Smernica, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu

Táto smernica upravuje postup pri predkladaní žiadosti o pridelenie príspevku na dopravu, prideľovaní príspevku na dopravu dieťaťa alebo žiaka uvedeného v § 4aa zákona, zúčtovaní príspevku na dopravu.

Autori: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
Právny stav od: 28. 6. 2021
Dátum publikácie: 11. 8. 2021
Oblasti práva: Správne právo / Správne právo / Samospráva; Školstvo a vzdelávanie / Materské školstvo; Školské zariadenia; Základné školstvoMinisterstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Smernica č. 22/2021, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu

Gestorský útvar: Sekcia financovania regionálneho školstva,
tel.: 02/59 374 445
ev. č.:2021/15831:1-A2310

 

 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu vydáva podľa článku 12 ods. 2 písm. f) druhého bodu Organizačného poriadku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v súlade s § 4aa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 209/2019 Z. z. (ďalej len „zákon“) túto smernicu:

Čl. 1

Úvodné ustanovenia

(1) Táto smernica upravuje postup pri

 1. predkladaní žiadosti o pridelenie príspevku na dopravu (ďalej len „žiadosť“),
 2. prideľovaní príspevku na dopravu dieťaťa alebo žiaka uvedeného v § 4aa zákona
  (ďalej len „oprávnená osoba“),
 3. zúčtovaní príspevku na dopravu.

Čl. 2

Postup pri predkladaní žiadosti

(1) Škola, ktorú navštevuje oprávnená osoba, predkladá žiadosť zriaďovateľovi školy. Prílohou k žiadosti sú údaje podľa § 4aa ods. 8 zákona. Údaje v žiadosti a jej prílohe sa zasielajú v štruktúre zverejnenej na webovom sídle ministerstva. Zriaďovateľ školy spracúva údaje samostatne za každú školu vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti.

(2) Žiadateľ podáva žiadosť súhrnne za všetky oprávnené osoby.

(3) Okresný úrad v sídle kraja po spracovaní údajov zo žiadostí jednotlivých zriaďovateľov škôl, vrátane údajov za školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti predloží ministerstvu údaje potrebné na rozpis príspevku na dopravu na nový školský
rok spolu so zúčtovaním príspevku na dopravu.

Čl. 3

Postup pri prideľovaní príspevku na dopravu

(1) Výška príspevku na dopravu na kalendárny rok sa určí na oprávnenú osobu, ktorá

 1. nie je ubytovaná školskom internáte, ako súčin denných cestovných nákladov a počtu dní jej prítomnosti v škole,
 2. je ubytovaná v školskom internáte, ako 2-násobok denných cestovných nákladov do školy z miesta trvalého pobytu a späť za každý mesiac.

(2) Dennými cestovnými nákladmi je výška najnižšieho zľavneného cestovného v pravidelnej autobusovej doprave.

(3) Cestovné náklady na dopravu uhrádza zákonnému zástupcovi oprávnenej osoby mesačne škola, ktorú oprávnená osoba navštevuje, ak zriaďovateľ školy nezabezpečí jej dopravu inak. Cestovné náklady sa uhrádzajú, aj ak zriaďovateľ školy zabezpečí
dopravu inak, ale zdravotný stav oprávnenej osoby neumožňuje jej prepravu hromadnou dopravou, ktorú zabezpečil zriaďovateľ školy.

(5) Cestovné náklady na dopravu sa preukazujú cestovnými lístkami. Cestovné lístky predkladá zákonný zástupca oprávnenej osoby, ak má oprávnená osoba možnosť dochádzať do školy vlakom aj autobusom.

(6) Zákonný zástupca nepredkladá cestovné lístky, ak

 1. oprávnená osoba má možnosť dochádzať do školy len autobusom, 
 2. zdravotný stav oprávnenej osoby neumožňuje jej prepravu hromadnou dopravou za obdobie trvania takého zdravotného stavu; namiesto nich predkladá potvrdenie lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore pediatria, ktorý poskytuje všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast.

Čl. 4

Zúčtovanie príspevku na dopravu

(1) Príspevok na dopravu podlieha zúčtovaniu, ktoré uskutočňuje zriaďovateľ školy prostredníctvom okresného úradu v sídle kraja.

(2) Zriaďovateľ školy, ktorému bol pridelený príspevok na dopravu, predloží do 30. septembra kalendárneho roka okresnému úradu v sídle kraja údaje o

 1. skutočnom čerpaní príspevku na dopravu za obdobie január až august príslušného kalendárneho roka a
 2. očakávanej mesačnej potrebe príspevku na dopravu v novom školskom roku.

(3) Okresný úrad v sídle kraja predloží zúčtovanie príspevku na dopravu za zriaďovateľov škôl vo svojej územnej pôsobnosti ministerstvu v štruktúre zverejnenej na webovom sídle ministerstva.

(4) Skutočné čerpanie príspevku na dopravu za kalendárny rok uvedie škola a zriaďovateľ školy v správe o hospodárení.

Čl. 5

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa smernica Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 50/2017, ktorou sa určuje postup pri prideľovaní príspevku na dopravu.

Čl. 6

Účinnosť

Táto smernica nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Vestníku vlády Slovenskej republiky – 28. júna 2021.

 

ministerObsah

SMERNICA Č. 22/2021, KTOROU SA URČUJE POSTUP PRI PRIDEĽOVANÍ PRÍSPEVKU NA DOPRAVU.................................................................................................. 1
Čl. 1 Úvodné ustanovenia .................................................................................................. 1
Čl. 2 Postup pri predkladaní žiadosti .................................................................................................. 1
Čl. 3 Postup pri prideľovaní príspevku na dopravu.................................................................................................. 1
Čl. 4 Zúčtovanie príspevku na dopravu.................................................................................................. 2
Čl. 5 Zrušovacie ustanovenie.................................................................................................. 2
Čl. 6 Účinnosť.................................................................................................. 2
Obsah.................................................................................................. 3

Prílohy

Súvisiace interné firemné predpisy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

 • 597/2003 Z. z. Zákon o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.