmi citlivo reagovať na potreby aplikačnej praxe a ponúknuť čitateľovi široké spektrum veľmi zaujímavých rozhodnutí prijatých správnym kolégiom Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Predkladané judikáty ( 87 judikátov ) sa týkajú rozsiahlej problematiky z rôznych oblastí verejnej správy.

celý článok

Trestný poriadok, Veľký komentár, 4. vydanie

09.03.2020 / prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Trestný poriadok, IV. aktualizované vydanie vychádza v edícii Veľké komentáre vydavateľstva EUROKÓDEX. V porovnaní s predchádzajúcim 3. vydaním diela sú v 4. aktualizovanom vydaní zapracované všetky zmeny a aktualizované aj uvádzané súvisiace predpisy tak, aby zodpovedali k právnemu stavu, 1.8.2019.

celý článok

Zákon o zdravotnej starostlivosti, Komentár

09.03.2020 / JUDr. Katarína Ševcová, PhD.

Komentár k Zákonu o zdravotnej starostlivosti, vychádza v edícii Komentárov vydavateľstva EUROKÓDEX.Vymedzuje základné vzťahy pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, jej formy a súvisiace služby. Základným bodom je ochrana práv pacienta a jeho integrity, výkon špecifických medicínskych úkonov.

celý článok

Čierna stavba, Stavebné právo

18.02.2020 / JUDr. Martin Píry, Ph.D

Čierna stavba vychádza v edičnej rade Monotematika – Stavebné právo vydavateľstva EUROKÓDEX. Autor diela si dal ambiciózny cieľ predstaviť čitateľovi právnu problematiku nelegálnej, pomocne povedané čiernej stavby. V jednotlivých častiach definuje a analyzuje procesy a možnosti, ktoré ponúka súčasný právny stav v tejto oblasti.
Zároveň hľadá východiská inšpirujúc sa susednou Českou republikou a predstavuje návrh, ktorý v čase komponovania tohto diela bol predmetom pripomienkového konania a rokovania v parlamente.

celý článok

Novela zákona o odpadoch, Komentár

08.08.2019 / JUDr. Ivana Jušková

Od 1. januára 2019 je účinná rozsiahla novela zákona o odpadoch, ktorá priniesla mnohé zmeny nielen pre podnikateľov, ale aj pre obce a mestá.

V tejto súvislosti vznikajú obci povinnosti v  prípadoch ako zánik prevádzkovateľa skládky odpadov bez právneho nástupcu, vyhlásenie konkurzu na prevádzkovateľa skládky odpadov, zamietnutie návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, povolenie reštrukturalizácie prevádzkovateľovi skládky odpadov, zrušenie živnostenského oprávnenia na príslušnú živnosť prevádzkovateľa skládky odpadov, ak zároveň nedôjde k ukončeniu jeho podnikania bez právneho nástupcu.

celý článok

Zákon o kybernetickej bezpečnosti, Komentár

24.06.2019 / JUDr. Ing. Miroslav Chlipala, PhD.

Základným cieľom Zákona je zvýšiť bezpečnosť kybernetického priestoru, v tejto súvislosti identifikovať príslušné povinnosti a zodpovednosti povinných osôb v zmysle Zákona, identifikovať technické a organizačné požiadavky na zaistenie kybernetickej bezpečnosti či nastaviť mechanizmus aktívnej spolupráce medzi súkromným sektorom a verejnou správou s cieľom vyššej efektivity pri riešení kybernetických bezpečnostných incidentov.

celý článok

Vzory a povinná dokumentácia zamestnávateľa

04.06.2019 / JUDr. Jozef Lukajka, PhD.

Vydavateľstvo EUROKÓDEX, prichádza na trh s novou edičnou radou, ktorá bude venovaná jednotlivým oblastiam práva.
Ako prvotina z tejto edičnej rady je publikácia v ktorej autori si dali za cieľ ponúknuť podnikateľom vzory podaní, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou ich podnikateľskej činnosti z pohľadu pracovnoprávnych vzťahov, a to počnúc vznikom, priebehom, ale aj skončením pracovného pomeru (I., II. časť knihy). Časť III. tejto knihy obsahuje vzory žalôb a podaní, ktoré sú základnými predpokladmi pre úspešné vymáhanie majetkových a iných práv podnikateľov v súdnom konaní so zamestnancami.

celý článok

Zákon o e-Governmente - komentár

20.03.2019 / Mgr. Zuzana Halásová, PhD.

Komentár je určený širokému okruhu čitateľov, ktorých práva a právom chránené záujmy zákon o e-Governmente presadzuje. Ďalej je určený tým, ktorí zákon o e-Governmente povinne aplikujú pri výkone verejnej moci elektronicky, ako aj tým, ktorí majú povinnosť či možnosť uskutočňovať podania elektronickým spôsobom.

celý článok

Nariadenie o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov/GDPR – Veľký komentár

19.06.2018

Jedinečnosť a výnimočnosť komentára spočíva aj v skutočnosti, že v ňom nájdete viac ako 150 odkazov na súvisiacu judikatúru Súdneho dvora EÚ a ESĽP a viac ako 150 príkladov z praxe vysvetľujúcich jednotlivé inštitúty. Sú v ňom zakomponované aj závery všetkých najnovších stanovísk pracovnej skupiny WP29.

celý článok

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené