Zmeny v obchodnom majetku v rokoch 2015 a 2016

V roku 2015 a 2016 došlo v súvislosti s obchodným majetkom k zásadným zmenám, ktoré sa premietli predovšetkým do zmeny spôsobu odpisovania majetku.

Autori: Ing. Miroslava Brnová
Dátum publikácie: 20. 5. 2016Od 1. 1. 2015 v zákone o dani z príjmov došlo k zásadným zmenám, a to predovšetkým v súvislosti s obchodným majetkom. Vzhľadom na niektoré nejasnosti, ktoré vznikali pri aplikácii zavedených nových úprav v priebehu roka, došlo k spresňovaniu vybraných ustanovení, ktoré boli použité už pri podaní daňového priznania za rok 2015. 

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa vykonali zmeny pri uplatnení zostatkovej ceny technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na prenajatej nehnuteľnosti zaradenej do odpisovej skupiny 6 a v daňových odpisoch vymedzeného majetku pri jeho predaji. A rovnako sa upresnil postup zahrnutia neuplatnenej časti ročného daňového odpisu z dôvodu jeho limitácie do výšky príjmov z prenájmu.

Zákonom č. 333/2014 Z. z. upravujúcim zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZDP“) došlo s účinnosťou od 1. 1. 2015 k zásadným zmenám, a to predovšetkým v súvislosti s obchodným majetkom, ktoré sa premietli predovšetkým do zmeny spôsobu odpisovania majetku. V prípade fyzických osôb sa uvedené zmeny týkajú výlučne majetku, ktorý je vo vlastníctve fyzickej osoby dosahujúcej príjmy podľa § 6 ZDP, t. j. príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu alebo z použitia diela alebo umeleckého výkonu, o ktorom táto fyzická osoba účtuje alebo vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 ZDP.

K najvýznamnejším zmenám v tejto oblasti prišlo pri:

 • rozšírení počtu odpisových skupín (OS) zo 4 na 6 (nová odpisová skupina 3 a 6),
  • 3. OS – len výrobné technológie s dobou odpisovania 8 rokov (do konca roka 2014 odpisované 12 rokov),
  • 6. OS – nevýrobné budovy a stavby s dobou odpisovania 40 rokov (administratívne budovy, hotely a pod. do konca roku 2014 odpisované 20 rokov)
 • obmedzení možnosti použitia zrýchlenej metódy odpisovania len pre 2. a 3. odpisovú skupinu – len výrobné technológie,
 • zrušení lízingového spôsobu odpisovania u hmotného majetku obstarávaného formou finančného prenájmu,
 • limitovaní vstupnej ceny osobných automobilov hranicou 48 000 € – tzv. zdanenie luxusu,
 • spôsobe uplatnenia výdavkov súvisiacich s majetkom využívaným aj na osobné účely.

Vzhľadom na niektoré nejasnosti, ktoré vznikali pri aplikácii zavedených nových úprav v priebehu roka 2015, došlo k spresňovaniu vybraných ustanovení zákonom č. 253/2015 Z. z., pričom tieto spresnenia sa použili už pri podaní daňového priznania za rok 2015.

Ide napr. o spresnenie:

 • obmedzenia výšky odpisov pri prenajímanom majetku len do výšky príjmov z jeho prenájmu,
 • obmedzenia uplatnenia zostatkovej ceny pri vybranom druhu majetku len do výšky príjmu z predaja takéhoto majetku,
 • zaradenia technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na nehnuteľnosti využívanej prenajímateľom na viaceré účely a pod.

 

Z príspevku vybráme:

Úprava odpisov v súvislosti s predávaným majetkom

§ 19 ods. 3 písm. b) ZDP je upravená zostatková cena alebo pomerná časť zostatkovej ceny hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení z dôvodu predaja alebo likvidácie.

Pri predaji HM a NM je možné uplatniť do daňových výdavkov daňovú zostatkovú cenu vyčíslenú podľa § 25 ods. 3 ZDP v plnej výške, okrem vybraného druhu majetku, u ktorého sa daňová zostatková cena zahrnuje do daňových výdavkov len do výšky príjmov z predaja tohto majetku, t. j. na stratu z predaja takéhoto majetku sa neprihliada.

Medzi majetok, pri ktorom sa limituje zostatková cena pri jeho vyradení, patria:

 • osobné automobily zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.2,
 • motorové vozidlá na jazdu na snehu a podobné vozidlá s motorom zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 29.10.52,
 • rekreačné a športové člny zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.12,
 • lode a plavidlá zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.11,
 • lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.3,
 • motocykle a ich modifikácie zatriedené do kódu Klasifikácie 30.91,
 • bicykle a iné kolesové vozidlá bez motora zatriedené do kódu Klasifikácie produktov 30.92.1,
 • budovy a stavby zaradené do odpisovej skupiny 6.

Na účely vyčíslenia základu dane sa posudzuje predaj každého jedného hmotného majetku samostatne, t. j. nie je možná kompenzácia stratového a ziskového predaja hmotného majetku uskutočneného v príslušnom zdaňovacom období.

S účinnosťou od 1. 1. 2016 sa zákonom č. 253/2015 Z. z. v oblasti uplatnenia zostatkovej ceny vybraného druhu majetku do daňových výdavkov pri jeho predaji vykonali 2 zmeny, a to pri uplatnení:

 • zostatkovej ceny technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na prenajatej nehnuteľnosti zaradenej do odpisovej skupiny 6,
 • daňových odpisov vymedzeného majetku pri jeho predaji podľa § 22 ods. 12 ZDP.

Od 1. 1. 2016 sa na základe spresnenia § 19 ods. 3 písm. b) ZDP ruší povinnosť krátenia zostatkovej ceny technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na prenajatej nehnuteľnosti zaradenej do odpisovej skupiny 6 do výšky príjmov z predaja tohto technického zhodnotenia. To znamená, že nájomca môže uplatniť daňovú zostatkovú cenu technického zhodnotenia pri jeho vyradení predajom do daňových výdavkov v plnej výške bez ohľadu na:

 • skutočnosť, v ktorej odpisovej skupine prenajímateľ odpisuje prenajímanú nehnuteľnosť,
 • výšku príjmu z predaja.

V prípade technického zhodnotenia vykonaného nájomcom môže pri ukončení nájomného vzťahu dochádzať pri vyradení technického zhodnotenia k:

 • bezodplatnému odovzdaniu technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na prenajatom majetku,
 • predaju technického zhodnotenia prenajímateľovi – vlastníkovi majetku.

Pri bezodplatnom odovzdaní technického zhodnotenia, kedy sa nájomca nedohodol s prenajímateľom na odkúpení zostatkovej ceny technického zhodnotenia, sa daňová zostatková cena nepovažuje za daňový výdavok a prenajímateľovi vzniká nepeňažný príjem podľa § 17 ods. 20 ZDP.

Pri odkúpení technického zhodnotenia, resp. jeho zostatkovej ceny pri ukončení nájomného vzťahu sa u nájomcu do daňových výdavkov uznáva daňová zostatková cena tohto technického zhodnotenia bez ohľadu na výšku príjmu z jeho predaja. Rovnako sa postupuje aj v prípade technického zhodnotenia zaradeného a odpisovaného v odpisovej skupine 6, ak sa budova používa na viacero účelov a budova ako celok je zaradená do odpisovej skupiny 5. V súlade s § 52zg ods. 10 ZDP sa zrušenie limitovania zostatkovej ceny technického zhodnotenia na prenajatej nehnuteľnosti uplatní už pri podaní daňového priznania po 31. 12. 2015.

Príklad:

Predaj prenajímaného majetku – výpočet zostatkovej ceny

Daňovník obstaral a zaradil do užívania osobný automobil so vstupnou cenou 42 000 € dňa 20. 5. 2014 a prenajíma ho formou operatívneho prenájmu. Automobil je zaradený do odpisovej skupiny 1 a rozhodol sa ho odpisovať rovnomerným spôsobom odpisovania. V rokoch 2014 a 2015 dosiahol príjmy z prenájmu automobilu vo výške 6 000 €. Daňovník 20. 11. 2016 predá automobil za 20 000 €. Akú daňovú zostatkovú cenu daňovník uplatní do daňových výdavkov pri predaji?

ZO

Spôsob výpočtu odpisu

Nájomné

Ročný odpis 

ZC

Uplatnený

Neuplatnený

2014

[(42 000 / 4) / 12] x 8 = 7 000

6 000

 6 000

1 000

36 000

2015

(42 000 / 4) = 10 500

6 000

 6 000

4 500

30 000

2016

[(42 000 / 4) / 12] x 10 = 8 750

 8 750

 

21 250

Spolu

20 750

Počas rokov 2014 a 2015 bol do daňových výdavkov uplatnený odpis v celkovej výške 12 000 €. 

V súlade s § 22 ods. 12 ZDP si daňovník pri osobnom automobile môže v roku predaja uplatniť do daňových výdavkov odpis vo výške pomernej časti ročného odpisu pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých sa majetok účtoval. V tomto prípade daňovník účtoval osobný automobil 10 celých mesiacov. To znamená, že si môže uplatniť daňový odpis vo výške 8 750 € = [(42 000/4) / 12] x 10 mesiacov.

DZC podľa § 25 ods. 3 ZDP = VC – uplatnené odpisy (vrátane odpisu podľa § 22 ods. 12 ZDP), DZC = 42 000 – 12 000 – 8 750 = 21 250 €.

Podľa § 19 ods. 3 písm. b) ZDP sa pri predaji osobných automobilov môže uplatniť do daňových výdavkov daňová zostatková cena do výšky príjmu z predaja majetku. Pretože príjem z predaja (20 000 €) je nižší ako daňová zostatková cena (21 250 €), do daňových výdavkov si daňovník môže uplatniť iba 20 000 €.

Pri likvidácii HM a NM je uznaným daňovým výdavkom daňová zostatková cena v plnej výške.

Ak sa likviduje iba časť HM, daňovým výdavkom je pomerná časť zostatkovej ceny HM vzťahujúca sa k predávanej časti majetku.

Výnimku predstavuje likvidácia stavebného objektu alebo jeho časti z dôvodu výstavby nového stavebného objektu alebo technického zhodnotenia stavby, kedy zostatková cena likvidovaného stavebného objektu nie je uznaným daňovým výdavkom, ale je súčasťou obstarávacej ceny nového stavebného objektu.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení. Celý článok nájdete v EPI produkte – Odborné články.

Súvisiace odborné články

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.