Zmeny v rozhodovaní o trovách konania v CSP advokátov asi nepotešia

Novou právnou úpravou rozhodovania o trovách konania zákonodarca navyše pridáva (minimálne administratívnu) prácu aj advokátom a exekútorom.

Autori: Mgr. Barbora Magočová
Dátum publikácie: 19. 5. 2016


Novou právnou úpravou rozhodovania o trovách konania zákonodarca navyše pridáva (minimálne administratívnu) prácu aj advokátom a exekútorom. Čítajte, s akými zmenami je treba v súvislosti s rozhodovaním o trovách konania počítať.

Na rozhodnutie o trovách konania si strany sporu počkajú

V dobe účinnosti Občianskeho súdneho poriadku sme boli zvyknutí na to, že konečné rozhodnutie vo veci spravidla obsahovalo aj výrok o náhrade trov konania. Tento postup výslovne predpokladalo ustanovenie § 151 ods. 1 starého procesného kódexu. Po doručení finálneho rozhodnutia vo veci mali teda účastníci konania k dispozícii jeden dokument, ktorý vo výrokovej časti pomerne prehľadne určoval, akú stratégiu by mal víťaz sporu zvoliť pri nútenom vymáhaní rozhodnutia. Ak bolo konečné rozhodnutie vo veci vydané v spore o peňažné plnenie, získal oprávnený v jednom „balíku“ dokument, podľa ktorého exekučne vymáhal aj priznanú pohľadávku, aj náhradu trov konania.

Civilný sporový poriadok znamená pre túto osvedčenú (a dodajme, že aj pomerne bezproblémovú) prax koniec. Ustanovenie § 262 ods. 1 a 2 Civilného sporového poriadku predpokladá, že o trovách konania sa bude po novom rozhodovať v dvoch fázach. V prvej fáze bude súdom v rozhodnutí, ktorým sa konanie končí, rozhodnuté o tom, komu (a či vôbec niekomu) sa prizná nárok na náhradu trov konania. O samotnej výške náhrady trov konania sa bude rozhodovať až v druhej fáze, a to po právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa konanie končí. Výška náhrady trov konania bude určená samostatným uznesením, ktoré vydá súdny úradník.

Dobrý úmysel je zhatený viacerými otáznikmi, chýbajú najmä lehoty

Pre zachovanie objektivity je potrebné dodať, že aj Občiansky súdny poriadok pripúšťal, aby bolo o trovách konania výnimočne rozhodnuté až po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej. Ustanovenie § 151 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku dávalo súdom uvedenú možnosť v zložitých prípadoch, za ktoré boli považované najmä spory s väčším počtom účastníkov konania alebo väčším počtom nárokov uplatňovaných v konaní. Ak však súdy pristúpili k vyčísleniu trov konania až po právoplatnosti meritórneho rozhodnutia, museli tak podľa pôvodného procesného kódexu urobiť v lehote do 30 dní po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Civilnom sporovom poriadku však lehota pre rozhodnutie o výške náhrady trov konania chýba. V súvislosti s chýbajúcou lehotou sa zákonite vynára zásadná otázka, ako rýchlo budú súdni úradníci schopní o výške náhrady trov konania rozhodovať. Rýchlosť získania exekučného titulu je pritom kľúčovým aspektom pre posúdenie kvality fungovania súdneho systému. Systém dvojfázového rozhodovania o trovách konania bude viesť v nemalom počte prípadov k tomu, že oprávnení budú nútení svoje pohľadávky vymáhať až dvakrát – najskôr bude vymáhaná priznaná pohľadávka a po právoplatnosti rozhodnutia o trovách konania sa pristúpi k vymáhaniu náhrady trov konania. Nová právna úprava teda síce prináša isté odbremenenie sudcov, generuje však administratívnu prácu advokátom a exekútorom. V konečnom dôsledku sa teda tým, ktorým má nová právna úprava priniesť zlepšenie, vymáhanie pohľadávky nezjednoduší, ale pravdepodobne skomplikuje.

Náhrada trov konania bez návrhu

Ďalšou novinkou, ktorú Civilný sporový poriadok prináša, je rozhodnutie o náhrade trov konania bez návrhu. Vzhľadom na dvojfázové rozhodovanie o trovách konania je zrejmé, že pre súdy pravdepodobne nebude problém v prvej fáze bez akýchkoľvek návrhov rozhodnúť, v akom pomere bude náhrada trov konania priznaná (hlavne, ak vezmeme do úvahy, že najčastejšie sú prípady, kedy súd úspešnej strane náhradu trov prizná v plnej výške a neúspešnej strane neprizná nijakú náhradu trov). S ohľadom na nedostatok judikatúry k novej právnej úprave však môžeme zatiaľ iba špekulovať, ako súdy  pristúpia k vyčísľovaniu náhrady trov konania – a špeciálne k vyčísľovaniu náhrady trov právneho zastúpenia.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Zmeny v rozhodovaní o trovách konania v CSP advokátov asi nepotešia

Viete s akými zmenami je treba v súvislosti s rozhodovaním o trovách konania počítať? Skúste sa otestovať:

OTESTUJTE SA: Zmeny v rozhodovaní o trovách konania

Autor: Mgr. Barbora Magočová

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené