Zmeny Občianskeho súdneho poriadku s dôrazom na zmenkové konanie

Vypustenie úpravy zmenkového a šekového rozkazu, opatrenia na zvýšenú ochranu spotrebiteľov zo strany súdu, nový dôvod na obnovu konania.

Autori: JUDr. Peter Strapáč, PhD.
Dátum publikácie: 18. 2. 2016


Novela OSP k ochrane spotrebiteľa pri zmenkovom konaní

Posledná novela OSP uskutočnená zákonom č. 438/2015 Z. z. sa dotýka zmeniek a zmenkového konania.

Účelom zmeny zákona má byť zvýšenie ochrany spotrebiteľa v súdnych konaniach pred všeobecnými súdmi v SR. Navrhovaná právna úprava má zamedziť, aby ďalej dochádzalo k zneužitiu niektorých právnych inštitútov (napr. zmenky) proti spotrebiteľom a zabezpečiť, aby nedochádzalo ďalej k vydávaniu rozsudkov, ktoré potvrdzujú nároky veriteľov dosahujúce príslušenstvo vo výške dosahujúcej úžeru (napríklad viac ako 90 % p. a.).

Príklad: Fyzická osoba si zobrala úver, ktorý je zabezpečený zmenkou, a úver nespláca. Ako na túto situáciu vplýva nová zmena OSP? Ako súd pri riešení tohto nároku bude postupovať?

Súd vo vyššie popísanom prípade už nebude môcť využiť zrýchlené konanie, akým bolo vydanie zmenkového platobného rozkazu, tento inštitút úplne odpadá. Žalobca bude musieť preukazovať a opísať ďalšie rozhodujúce skutočnosti a pripojiť dôkazy týkajúce sa vlastného vzťahu so žalovaným. Ide o zásadnú zmenu v ponímaní zmenkového práva, ktorá narúša a mení už tradične zaužívaný systém. Ďalšími skutočnosťami sa myslí najmä opísanie, za akých podmienok došlo k podpísaniu zmenky, aký právny vzťah je zmenkou zabezpečovaný a taktiež predložiť ako dôkaz o tom listinu, napr. zmluvu o pôžičke a pod.

Novela z. č. 438/2015 Z. z. zmenou OSP zavádza novú formu ochrany spotrebiteľa

Ustanovenie § 79 upravuje povinnosť žalobcu v osobitných prípadoch opísať ďalšie rozhodujúce skutočnosti a pripojiť dôkazy, ak ide o uplatňovania nárokov zo zmenky. Účelom doplnenia ustanovenia je umožniť súdu zistiť, či je potrebné uplatniť osobitnú ochranu žalovanému, ktorý je spotrebiteľom. Aj právny nástupca remitenta je povinný preukazovať skutočnosti týkajúce sa pôvodného právneho vzťahu, z ktorého zmenka vznikla, keďže podľa osobitných predpisov je súd povinný prihliadať napr. na neprijateľné zmluvné podmienky z úradnej povinnosti. Odsek 4 zavádza vyvrátiteľnú domnienku voči žalovanému, ktorý je fyzickou osobou. Uvedené pravidlá sa použijú aj v prípadoch uplatnenia nárokov zo šeku.

Novelou prešlo aj ust. § 114, kde do odseku 2 bola vložená veta, podľa ktorej, ak ide o vec týkajúcu sa uplatňovania nároku zo zmenky alebo šeku, ktorá vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, súd žalovaného poučí aj o možnosti uplatňovania námietok podľa zákona č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový zákon, a to konkrétne ust. § 17.

5. Vypustenie úpravy zmenkového a šekového rozkazu z OSP od 1. januára 2016

Ustanovenie § 79 upravuje povinnosť žalobcu v osobitných prípadoch opísať ďalšie rozhodujúce skutočnosti a pripojiť dôkazy, ak ide o uplatňovania nárokov zo zmenky. Účelom doplnenia ustanovenia je umožniť súdu zistiť, či je potrebné uplatniť osobitnú ochranu žalovanému, ktorý je spotrebiteľom. Aj právny nástupca remitenta je povinný preukazovať skutočnosti týkajúce sa pôvodného právneho vzťahu, z ktorého zmenka vznikla, keďže podľa osobitných predpisov je súd povinný prihliadať napr. na neprijateľné zmluvné podmienky z úradnej povinnosti. Odsek 4 zavádza vyvrátiteľnú domnienku voči žalovanému, ktorý je fyzickou osobou. Uvedené pravidlá sa použijú aj v prípadoch uplatnenia nárokov zo šeku.

Novelou prešlo aj ust. § 114, kde do odseku 2 bola vložená veta, podľa ktorej, ak ide o vec týkajúcu sa uplatňovania nároku zo zmenky alebo šeku, ktorá vznikla v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, súd žalovaného poučí aj o možnosti uplatňovania námietok podľa zákona č. 191/1950 Zb. zmenkový a šekový zákon, a to konkrétne ust. § 17.

 

Článok je uvedený v skrátenom znení, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Novely Občianskeho súdneho poriadku z roku 2015 s dôrazom na zmenkové konanie

Autor: JUDr. Peter Strapáč, PhD.

Súvisiace dôvodové správy


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené