Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

Predpokladom zodpovednosti zamestnanca za vzniknutý schodok je písomné uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti. 

Autori: Ing. Martina Švaňová
Dátum publikácie: 1. 4. 2019Predpokladom zodpovednosti zamestnanca za vzniknutý schodok je písomné uzatvorenie dohody o hmotnej zodpovednosti. Predmetom dohody môžu byť len hodnoty určené na obeh a obrat, ktorými sú napr. zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu.
V prípade straty zverených predmetov sa vyžaduje písomné potvrdenie o ich prevzatí. Zamestnávateľ je povinný vopred prerokovať so zástupcami zamestnancov náhradu škody a obsah dohody o spôsobe jej úhrady, s výnimkou škody nepresahujúcej 50 €.

Stručne:

V pracovnoprávnych vzťahoch je zamestnanec povinný riadne hospodáriť s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ, a chrániť jeho majetok pred poškodením, stratou, zničením a zneužitím a nekonať v rozpore s oprávnenými záujmami zamestnávateľa.

Ďalej je povinný počínať si tak, aby nedochádzalo k ohrozeniu života, zdravia a poškodeniu majetku alebo k jeho zničeniu, ani k bezdôvodnému obohateniu. Zamestnanec, ktorý prevzal na základe dohody o hmotnej zodpovednosti zodpovednosť za zverené hotovosti, ceniny, tovar, zásoby materiálu alebo iné hodnoty určené na obeh a obrat, je tieto povinný vyúčtovať.

Ku vzniku škody v pracovnoprávnych vzťahoch medzi zamestnancom a zamestnávateľom môže dôjsť buď na jednej, alebo na druhej strane. Zákonník práce presne vymedzuje situácie, v ktorých zodpovedá za škodu zamestnanec a v ktorých zamestnávateľ. Taktiež upravuje okrem všeobecnej zodpovednosti zamestnanca za škodu spôsobenú pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním aj osobitné druhy zodpovednosti.

My si v tomto článku rozoberieme zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách, čo sa definuje ako schodok, tiež si rozoberieme spôsob prevzatia zverených hodnôt zamestnancom a aj to, ako sa preukazuje schodok a jeho výška. V neposlednom rade sa budeme v článku venovať aj zodpovednosti zamestnanca za stratu zverených predmetov.

Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

Tento druh zodpovednosti má na rozdiel od všeobecnej zodpovednosti svoje špecifiká. Osobitosť spočíva v tom, že kým všeobecná zodpovednosť vo väčšej miere chráni zamestnanca a napĺňa tak najvýznamnejšiu funkciu pracovného práva – ochrannú, hmotná zodpovednosť je dôkazom, že Zákonník práce nechráni len postavenie zamestnanca ako „slabšieho“ účastníka právneho vzťahu, ale myslí aj na legitímne záujmy zamestnávateľa.

Príspevok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

 

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.