VZN obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi podľa zákona o odpadoch

Návrh štruktúry všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „VZN“) podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Autori: Ministerstvo životného prostredia SR
Právny stav od: 1. 1. 2016
Dátum publikácie: 7. 12. 2020
Oblasti práva: Správne právo / Odpadové hospodárstvo / Nakladanie s odpadmiNávrh štruktúry všeobecne záväzného nariadenia obce o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi (ďalej len „VZN“) podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Tento návrh štruktúry nie je jedinou a univerzálne správnou štruktúrou VZN. Obce si vnútornú štruktúru VZN môžu upraviť či doplniť podľa ich potrieb vyplývajúcich z doterajšej praxe, napr. iný názov jednotlivých častí/článkov alebo rozdielne vnútorné členenie ich obsahu, uvedenie hierarchie odpadového hospodárstva, uvedenie práv a povinností pôvodcu odpadu, práv a povinností obce/mesta ako držiteľa komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu, práv a povinností právnických osôb a fyzických osôb podnikajúcich/činných na území obce, povinností vlastníkov a užívateľov nehnuteľností na rekreáciu a garáží, atď.

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

obce ...................... č. .......

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

I.Časť

Úvodné ustanovenie

 • predmet úpravy
 • účel a cieľ odpadového hospodárstva obce

II. Časť

Základné ustanovenia

 • základné pravidlo, že za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec (a to aj v tom prípade, ak nakladanie s určitou zložkou komunálneho odpadu financuje iný subjekt ako obec), ak zákon neustanovuje inak
 • základné pojmy (z dôvodu prehľadnosti vhodné členiť do skupín – na začiatok vhodné zaradiť všeobecné pojmy, následne pojmy vzťahujúce sa ku komunálnemu odpadu, definovanie subjektov)
 • spoločné ustanovenia (všeobecné povinnosti pre každého, povinnosti pre pôvodcu komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu a následne povinnosti držiteľa odpadu, informácia či obec vypracúva alebo nevypracúva POH obce, základné pravidlo, že triedený zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu financujú výrobcovia vyhradených výrobkov a nie obec (nezahŕňajú sa do miestneho poplatku) vrátane zrozumiteľnej informácie, že ak budú občania riadne triediť komunálny odpad a tým znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu, uvedené bude mať vplyv na náklady obce (zníži to náklady obce na zmesový odpad) a naopak
 • pravidlo, že zber a prepravu komunálneho odpadu a jeho zložiek vrátane výkupu a mobilného zberu a výkupu možno vykonávať na území obce len na základe zmluvy s obcou; uviesť zákonné výnimky
 • všeobecné zákazy

III. Časť

Nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, drobnými stavebnými odpadmi, spôsob zberu objemného odpadu a odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok

 • za nakladanie so zmesovým komunálnym odpadom, ktorý vznikol na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec
 • ustanoviť podrobnosti o systéme zberu a prepravy zmesového komunálneho odpadu v obci
 • náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodný pôvodca odpadu; ustanoviť či obec zahrnie náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad do miestneho poplatku alebo si je občan povinný si ju kúpiť, a to kde, za akú cenu, aký typ a veľkosť zbernej nádoby (aby zberná nádoba bola kompatibilná so systémom zberu)
 • ustanoviť spôsob zberu objemného odpadu
 • ustanoviť spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)
 • ustanoviť, či sa zavádza množstvový zber zmesového komunálneho odpadu a za akých podmienok
 • uviesť, že zber drobného stavebného odpadu sa uskutočňuje formou množstvového zberu, ustanoviť kde a ako sa tento odpad odovzdáva, ak obec má/nemá zberný dvor

IV. Časť

Triedený zber zložiek komunálneho odpadu

 • ustanoviť, ktorých zložiek komunálneho odpadu sa týka triedený zber v obci:
 1. elektroodpad z domácností,
 2. odpady z obalov a odpady z neobalových výrobkov zbieraných spolu s obalmi,
 3. použité prenosné batérie a akumulátory a automobilové batérie a akumulátory,
 4. veterinárne lieky a humánne lieky nespotrebované fyzickými osobami a zdravotnícke pomôcky,
 5. jedlé oleje a tuky z domácností,
 6. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania,
 7. biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
 8. iné – podľa vlastného rozhodnutia obce (napr. textil)
 • ustanoviť podrobnosti o spôsobe zberu každej z uvedených zložiek [pre a), b) a c) sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov]
 • zberné nádoby pri zbere podľa písmen a), b) a c) hradí organizácia zodpovednosti výrobcov alebo výrobca vyhradeného výrobku, nie obec ani pôvodca odpadu
 • pri liekoch uviesť, že fyzické osoby sú povinné odpadové (nespotrebované) lieky odovzdať vo verejných lekárňach
 • písmená e), f), g) a h) upraviť napr. v tejto IV. časti o triedenom zbere prípadne aj v nasledovných samostatných častiach
 • ak sa uplatní písmeno h), uviesť, že náklady na zberné nádoby znáša obec
 • vo vzťahu k výkupu zložiek komunálneho odpadu upraviť podrobnosti vzťahu výkupca a obec V. Časť Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
 • uviesť o aký biologicky rozložiteľný komunálny odpad sa jedná (jedlé oleje a tuky z domácností, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, biologicky rozložiteľné odpady zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov)
 • spôsob nakladania s uvedenou biologicky rozložiteľnou zložkou komunálneho odpadu
 • náklady na zberné nádoby znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku
 • dôvody nezavedenia triedeného zberu pre biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (ak obec uplatní túto možnosť) vo väzbe na § 81 ods. 21 zákona o odpadoch.

VI. Časť

Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

 • spôsob nakladania
 • zákazy

VII. Časť

Prevádzkovanie zberného dvora

 • uviesť, kde je umiestnený zberný dvor a ustanoviť, aký odpad možno na zbernom dvore odovzdať, kto ho môže odovzdať a za akých podmienok
 • uviesť, že zberný dvor nie je oprávnený odoberať odpadové pneumatiky, ktoré sa odovzdávajú len distribútorom pneumatík

VIII. Časť

Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

 • ustanoviť, na akú adresu a akým spôsobom možno nezákonne umiestnený odpad v obci nahlásiť (nastavený spôsob oznámenia však nesmie znemožniť podanie samotného oznámenia)

IX. Časť

Priestupky

 • základné informácie (kto sa dopustí, za porušenie čoho, aké predpisy sa uplatňujú )
 • priestupky, na prejednanie ktorých je zo zákona o odpadoch oprávnená obec + výška pokuty
 • priestupky podľa VZN + výška pokuty
 • výkon kontroly dodržiavania VZN

X. Časť

Záverečné ustanovenia

Autor: Ministerstvo životného prostredia SR

Prílohy

Súvisiace odborné články


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.