Zo zasadnutia Vlády SR dňa 27. mája 2015

Vláda SR na svojom 164. zasadnutí dňa 27. mája 2015 schválila aj návrh novely zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou by sa zaviedla možnosť posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa. Návrhom nového stavebného zákona si vláda kladie za cieľ riešiť aj aktuálny celospoločenský problém zníženia úrovne disciplíny vo výstavbe.

Autori: JUDr. Peter Rohaľ
Dátum publikácie: 28. 5. 2015Novela zákona o Horskej záchrannej službe

Vláda SR schválila 27. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení neskorších predpisov.

Návrh obsahuje najmä spresnenie a doplnenie úloh Horskej záchrannej služby a jej príslušníkov, úpravu povinností a oprávnení prevádzkovateľov lyžiarskych tratí a prevádzkovateľov zariadení určených na osobnú lanovú dopravu, ustanovenie povinností osôb na lyžiarskej trati s osobitným zreteľom na zvýšenú ochranu osôb mladších ako 15 rokov, ktoré budú musieť používať na lyžiarskej trati ochrannú prilbu, ako aj špecifikáciu problematiky dozoru nad dodržiavaním zákona o Horskej záchrannej službe.

Pokiaľ ide o pravidlá pre lyžiarov a snowboardistov, ustanovujú sa základné povinnosti osoby, ktorá sa nachádza na lyžiarskej trati, najmä vzhľadom na narastajúci počet úrazov. Doteraz je predmetná problematika upravená len vo forme vzoru pravidiel správania na lyžiarskej trati vo vykonávacom predpise ministerstva vnútra. Osobitná ochrana sa sleduje u lyžiara a snowboardistu mladšieho ako 15 rokov, ktorého nevyhnutnou súčasťou výstroja na lyžiarskej trati bude ochranná prilba, ktorú bude musieť používať v tomto priestore.

Účinnosť návrhu zákona sa predpokladá od 1. novembra 2015.

Novela zákona o ochrane vkladov

Vláda SR schválila 27. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Návrhom zákona sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/49/EÚ zo 16. apríla 2014 o systémoch ochrany vkladov, a to za účelom odstránenia rozdielov medzi právnymi predpismi členských štátov Európskej únie, pokiaľ ide o pravidlá týkajúce sa systémov ochrany vkladov. Uvedené bude mať za následok zvýšenie stability bankového systému, ako aj ochrany vkladateľov, ktorá bude jednotná v rámci celej Európskej únie, a to do výšky 100-tisíc eur na jedného vkladateľa v rámci jednej banky. Návrhom zákona sa tiež upravuje financovanie systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, najmä pokiaľ ide o príspevky bánk do tohto systému, pričom do 3. júla 2024 musia dostupné prostriedky systému ochrany vkladov dosiahnuť výšku 0,8 % všetkých krytých vkladov.

Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje od 15. októbra 2015.

Novela daňového poriadku

Vláda SR schválila 27. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

S cieľom motivovať daňové subjekty k riadnemu a včasnému plneniu daňových povinností sa v predkladanom návrhu zákona navrhuje úprava sankcií zohľadňujúca časové hľadisko pri dodatočnom priznaní alebo vyrubení správnej výšky dane. Zároveň sa navrhuje možnosť podať dodatočné daňové priznanie v lehote 15 dní po začatí daňovej kontroly, ktorého podanie bude mať za následok uloženie nižšej sankcie ako v prípade vyrubenia dane správcom dane na základe výsledkov daňovej kontroly.

Súčasne sa pri ukladaní pokút zavádza absorpčná zásada, a to nadväzne na Odporúčanie Výboru ministrov Rady Európy schválené 13. februára 1991, ako aj na judikatúru slovenských súdov. Podmienkou uplatnenia absorpčnej zásady bude dopustenie sa viacerých správnych deliktov rovnakého druhu na rovnakom úseku verejnej správy jednou osobou, za ktoré bude príslušný správca dane oprávnený uložiť úhrnnú pokutu podľa zákonného ustanovenia s najvyššou hornou hranicou sadzby.

Návrh zákona by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016.

Novela zákona o správcoch bytových domov

Vláda SR schválila 27. mája 2015 návrh zákona o správcoch bytových domov. Hlavným zámerom návrhu je skvalitnenie správy bytového fondu, najmä prevádzky, koncepčnej údržby, plánovania obnovy a predĺženie životnosti bytových domov prostredníctvom zavedenia minimálnych požiadaviek pre výkon činnosti správcov.

Jednou z podmienok zabezpečenia profesionalizácie v oblasti správy bytových domov je odborná spôsobilosť správcov. Odborná spôsobilosť sa nadobúda absolvovaním akreditovaného odborného vzdelávania, ktorého obsah je stanovený všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zároveň sa vytvára verejne dostupný zoznam správcov, ako aj regulácia výkonu činnosti prostredníctvom vyčiarknutia zo zoznamu v prípade porušenia povinností vyplývajúcich z návrhu zákona.

Návrh zákona by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016.

Novela zákona o vysielaní a retransmisii

Vláda SR schválila 27. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Cieľom predkladaného návrhu zákona sú legislatívne zmeny v nasledujúcich troch oblastiach:

– podpora hranosti slovenských hudobných diel vo vysielaní rozhlasovej programovej služby,

– uľahčenie prístupu osobám so sluchovým postihnutím a osobám so zrakovým postihnutím k vysielaniu televíznej programovej služby a k distribuovaným slovenským audiovizuálnym dielam a audiovizuálnym dielam v slovenskej pôvodnej jazykovej úprave a

– rozšírenie obmedzení týkajúcich sa mediálnej komerčnej komunikácie vo vzťahu k cigaretám a tabakovým výrobkom aj o elektronické cigarety a plniace fľaštičky pre elektronické cigarety.

S cieľom podpory hranosti slovenských hudobných diel sa navrhuje zákonom určiť minimálny percentuálny podiel, ktorý budú rozhlasoví vysielatelia povinní vyhradiť slovenským hudobným dielam. Tento systém podpory je štandardným systémom, ktorý je obsiahnutý v legislatíve viacerých štátov, a to nielen európskych.

V zmysle predloženého návrhu bude vysielateľ s licenciou povinný vyhradiť slovenským hudobným dielam v roku 2016 najmenej 20 % a od roku 2017 najmenej 25 % času vysielania venovaného vysielaniu hudobných diel a verejnoprávny vysielateľ najmenej 30 % v roku 2016 a od roku 2017 najmenej 35 % času vysielania hudobných diel za kalendárny mesiac, pričom tento podiel bude musieť dosiahnuť v každej svojej rozhlasovej programovej službe osobitne. Z podielu odvysielaných slovenských hudobných diel budú nové diela tvoriť najmenej jednu pätinu. Zároveň sa navrhuje, aby sa do stanoveného podielu slovenských hudobných diel započítavali iba diela odvysielané v čase od 6.00 do 24.00 hodiny.

Návrh zákona by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016.

Novela zákona o dani z pridanej hodnoty

Vláda SR schválila 27. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Zámerom novely zákona o dani z pridanej hodnoty je zlepšiť podmienky uplatňovania dane z pridanej hodnoty pre malé a stredné podniky a uľahčiť plnenie daňových povinností zavedením možnosti posunúť daňovú povinnosť za dodané tovary a služby až na moment prijatia platby od odberateľa.

Právnym základom osobitnej úpravy uplatňovania dane na základe prijatia platby za dodanie tovaru alebo služby je smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v platnom znení. Podstata tejto osobitnej úpravy spočíva v poskytnutí pomoci malým a stredným podnikom, ktoré majú problémy zaplatiť daň z pridanej hodnoty príslušnému správcovi dane skôr, ako prijmú platbu od svojich odberateľov.

Návrh zákona by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016.

Novela zákona o elektronických komunikáciách

Vláda SR schválila 27. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Návrhom sa transponuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EÚ z 15. mája 2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí, ktorej cieľom je stanoviť minimálne práva a povinnosti aplikovateľné v celej Európskej únii, ktoré by uľahčili rozšírenie vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí v záujme splnenia cieľov Digitálnej agendy pre Európu v oblasti vysokorýchlostných elektronických komunikačných sietí (zabezpečiť do roka 2020 prístup k internetovému pripojeniu s rýchlosťou vyššou ako 30 Mbit/s pre všetkých Európanov a dosiahnuť, aby minimálne 50 % domácností malo internetové pripojenie s rýchlosťou pripojenia 100 Mbit/s a viac).

Návrhom sa ďalej umožňuje zvýšiť efektívnosť regulácie trhu elektronických komunikácií Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb najmä v oblasti evidencie podnikov poskytujúcich siete a služby, štátneho dohľadu, rozhodovania regulačného úradu vo veci spoločného využívania infraštruktúry, ako aj výšky pokút.

Návrh zákona by mal nadobudnúť účinnosť 1. januára 2016.

Novela zákona o vianočnom príspevku

Vláda SR schválila 27. mája 2015 návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Cieľom návrhu je na rok 2015 jednorazové zvýšenie vianočného príspevku pre poberateľov nízkych dôchodkov o 12,74 eura, čím sa prispeje k zvýšeniu životnej úrovne nízkopríjmových poberateľov dôchodkov vo vianočnom období.

Návrh zákona by mal nadobudnúť účinnosť 1. novembra 2015.

Návrh nového stavebného zákona

Vláda SR schválila 27. mája 2015 návrh zákona o územnom plánovaní a výstavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (stavebný zákon).

Cieľom nového stavebného zákona a jeho vykonávacích predpisov je vytvoriť právny rámec na skvalitnenie, urýchlenie a zvýšenie efektívnosti výstavby. Nový zákon si kladie za cieľ riešiť aj aktuálny celospoločenský problém zníženia úrovne disciplíny vo výstavbe.

Návrh zákona zachová koncepciu ucelenej komplexnej právnej úpravy v oblasti územného plánovania a verejného stavebného práva, ktorá zahŕňa hmotno-právne ustanovenia, ako aj procesy obstarávania a schvaľovania územných plánov, umiestňovania, ohlasovania a povoľovania stavieb vrátane kolaudácie, odstraňovania stavieb, osobitných oprávnení stavebného úradu (nariadenia), štátneho stavebného dohľadu a sankcií.

Navrhovaný zákon precizuje jednotlivé správne konania a procesné práva a povinnosti účastníkov a dotknutých osôb a obsah výstupných rozhodnutí stavebného úradu ako osobitnej úpravy správneho konania; racionalizuje konania tým, že obmedzuje správne konanie o umiestnení stavby zavedením zásadného priameho vplyvu zastavovacích plánov, pri drobných stavbách ho zrušuje úplne, pri jednoduchých stavbách ho spája so stavebným povoľovaním do jediného konania; tým sa zjednoduší a skráti schvaľovací proces stavieb.

Precizuje postup stavebného úradu pri nepovolených stavbách, najmä presným definovaním nepovolenej stavby a zohľadnením účasti investora na porušení zákona, rozložením zodpovednosti (a tým aj sankcií a ochranných opatrení) aj na ostatných účastníkov nepovolenej výstavby (najmä na dodávateľa stavebných prác a dodávateľov vody a energií na nepovolenú stavbu); vylučuje možnosť dodatočného stavebného povolenia.

Vyčleňuje vyvlastňovanie do samostatného zákona.

>> pozri viac k novému stavebnému zákonu

Návrh zákona by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla 2016.

Autor: JUDr. Peter Rohaľ

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.