Zmeny Daňového poriadku od januára 2018

Novinky v správe daní – index daňovej spoľahlivosti, zavedenie súhrnného protokolu, rozšírenie okruhu osôb povinných doručovať finančnej správe elektronicky.

Autori: Bc. Katarína Danajovičová
Dátum publikácie: 14. 12. 2017


Novelizácia Daňového poriadku vykonaná zákonom č. 267/2017 Z. z. nadobúda účinnosť 1. januára 2018, avšak v niektorých bodoch až 1. januára 2019. Priblížme si teda, aké legislatívne zmeny nás od nového roka čakajú, aké pozitíva prinesú.

 

1. Daňové tajomstvo, porušenie daňového tajomstva

Medzi základné ľudské práva patrí právo na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života a na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe. Ochrana informácií o daňovom subjekte je premietnutá v rámci inštitútu daňového tajomstva (§ 11 Daňového poriadku).

Definícia daňového tajomstva

Daňovým tajomstvom je informácia o daňovom subjekte, ktorá sa získa pri správe daní. Pritom za daňové tajomstvo sa nepovažuje informácia, ktorá bola alebo je verejne prístupná alebo informácia o tom, či prebieha, prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie. Čo tvorí obsah daňového tajomstva, zákon bližšie nešpecifikuje, preto príslušný orgán musí zvažovať, ktorá informácia bude tvoriť obsah daňového tajomstva. Vo všeobecnosti však daňovým tajomstvom bude konkrétna informácia o konkrétnom daňovom subjekte. Informácia o tom, či prebieha, prebiehala daňová kontrola alebo daňové exekučné konanie, nezahŕňa informáciu o výsledku daňovej kontroly, ako ani informáciu o dôvodoch začatia/nezačatia daňovej kontroly alebo daňového exekučného konania.

2. Zavedenie súhrnného protokolu (§ 19a)

Na základe Akčného plánu boja proti daňovým podvodom sa novelizáciou zavádza nový paragraf – § 19a. Finančné riaditeľstvo bude môcť od januára 2018 na účely správy daní v odôvodnených prípadoch vyhotoviť súhrnný protokol o navzájom prepojených transakciách daňových subjektov, u ktorých bolo zistené porušenie daňových predpisov alebo obchádzanie daňových predpisov (najmä v prípadoch, keď sú daňové subjekty zapojené do podvodných reťazcov). Správca dane bude naďalej vyhotovovať protokoly z jednotlivých daňových kontrol, súhrnný protokol bude mať komplexnú vypovedaciu hodnotu, pričom sa zabezpečí komplexné posúdenie správania sa všetkých zúčastnených daňových subjektov.

3. Povinnosť komunikovať s finančnou správou elektronicky pre všetky PO zapísané v obchodnom registri a FO – podnikateľov, registrované pre daň z príjmov (PO od 1. 1. 2018, FO od 1. 7. 2018)

Veľkou zmenou, na ktorú sa musia podnikatelia pripraviť, je nepochybne rozšírenie okruhu povinných osôb, ktoré budú musieť doručovať podania elektronickými prostriedkami finančnej správe. Povinnosť komunikovať elektronicky s finančnou správou sa od 1. januára 2018 rozširuje o všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri registrované pre daň z príjmov a následne s platnosťou od 1. júla 2018 o všetky fyzické osoby – podnikateľov, registrované pre daň z príjmu, t. j. nielen platiteľov DPH.

Článok je krátený, jeho celé znenie nájdete v produkte Odborné články:

Správa daní od januára 2018

 

 

Autor: Bc. Katarína Danajovičová

Súvisiace odborné články

Súvisiace dôvodové správy

Súvisiace príklady z praxe

Súvisiace právne predpisy ZZ SR


S-EPI, s.r.o. © 2010-2020, všetky práva vyhradené