Zmeny v katastri v dôsledku rekodifikácie

Nová úprava  v odvolaní proti zamietavému rozhodnutiu pri návrhu na vklad, zmena týkajúca sa orgánov na úseku katastra a ponímania poznámky pri vyvlastňovacom konaní.

Autori: JUDr. Jana Dráčová
Dátum publikácie: 11. 11. 2016V poradí už štrnástu zmenu katastrálneho zákona priniesol zákon č. 125/2015 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to vo svojom článku  XXXVI. Spolu s účinnosťou tohto zákona, od 1. 7. 2016 nadobudol účinnosť aj nový zákon 282/2015 Z. z. o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a o nútenom obmedzení vlastníckeho práva k nim a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý síce znenie katastrálneho zákona nemení, jeho ustanovenia však majú vplyv na niektoré zápisy v katastri nehnuteľností.

Zmeny, ktoré v dôsledku týchto právnych predpisov nastali, sa týkajú tak priamo nadväznosti na zmeny súdnych procesných predpisov, ktoré majú vplyv na zápisy do katastra nehnuteľností, tiež však došlo aj ku zmenám týkajúcim sa orgánov na úseku katastra, ale aj k zmenám ponímania poznámky pri vyvlastňovacom konaní.

O odvolaní proti zamietavému rozhodnutiu pri návrhu na vklad od 1. 7. 2016 už nerozhoduje súd

V prvom rade pre užívateľa katastra je nepochybne najväčšou zmenou zmena orgánu, ktorý rozhoduje o odvolaní proti zamietavému rozhodnutiu pri návrhu na vklad. Týmto sa stal namiesto súdu Úrad geodézie, kartografie a katastra SR. Zmena sa v prvom rade premietla do § 31 ods. 7. Odvolanie sa naďalej podáva na okresný úrad, ktorý rozhodnutie vydal, no už nie v doterajšej tridsaťdňovej lehote, ale do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Autoremedúra je možná aj naďalej, novelou však bola doplnená lehota, po ktorú  môže prvostupňový orgán zmeniť svoje rozhodnutie, a to na 30 dní. Ak okresný úrad podanému odvolaniu nevyhovie v celom rozsahu, predloží ho spolu so spisovým materiálom Úradu geodézie, kartografie a katastra SR najneskôr do 30 dní odo dňa, keď mu bolo odvolanie doručené. Lehota pribudla aj na rozhodnutie o odvolaní samotnému úradu, a to 6 mesačná. Začína sa počítať odo dňa predloženia odvolania a spisového materiálu okresným úradom úradu. Z dôvodu, že o samotnom návrhu na vklad rozhodujú zamestnanci s osobitnou odbornou spôsobilosťou, rozšírená bola aj podmienka rozhodovania o odvolaní na  osoby, ktoré majú takúto odbornú spôsobilosť.

Do účinnosti novely, zamestnanci Úradu geodézie, kartografie a katastra SR nemali ani možnosť nadobudnúť osobitnú odbornú spôsobilosť, keďže bola vyhranená výlučne pre zamestnancov pôsobiacich na okresných úradoch na úseku katastra.

Je nutné konštatovať, že zákonodarca, napriek zvereniu rozhodovania o odvolaní proti zamietavému rozhodnutiu návrhu na vklad, opomenul rozšírenie právomoci Úradu geodézie, kartografie a katastra SR zaviesť aj do § 12 v rámci pôsobnosti orgánov štátnej správy na úseku katastra, a to konkrétne Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Ani z dôvodovej správy nie je možné zistiť, či sa tak stalo nedopatrením alebo bol na to iný dôvod.

To, že o odvolaní rozhoduje Úrad geodézie, kartografie a katastra SR, oproti predchádzajúcemu stavu môže do budúcna priniesť nepochybne zjednotenie právnych názorov na výklad niektorých sporných ustanovení nášho právneho poriadku a pre celé Slovensko priniesť zásadné jednotné výkladové stanovisko. Táto skutočnosť nepochybne podporí právnu istotu aj legitímne očakávania ku výkladu práva a jednoduchšie zorientovanie sa v spleti doposiaľ rôznych postupov správnych orgánov na úseku katastra v jednotlivých regiónoch Slovenska.

Treba poukázať na fakt, že kým podľa predchádzajúcej právnej úpravy proti rozhodnutiu krajského súdu o odvolaní bol ešte prípustný riadny opravný prostriedok, teraz už je rozhodnutie o odvolaní konečným. Je ho však možné napadnúť na správnom súde. Aj tu však došlo k zmene vyplývajúcej zo Správneho súdneho poriadku, keď príslušnosť súdu, ktorá  je daná v § 13 SSP, za miestne príslušný súd označila krajský súd, v ktorého obvode má sídlo orgán verejnej správy, ktorý rozhodol v prvom stupni. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy v OSP bol príslušný: 1. krajský súd, v ktorého obvode mal sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmaval, 2. ak išlo o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústredných orgánov štátnej správy, bol miestne príslušným krajský súd, v ktorého obvode bol všeobecný súd navrhovateľa, a 3. v prípade ústredného orgánu štátnej správy bol príslušným najvyšší súd.

Pokiaľ došlo k zamietavému rozhodnutiu pred 1. 7. 2016, platí ešte pôvodná 30-dňová lehota na podanie odvolania. Ak bolo odvolanie podané do 1. 7. 2016, teda odvolacie konanie začalo do účinnosti novely, dokončí sa podľa dovtedy platných predpisov, t. j. o odvolaní rozhodne ešte krajský súd s použitím OSP a proti jeho rozhodnutiu je ešte v prípade potvrdenia prvostupňového rozhodnutia a v prípade zrušenia pre nesprávne právne posúdenie a pre skutkový stav v rozpore so spismi prípustný ďalší opravný prostriedok. Vyplýva to z § 492 Správneho súdneho poriadku a § 250s Občianskeho súdneho poriadku.

Nový dôvod prerušenia konania o vklade práva – vydanie neodkladného opatrenia

Doplnením ustanovenia § 31a písm. e) bol v súvislosti s novým CSP doplnený dôvod prerušenia konania o vklade práva o neodkladné opatrenie, ktoré v civilnom spore nahrádza doterajšie predbežné opatrenie.

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Zmeny v katastri v dôsledku rekodifikácie

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2021, všetky práva vyhradené

Nastavenie súborov cookies

Táto webová stránka používa rôzne cookies pre poskytovanie online služieb, na účely prihlásenia, poskytovania obsahu prostredníctvom tretích strán, analýzu návštevnosti a iné. V súlade s platnou legislatívou prosíme o potvrdenie súhlasu alebo nastavenie vašich preferencií. Ďakujeme.

Viac informácií.