Zmeny v oblasti ochrany zdravia pri práci v súvislosti s COVID-19

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci v čase krízovej situácie, povinnosti fyzickej osoby – podnikateľa, ktorá nezamestnáva iné fyzické osoby, vykonávanie zdrvotného dohľadu.

Autori: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH
Dátum publikácie: 19. 5. 2020Image20550

Národná rada SR schválila dňa 3. apríla 2020 zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len: „zákon č. 69/2020 Z. z.“). Tento zákon nadobudol účinnosť 6. apríla 2020.

Zákonom č. 69/2020 Z. z. boli zmenené a doplnené štyri zákony v oblasti zdravotníctva:

  • zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len: „zákon č. 355/2007 Z. z.“),
  • zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V tomto článku prinášame informáciu o zmenách v zákone č. 355/2007 Z. z. v súvislosti s ochranou zdravia pri práci v čase krízovej situácie, ktoré sa týkajú najmä týchto oblastí:

Povinnosti zamestnávateľa v oblasti ochrany zdravia pri práci v čase krízovej situácie (§ 30 zákona č. 355/2007 Z. z.)

V čase krízovej situácie zamestnávateľ nie je povinný plniť niektoré povinnosti súvisiace s ochranou zdravia pri práci:

  • zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia, vypracovanie písomného posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotného rizika v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou; v tejto súvislosti nie je zamestnávateľ povinný zabezpečiť posúdenie zdravotného rizika a vypracovanie posudku o riziku pri zmene pracovných podmienok, ktorá by mohla mať vplyv na mieru zdravotného rizika alebo kategóriu práce z hľadiska zdravotných rizík, ani nie je povinný zabezpečiť opakované posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorom práce a pracovného prostredia na pracovisku v určenej frekvencii (raz za 18 mesiacov, ak zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 2; raz ročne, ak zamestnanci vykonávajú prácu zaradenú do kategórie 3 alebo 4) [§ 30 ods. 1 písm. b) až písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z.];

Článok je skrátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:
Zmeny v oblasti ochrany zdravia pri práci v zákone č. 355/2007 Z. z. súvisiace s ohrozením verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia spôsobeného koronavírusom

 

 

Autor: MUDr. Ľudmila Ondrejková, MPH

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR

  • 355/2007 Z. z. Zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.