Komentáre podľa predpisu

V tomto registri sú všetky komentáre zoradené podľa názvu okomentovaného predpisu. Vo vybranom komentári kliknite na + pre výpis paragrafov, v nich si potom môžete vybrať časovú verziu, ktorú potrebujete.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov - 395/2006 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov - 504/2002 Z. z.

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia - 268/2006 Z. z.

Občiansky súdny poriadok - 99/1963 Zb.

Občiansky zákonník - 40/1964 Zb.

Obchodný zákonník - 513/1991 Zb.

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre malé účtovné jednotky - 389/2014 Z. z.

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o individuálnej účtovnej závierke a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu - 388/2014 Z. z.

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov - 628/2007 Z. z.

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva - 740/2002 Z. z.

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky a rozsahu údajov určených z individuálnej účtovnej závierky na zverejnenie pre mikro účtovné jednotky - 457/2013 Z. z.

Trestný poriadok - 301/2005 Z. z.

Trestný zákon - 300/2005 Z. z.

Trestný zákon - 140/1961 Zb.

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou - 55/1994 Z. z.

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely - 75/2008 Z. z.

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov - 97/2008 Z. z.

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o požiarnej prevencii - 121/2002 Z. z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla - 164/1997 Z. z.

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú postupy, spôsoby a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty, zaokrúhľovanie a vykazovanie peňažných údajov pri prechode na menu euro pre oblasť zdravotníctva - 247/2008 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii - 55/2001 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti - 436/2000 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona - 453/2000 Z. z.

Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) - 11/1975 Zb.

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení - 59/1982 Zb.

Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení - 164/2013 Z. z.

Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby - 165/2013 Z. z.

Zákon č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia - 11/2019 Z. z.

Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok - 160/2015 Z. z.

Zákon č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov - 166/2003 Z. z.

Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 233/2019 Z. z.

Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora - 315/2016 Z. z.

Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - 329/2018 Z. z.

Zákon č. 335/2014 Z. z. o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní - 335/2014 Z. z.

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov - 34/2002 Z. z.

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - 401/1998 Z. z.

Zákon č. 421/2020 Z. z. o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 421/2020 Z. z.

Zákon č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 66/2009 Z. z.

zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície - 73/1998 Z. z.

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 79/2015 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe - 10/1996 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - 330/1996 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cestnej doprave - 168/1996 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) - 162/1995 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o minimálnej mzde - 90/1996 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb - 219/1996 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín - 191/1994 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - 127/1994 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest - 253/1994 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe vykonania referenda - 564/1992 Zb.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov - 233/1995 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní - 63/1993 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky - 221/1996 Z. z.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - 182/1993 Z. z.

Zákon o audítoroch a Slovenskej komore audítorov - 466/2002 Z. z.

Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov - 540/2007 Z. z.

Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) - 618/2003 Z. z.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 124/2006 Z. z.

Zákon o cestovných náhradách - 283/2002 Z. z.

Zákon o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 361/2014 Z. z.

Zákon o dani z pridanej hodnoty - 222/2004 Z. z.

Zákon o dani z príjmov - 595/2003 Z. z.

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 650/2004 Z. z.

Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) - 305/2013 Z. z.

Zákon o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 215/2002 Z. z.

Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky - 253/1998 Z. z.

Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 95/2000 Z. z.

Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 125/2006 Z. z.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 7/2005 Z. z.

Zákon o konkurze a vyrovnaní - 328/1991 Zb.

Zákon o krátkodobom nájme bytu - 98/2014 Z. z.

Zákon o lesoch - 61/1977 Zb.

Zákon o lesoch - 326/2005 Z. z.

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 582/2004 Z. z.

Zákon o minimálnej mzde - 663/2007 Z. z.

Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 462/2003 Z. z.

Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov - 116/1990 Zb.

Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 530/2003 Z. z.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti - 394/2012 Z. z.

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 553/2003 Z. z.

Zákon o ochrane osobných údajov - 428/2002 Z. z.

Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 122/2013 Z. z.

Zákon o ochrane pred požiarmi - 314/2001 Z. z.

Zákon o ochrane spotrebiteľa - 634/1992 Zb.

Zákon o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov - 250/2007 Z. z.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji - 108/2000 Z. z.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho - 102/2014 Z. z.

Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami - 599/2001 Z. z.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 180/2014 Z. z.

Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. - 327/2005 Z. z.

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov - 289/2008 Z. z.

Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 381/2001 Z. z.

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) - 135/1961 Zb.

Zákon o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 121/2004 Z. z.

Zákon o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení - 600/2003 Z. z.

Zákon o rodičovskom príspevku - 571/2009 Z. z.

Zákon o rodičovskom príspevku - 280/2002 Z. z.

Zákon o rodine - 94/1963 Zb.

Zákon o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 36/2005 Z. z.

Zákon o rozhodcovskom konaní - 244/2002 Z. z.

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 583/2004 Z. z.

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 523/2004 Z. z.

Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) - 302/2001 Z. z.

Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) - 211/2000 Z. z.

Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 5/2004 Z. z.

Zákon o sociálnom fonde - 152/1994 Z. z.

Zákon o sociálnom poistení - 461/2003 Z. z.

Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 8/2005 Z. z.

Zákon o správe daní (daňový poriadok) - 563/2009 Z. z.

Zákon o správnom konaní (správny poriadok) - 71/1967 Zb.

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 43/2004 Z. z.

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 596/2003 Z. z.

Zákon o štatutárnom audite - 423/2015 Z. z.

Zákon o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) - 141/1961 Zb.

Zákon o účtovníctve - 431/2002 Z. z.

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - 50/1976 Zb.

Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky - 333/2004 Z. z.

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 552/2003 Z. z.

Zákon o výkone trestu povinnej práce a o doplnení zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o výkone trestu povinnej práce) - 528/2005 Z. z.

Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 576/2004 Z. z.

Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 580/2004 Z. z.

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov - 514/2003 Z. z.

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom - 294/1999 Z. z.

Zákon o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) - 455/1991 Zb.

Zákon o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov - 601/2003 Z. z.

Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov - 78/1992 Zb.

Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí - 138/1991 Zb.

Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii - 564/1991 Zb.

Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení - 369/1990 Zb.

Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu - 307/1992 Zb.

Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov - 511/1992 Zb.

Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach - 96/1991 Zb.

Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do orgánov samosprávy obcí - 346/1990 Zb.

Zákonník práce - 311/2001 Z. z.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.