Komentáre podľa predpisu

V tomto registri sú všetky komentáre zoradené podľa názvu okomentovaného predpisu. Vo vybranom komentári kliknite na + pre výpis paragrafov, v nich si potom môžete vybrať časovú verziu, ktorú potrebujete.

Civilný sporový poriadok - 160/2015 Z. z.

Nariadenie vlády SR o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov - 395/2006 Z. z.

Nariadenie vlády SR o podmienkach poskytovania osobných ochranných pracovných prostriedkov - 504/2002 Z. z.

Nariadenie vlády SR o rozsahu zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia - 268/2006 Z. z.

Občiansky súdny poriadok - 99/1963 Zb.

Občiansky zákonník - 40/1964 Zb.

Obchodný zákonník - 513/1991 Zb.

Oznámenie o vydaní opatrenia o individuálnej účtovnej závierke pre malé účtovné jednotky - 389/2014 Z. z.

Oznámenie o vydaní opatrenia o individuálnej účtovnej závierke pre mikro účtovné jednotky - 457/2013 Z. z.

Oznámenie o vydaní opatrenia o individuálnej účtovnej závierke pre veľké účtovné jednotky a subjekty verejného záujmu - 388/2014 Z. z.

Oznámenie o vydaní opatrenia o postupoch účtovania pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva - 628/2007 Z. z.

Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva - 740/2002 Z. z.

Oznámenie o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnovy pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania - 601/2007 Z. z.

Trestný poriadok - 301/2005 Z. z.

Trestný poriadok - 141/1961 Zb.

Trestný zákon - 140/1961 Zb.

Trestný zákon - 300/2005 Z. z.

Vyhláška o Dohovore o prepravnej zmluve v medzinárodnej cestnej nákladnej doprave (CMR) - 11/1975 Zb.

Vyhláška o podrobnostiach duálneho zobrazovania pre oblasť ochrany spotrebiteľov - 97/2008 Z. z.

Vyhláška o požiarnej prevencii - 121/2002 Z. z.

Vyhláška o rozsahu a dokumentácii bezpečnostných opatrení - 164/2013 Z. z.

Vyhláška o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou - 55/1994 Z. z.

Vyhláška o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii - 55/2001 Z. z.

Vyhláška o zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla - 164/1997 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa upravujú podrobnosti o obsahu žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie obcí a o spôsobe overenia odbornej spôsobilosti - 436/2000 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa upravujú postupy, spôsoby a ďalšie podrobné pravidlá pre duálne zobrazovanie a pre prepočty, zaokrúhľovanie a vykazovanie peňažných údajov pri prechode na menu euro pre oblasť zdravotníctva - 247/2008 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení - 59/1982 Zb.

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o skúške fyzickej osoby na výkon funkcie zodpovednej osoby - 165/2013 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely - 75/2008 Z. z.

Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona - 453/2000 Z. z.

Zákon o audítoroch a Slovenskej komore audítorov - 466/2002 Z. z.

Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu - 540/2007 Z. z.

Zákon o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) - 618/2003 Z. z.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - 330/1996 Z. z.

Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - 124/2006 Z. z.

Zákon o cestnej doprave - 168/1996 Z. z.

Zákon o cestovných náhradách - 283/2002 Z. z.

Zákon o dani z motorových vozidiel - 361/2014 Z. z.

Zákon o dani z pridanej hodnoty - 222/2004 Z. z.

Zákon o dani z príjmov - 595/2003 Z. z.

Zákon o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov - 78/1992 Zb.

Zákon o dočasnej ochrane podnikateľov vo finančných ťažkostiach - 421/2020 Z. z.

Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení - 650/2004 Z. z.

Zákon o e-Governmente - 305/2013 Z. z.

Zákon o elektronickom podpise - 215/2002 Z. z.

Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky - 253/1998 Z. z.

Zákon o inšpekcii práce - 95/2000 Z. z.

Zákon o inšpekcii práce - 125/2006 Z. z.

Zákon o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) - 162/1995 Z. z.

Zákon o kolektívnom vyjednávaní - 2/1991 Zb.

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii - 7/2005 Z. z.

Zákon o konkurze a vyrovnaní - 328/1991 Zb.

Zákon o kontrole v štátnej správe - 10/1996 Z. z.

Zákon o krátkodobom nájme bytu - 98/2014 Z. z.

Zákon o lesoch - 326/2005 Z. z.

Zákon o lesoch - 61/1977 Zb.

Zákon o majetku obcí - 138/1991 Zb.

Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - 582/2004 Z. z.

Zákon o minimálnej mzde - 90/1996 Z. z.

Zákon o minimálnej mzde - 663/2007 Z. z.

Zákon o nadáciách - 34/2002 Z. z.

Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca - 462/2003 Z. z.

Zákon o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia - 437/2004 Z. z.

Zákon o nájme a podnájme nebytových priestorov - 116/1990 Zb.

Zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov - 504/2003 Z. z.

Zákon o niektorých opatreniach na úseku environmentálnej záťaže - 409/2011 Z. z.

Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky - 66/2009 Z. z.

Zákon o obecnej polícii - 564/1991 Zb.

Zákon o obecnom zriadení - 369/1990 Zb.

Zákon o obchodnom registri - 530/2003 Z. z.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti - 394/2012 Z. z.

Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme - 553/2003 Z. z.

Zákon o odpadoch - 79/2015 Z. z.

Zákon o ochrane osobných údajov - 428/2002 Z. z.

Zákon o ochrane osobných údajov - 122/2013 Z. z.

Zákon o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu - 307/1992 Zb.

Zákon o ochrane pred odpočúvaním - 166/2003 Z. z.

Zákon o ochrane pred požiarmi - 314/2001 Z. z.

Zákon o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov - 219/1996 Z. z.

Zákon o ochrane spotrebiteľa - 634/1992 Zb.

Zákon o ochrane spotrebiteľa - 250/2007 Z. z.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji - 108/2000 Z. z.

Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho - 102/2014 Z. z.

Zákon o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami - 599/2001 Z. z.

Zákon o označovaní obcí v jazyku národnostných menšín - 191/1994 Z. z.

Zákon o podmienkach výkonu volebného práva - 180/2014 Z. z.

Zákon o policajnom zbore - 73/1998 Z. z.

Zákon o poplatkoch za uloženie odpadov - 329/2018 Z. z.

Zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia - 401/1998 Z. z.

Zákon o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi - 327/2005 Z. z.

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie - 127/1994 Z. z.

Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice - 289/2008 Z. z.

Zákon o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla - 381/2001 Z. z.

Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) - 135/1961 Zb.

Zákon o pracovnom čase a dobe odpočinku v doprave - 121/2004 Z. z.

Zákon o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia - 11/2019 Z. z.

Zákon o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest - 253/1994 Z. z.

Zákon o prídavku na dieťa - 600/2003 Z. z.

Zákon o registri partnerov verejného sektora - 315/2016 Z. z.

Zákon o rodičovskom príspevku - 571/2009 Z. z.

Zákon o rodičovskom príspevku - 280/2002 Z. z.

Zákon o rodine - 36/2005 Z. z.

Zákon o rodine - 94/1963 Zb.

Zákon o rozhodcovskom konaní - 244/2002 Z. z.

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy - 583/2004 Z. z.

Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy - 523/2004 Z. z.

Zákon o samosprávnych krajoch - 302/2001 Z. z.

Zákon o slobode informácií - 211/2000 Z. z.

Zákon o službách zamestnanosti - 5/2004 Z. z.

Zákon o sociálnom fonde - 152/1994 Z. z.

Zákon o sociálnom poistení - 461/2003 Z. z.

Zákon o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní - 335/2014 Z. z.

Zákon o spôsobe vykonania referenda - 564/1992 Zb.

Zákon o správcoch - 8/2005 Z. z.

Zákon o správe daní (daňový poriadok) - 563/2009 Z. z.

Zákon o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov - 511/1992 Zb.

Zákon o správnom konaní (správny poriadok) - 71/1967 Zb.

Zákon o starobnom dôchodkovom sporení - 43/2004 Z. z.

Zákon o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) - 233/1995 Z. z.

Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve - 596/2003 Z. z.

Zákon o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich používaní - 63/1993 Z. z.

Zákon o štatutárnom audite - 423/2015 Z. z.

Zákon o účtovníctve - 431/2002 Z. z.

Zákon o ukončení niektorých exekučných konaní - 233/2019 Z. z.

Zákon o územnom a správnom usporiadaní Slovenskej republiky - 221/1996 Z. z.

Zákon o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) - 50/1976 Zb.

Zákon o verejných kultúrnych podujatiach - 96/1991 Zb.

Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov - 182/1993 Z. z.

Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky - 333/2004 Z. z.

Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí - 346/1990 Zb.

Zákon o výkone práce vo verejnom záujme - 552/2003 Z. z.

Zákon o výkone trestu povinnej práce - 528/2005 Z. z.

Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti - 576/2004 Z. z.

Zákon o zdravotnom poistení - 580/2004 Z. z.

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci - 514/2003 Z. z.

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom - 294/1999 Z. z.

Zákon o životnom minime - 601/2003 Z. z.

Zákonník práce - 311/2001 Z. z.

Živnostenský zákon - 455/1991 Zb.

S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.