Zmeny v zdaňovaní autorských honorárov

Príjmy dosahované podľa autorského zákona sa v roku 2015 z pohľadu zdanenia fyzických osôb delia na tzv. aktívne a pasívne príjmy, t. j. príjmy dosahované na základe zmluvy o vytvorení diela a umeleckého výkonu zaraďované medzi príjmy z inej samostatnej zárobkovej činnosti a licenčnej zmluvy zaraďované medzi príjmy z použitia diela a z umeleckého výkonu.

Autori: Ing. Miroslava Brnová
Dátum publikácie: 1. 3. 2016Príjmy dosahované podľa autorského zákona sa v roku 2015 z pohľadu zdanenia fyzických osôb delia na tzv. aktívne a pasívne príjmy, t. j. príjmy dosahované na základe:

Okrem príjmov z vytvorenia diela a umeleckého výkonu (§ 39 AZ) sú súčasťou príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP aj ďalšie príjmy patriace medzi autorské práva, a to príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie [§ 43 ods. 3 písm. h)], pri ktorých daňovník využil postup uvedený v § 43 ods. 14 ZDP.

POZNÁMKA

Príjmami podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP sú aj príjmy z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. Tieto však nespadajú pod ustanovenia AZ.

UPOZORNENIE

Aj keď AZ nevyžaduje uzavretie zmluvy o vytvorení diela písomnou formou, pre daňové účely môže správca dane vy­ža­dovať preukázanie skutočnosti, že ide o zmluvu o vytvorení diela, t. j. že daňovník správne zaradil príjem medzi príjmy podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, čo má vplyv aj na správny výpočet daňovej povinnosti daňovníka, aj na povinnosť platenia odvodov na zdravotné a sociálne poistenie.

Tzv. pasívnym druhom príjmu patriacim pod ustanovenia AZ je príjem z použitia diela a z použitia umeleckého výkonu, ak nepatrí do príjmov uvedených v § 6 ods. 2 písm. a) ZDP, ktorý je uvádzaný medzi príjmami podľa § 6 ods. 4 ZDP. Ide o pasívny druh príjmu, a to z dôvodu, že už vytvorené dielo sa ďalej používa, a to napr. vysielaním, hraním a publikovaním, pričom uvedené je umožnené na základe uzavretých licenčných zmlúv podľa § 40 a § 71 AZ.

POZNÁMKA

Medzi príjmy z použitia diela a umeleckého výkonu (pasívne príjmy) sa zaraďujú aj tantiémy, ktoré sú v kontexte ustanovení AZ odmenami súvisiacimi s majetkovými právami autorov, ktoré vypláca kolektívna správa práv (účelom kolektívnej správy práv je kolektívne uplatňovanie a kolektívna ochrana majetkových práv autora a majetkových práv výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvu­ko­vo-obra­zového záznamu a vysielateľa a umožnenie uvedenia týchto práv na verejnosti). Nejde teda o odmeny za dohodnuté použitie ním vytvoreného diela, ale o odmeny, ktoré vypláca kolektívna správa práv celoplošne na území SR každému umelcovi, autorovi, ak spĺňa zákonom určené podmienky.

Článok je uvedený v skrátenej verzii, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Zmeny v zdaňovaní autorských honorárov

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.