Dôvodová správa k zákonu č. 372/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 177/2018 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Zefektívňuje postup výkonu finančnej kontroly a auditu a naďalej podporovať hospodárne, efektívne, účelné a účinné využívanie verejných financií. V nadväznosti na uvedené, sa v návrhu zákona jednoznačnejšie a zrozumiteľnejšie definujú možnosti vyjadrenia osôb vykonávajúcich základnú finančnú kontrolu, nakoľko uvedené nebolo v súčasnom znení pre zamestnancov orgánov verejnej správy dostatočne zrejmé. Začiatok administratívnej finančnej kontroly sa rozširuje aj o prvý úkon oprávnenej osoby voči povinnej osobe, a to v prípade, ak je potrebné vykonať opätovnú administratívnu finančnú kontrolu z podnetu oprávnenej osoby. Taktiež sa zavádza možnosť zastavenia finančnej kontroly alebo auditu z dôvodov hodných osobitného zreteľa, pričom v takomto prípade sa nevypracováva správa z finančnej kontroly alebo auditu, ale vyhotoví sa záznam s uvedením dôvodov ich zastavenia. 

Právny stav od: 28. 9. 2018
Dátum publikácie: 7. 1. 2019
Oblasti práva: Správne právo / Financie, finančné právo / Finančná kontrola


 

Vážený návštevník,
prístup do tejto sekcie majú len registrovaní užívatelia portálu
s predplateným prístupom.

 

Prihláste sa kliknutím na nasledujúci odkaz:

 

 epi-notebook

Prístup k EPI Právnym systémom
a ostatným online produktom
si môžete zakúpiť v našom e-shope:

 

Máte otázky?
V prípade, že potrebujete viac informácií, môžete nás kedykoľvek kontaktovať

 

 

 

Registračný formulár nájdete na tomto odkaze: REGISTRÁCIA


V prípade, že ste registrovaný na portáli www.epi.sk, www.pp.sk, www.vssr.sk www.danovecentrum.sk, www.mzdovecentrum.sk, www.manazerskecentrum.sk, www.profivzdelavanie.sk alebo www.zakon.sk môžete na prihlásenie použiť prihlasovacie meno a heslo z týchto portálov.

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2019, všetky práva vyhradené