Zmeny v zákone o registri partnerov verejného sektora

Zmena pojmu partner verejného sektora, diskvalifikácia zo zápisu do registra.

Autori: kolektív autorov
Dátum publikácie: 9. 10. 2019tt_puzzle-rpvs

Vymedzenie partnerov VS

Právna úprava zákona o registri partnerov VS využíva na definovanie partnerov VS pozitívne vymedzenie a negatívne vymedzenie. Pozitívne vymedzenie je charakteristické slovným spojením „partnerom VS je, partnerom VS sa rozumie“ a negatívne vymedzenie charakterizujú slová „partnerom VS nie je ten, kto..., partnerom VS nie je ani..., partnerom VS nie je ten, komu...“. Spoločným znakom oboch typov vymedzení pojmu „partner VS“ je nakladanie s verejnými zdrojmi/verejnými financiami/verejnými prostriedkami. Pojem verejné prostriedky používajú rozpočtové pravidlá VS, pojem verejné financie používa zákon o finančnej kontrole a audite, pojem verejné zdroje je zase pojmom používaným v zákone o registri partnerov VS. Nakladanie s verejnými zdrojmi sa vníma ako spoločný znak buď s ohľadom na finančné limity, alebo bez ohľadu na finančné limity uvedené v zákone o registri partnerov VS.

Zákonom č. 241/2019 Z. z. s účinnosťou od 1. septembra 2019 dochádza k zmene definícií niektorých pojmov, v prvom rade pojmu „partner verejného sektora“ (partner VS) a nadväzne aj okruhu osôb, ktoré sa povinne zapisujú do registra partnerov verejného sektora.

V § 2 ods. 1 písm. a) sa zachováva pozitívna definícia partnera VS, negatívne vymedzenie sa z doterajšieho umiestnenia v § 2 ods. 2, 3 a 4 novelou zákona o registri partnerov VS presunulo do § 2 ods. 2, 3 a 5, t. j. výnimka pre subjekty verejnej správy bola presunutá do odseku 5, kam systematicky patrí. V súvislosti s vložením nového odseku 4 v § 2 dochádza tiež v tomto paragrafe k legislatívno-technickej úprave súvisiacej s uvedenou zmenou.

Novela zákona vymedzuje partnera verejného sektora pozitívnym spôsobom (odsek 1) a negatívnym spôsobom (odseky 2, 3 a 5). Väzba uvedených ustanovení je nasledovná: subjekt, ktorý inak spĺňa znaky partnera verejného sektora podľa odseku 1, nemá povinnosť zápisu do registra v tom prípade, ak je možné naň uplatniť niektorý z odsekov 2, 3 a 5 v § 2. Zákon už neuplatňuje doterajšie prelínanie pozitívneho a negatívneho vymedzenia partnera verejného sektora v odseku 1, a to najmä kvôli výkladovým nezrovnalostiam v aplikačnej praxi.

Negatívne vymedzenie partnera verejného sektora v odsekoch 2, 3 a 5 je postavené tak ako doteraz na objeme transakcie, t. j. finančných prostriedkov bez ohľadu na účastníkov právneho vzťahu (de minimis limity v odsekoch 2 a 3), na statuse osoby bez ohľadu na transakciu (napr. subjekt verejnej správy, subjekt neziskového sektora, cudzí štát a pod.) alebo na statuse osoby v spojení s transakciou (napr. banka, ak prijíma plnenie v rámci úverového vzťahu).

Celé znenie aktualizovaného komentára nájdete v produkte EPI komentáre, v komentári k z. č. 315/2016 Z. z.

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace dokumenty

Súvisiace komentované ustanovenia

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.