Zmeny zákona o DPH v roku 2018

Zavedenie inštitútu daňového zástupcu, zmena pri postúpení pohľadávky, súhrnné výkazy pri trojstrannom obchode, rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku.

Autori: Ing. Jaroslava Betáková
Dátum publikácie: 5. 2. 2018S účinnosťou od 1. 1. 2018 vstúpil do platnosti zákon č. 334/2017 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Základné zmeny a úpravy:

  • nový inštitút daňového zástupcu – v súvislosti s nadobudnutím tovaru z iného členského štátu, ktorý je určený na dodanie do iného členského štátu alebo tretieho štátu,
  • postúpenie pohľadávky v rámci uplatňovania osobitnej úpravy vzniku daňovej povinnosti na základe prijatej platby – nová úprava vzniku daňovej povinnosti a vzniku práva na odpočítanie dane,
  • povinnosť podávania súhrnných výkazov – zavádza sa aj pre zdaniteľné osoby, ktoré sú registrované podľa § 7 alebo § 7a zákona o DPH, ak sa zúčastňujú na trojstrannom obchode,
  • aplikácia osobitnej úpravy zdanenia prirážky cestovnými kanceláriami pri poskytovaní služieb cestovného ruchu – má byť uplatňovaná voči všetkým subjektom, a to aj v prípade, ak budú tieto služby poskytnuté platiteľovi dane na účely jeho pracovnej cesty,
  • povinnosť bezodkladného vrátenia zábezpeky daňovým úradom v prípade zrušenia registrácie pre daň,
  • aj pre zahraničnú zdaniteľnú osobu je možnosť vyhotoviť súhrnnú faktúru za nájom a dodávky elektriny, plynu, vody a tepla za obdobie 12 kalendárnych mesiacov,
  • zrušenie limitu 5 000 eur pri prenose daňovej povinnosti, ktorý je do 31. 12. 2017 platiteľ dane povinný uplatniť pri dodaní určitých komodít,
  • zosúladenie podmienky pri uplatňovaní trojstranného obchodu (prvý odberateľ nesmie byť usadený v členskom štáte druhého odberateľa) so Smernicou 2006/112/ES.

Rozšírenie povinnosti zložiť zábezpeku na daň

§ 4c ods. 1 písm. d)§ 4c ods. 4 ZDPH

Dochádza k rozšíreniu povinnosti zložiť zábezpeku na daň o prípady, ak je žiadateľom fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má ku dňu podania žiadosti o registráciu pre daň nedoplatok na DPH 1 000 eur a viac alebo ktorej bola zrušená registrácia pre DPH z dôvodu opakovaného porušovania povinností administratívnej povahy (nepodávanie daňových priznaní alebo kontrolného výkazu), opakovaného neplatenia vlastnej daňovej povinnosti, opakovanej nezastihnuteľnosti, prípadne z dôvodu opakovaného porušovania povinností pri vykonávaní daňovej kontroly.

Pri nezložení zábezpeky alebo jej zložení v nižšej výške sa použijú príslušné ustanovenia o exekučnom konaní – § 88 až § 153 zákona č. 563/2009 Z. z. daňový poriadok.

 

Článok je skrátený, viac informácií nájdete

Autor: Ing. Jaroslava Betáková

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené